Page 12 - Tekstil Teknoloji
P. 12

technology it hosts, will make a  sensitivity towards cost and envi- promising a new standard in inkjet
          quantum leap for the industry. The  ronment – are driving demand for  label production cost and quality, in
          center attracting attention with its  high quality and affordable digital  ink pricing, head durability, quality
          smart and compact design, will  printing machines. Through Mou- and machine performance. Its first
          host revolutionary new machines  vent we aim to initiate a quantum  machine that has been launched is
          bearing Mouvent’s signature devel- leap in this area, ultimately provid- an innovative, highly productive dig-
          oped for textiles, labels, corrugated ing the market with what it needs  ital printer for textiles, which prints
          cardboard, flexible packaging,  most; highly reliable industrial digital with up to 8 colors, and there is a
          folding carton and many other  printing on different substrates at a  full product pipeline to follow.
          products for various markets. competitive cost.”      The innovative cluster design is the
          “We truly believe this is a watershed As well as the digital printing press- base building block for all systems,
          moment for the future of digital  es, Mouvent offers a fully integrat- current and in development. “Our
          printing independent of the industry ed, complete solution – it develops, radical new approach is to use a
          or market,” said Jean-Pascal  engineers, tests, and industrializes  base cluster which is arranged in
          Bobst, CEO of BOBST Group SA.  digital printers based on the Mou- a modular, scalable matrix instead
          “Current industry trends – including ventTM Cluster, it writes the soft- of having different print bars for
          high demand for digitalization, short ware around the printers, develops  different applications and different
          runs, fast availability, promotion  inks and coatings for various sub- print width” explains Piero Pieran-
          and versioning, personalized and  strates, as well as providing a full  tozzi, Co-Founder of Mouvent.
          seasonal products, and increasing  servicing offering. The company is  “The Mouvent Cluster is the key


      GÜNDEM NEWS 10
     10


          Mouvent’s launch, the TX801, prints up to 8 colors, and completes up to 50% print jobs in a single pass, even though it’s a scanning type machine.
          Mouvent’in lansmanda tanıttığı TX801, 8 renge kadar baskı yapıyor ve tarama tipi bir makine olmasına rağmen, tek bir geçişte %50’ye varan baskı işlerini tamamlıyor.

          vent’teki dijital yenilik merkezi, ultra  ve mevsimlik ürünler ve maliyet ve  için yazılım yazıp, çeşitli yüzeyler için
          bütünleşik kümelenmesi ve barındır- çevreye duyarlılığın artması gibi konu- mürekkep ve kaplamalar geliştiriyor.
          dığı teknoloji ile endüstri için adeta bir  ları kapsamına alan güncel sektörel  Bunların yanı sıra tam bir hizmet su-
          kuantum sıçraması teşkil ediyor. Akıllı  eğilimler; talebi, yüksek kalitede ve  nuyor. Şirket, mürekkep püskürtmeli
          ve kompakt tasarımıyla dikkat çeken  uygun fiyatlı dijital baskı makinelere  etiket üretim maliyeti ve kalitesinde ve
          merkez, Mouvent’ın imzasını taşıya- doğru yönlendiriyor. Mouvent aracılı- mürekkep fiyatlaması, başlık dayanık-
          cak tekstil, etiketler, oluklu mukavva,  ğıyla bu alanda bir kuantum sıçramayı lılığı, kalitesi ve makine performansı
          esnek ambalaj, katlanır karton ve  başlatıp; nihai olarak pazarın en çok  konusunda yeni bir standart vaat
          daha pek çok ürün pazarına yönelik  ihtiyaç duyduğu şeyleri sunmasını  ediyor. Lansmanı yapılan ilk makinesi,
          geliştirilen devrim niteliğindeki yeni  amaçlıyoruz. Rekabetçi bir maliyetle  8 renge kadar baskı yapan; tekstil için
          makinelere ev sahipliği yapacak. farklı yüzeylerde son derece güvenilir  yenilikçi ve son derece üretken bir di-
          Lansmanda konuşan BOBST Group  endüstriyel dijital baskı da yine amaç- jital baskı makinesi. Ayrıca takip etmek
          SA CEO’su Jean-Pascal Bobst, “Bu- larımız arasında.”    için eksiksiz bir ürün kanalı mevcut.
          nun, sektör veya pazardan bağımsız  Mouvent, dijital baskı preslerinin yanı  Yenilikçi küme tasarımı, mevcut ve
          olarak dijital baskının geleceği için  sıra tam entegre ve eksiksiz bir çözüm geliştirilen tüm sistemler için temel
          önemli bir fırsat olduğuna gerçekten  sunuyor. MouventTM Kümesine daya- yapı taşı hüviyetine sahip. Mouvent’in
          inanıyoruz” dedi. “Dijitalleşme, kısa  nan dijital baskı makinelerini geliştirip,  Kurucularından Piero Pierantozzi,
          çalışma, hızlı erişilebilirlik, tanıtım ve  mühendislik işlerini yapıyor ve test  “Farklı yeni uygulamalar ve farklı baskı
          sürüm oluşturma, kişiselleştirilmiş  edip sanayileştiriyor. Baskı makineleri  genişlikleri için farklı baskı çubuklarına
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17