Page 5 - tekstilteknoloji_temmuz
P. 5
tekstilteknoloji_temmuz_Tekstil Subat 7/8/14 5:28 PM Page 3
BAKIS VIEW


Uluslararas Tekstil Teknoloji Dergisi teknoloji
International Textile Technology Magazine


ITM 2016 Fuar'nn Yeni m ti yaz Sa hi bi ve Ge nel Ya yn Mü dü rü /Pre si dent Pub lis her
Ne cip GÜ NEY
Tarihi 1-4 Haziran 2016
So rum lu Ya z le ri Mü dü rü / Edi to ri al Di rec tor
Olarak Deiti Ömral TRYAK
Ya yn Mü a vi ri / Edi to ri al Ad vi ser
The New Date of the ITM Prof. Dr. Ha le Can baz KA RA KA
2016 Exhibition has
Haber Koordinatörü / Edi to ri al Coordinator
Changed as June 1-4, 2016 Z. Seda DEMRDELEN
Necip GÜNEY
Ulus la ra ra s i ki ler Müdürü / Inter na tio nal Re la ti ons Ma na ger
Yusuf AKBOLAT
nguney@tekstilteknoloji.com.tr
Bu sayda dopdolu bir içerik ile karnza çk-
yoruz. Haziran aynda çok önemli gelimeler Sat Pazarlama Müdürü / Sales & Marketing Ma na ger
yaadk. Bunlarla ilgili birkaç bilgi vermek isti- Mehmet YÜKSEL
yorum. Dergilerimiz ve fuarlarmz ile birlikte
16-20 Haziran 2014 tarihlerinde, Çinde yap- Sat Pazarlama / Sales & Marketing
lan ITMA Asia+ Citme 2014 Fuarna katldk. Özcan SONGÜN
lerleyen sayfalarmzda bu fuarla ilgili bilgileri
okuyacaksnz. OTM 2014, HIGHTEX 2015 ve Mat ba a So rum lu su / Prin ting Res pon sib le
ITM 2016 Fuarlarmz burada büyük ilgi e nol YA LIN
gördü. Hatta ITM 2016 Fuar için imdiden
birçok bavuru yapld, birçok büyük stant Muhasebe & Finans / Accounting & Finance
ayrtld. Bu arada fuarmzn ön rezervasyon- Duygu KESGN
lar ve satlar devam ediyor. Ayn ekilde
OTM 2014 Fuar'nn da büyük bir ksm Ya yn Ku ru lu / Edi to ri al Bo ard
doldu. Gösterdikleri ilgi için tüm katlmclar- Prof. Dr. Meh met TAS MA CI - Prof. Dr. Er dem KOÇ
mza çok teekkür ederiz Prof. Dr. Meh met AKA LIN - Prof. Dr. Bü lent ÖZPEK
Bu arada size önemli bir duyuru yapmak isti-
yorum; biliyorsunuz ITM 2016 Fuarnn tar- Prof. Dr. Öz can ÖZ DE MR - Dr. Ve dat BL GN
ihlerini 1-4 Eylül 2016 olarak duyurmutuk. Prof. Dr. Fi liz KA RA OS MA NOLU -
Bunu 1-4 Haziran 2016 olarak deitirdik. Prof. Dr. Fat ma ÇE KEN Prof. Dr. Me rih SA RII IK -
Sebebine gelince, sizin de bildiiniz gibi; daha Prof. Dr. En der BUL GUN
önceki ITM fuarlar her zaman yln ilk yarsn- Dr. Pe ter HARDT
da düzenlenirdi. Firmalar da geleneksel ola-
rak yllardr bu tarihe altklar için plan ve Gra fik Ser vi si / De sign and Art Di rec ti on
programlarn buna göre yapyorlard. Bu do- Ümit TRS
rultuda talepler younlanca biz de ITM'nin
yeni tarihini 1-4 Haziran 2016 olarak belirle- Abo ne ve Da tm / Subs crip ti on and Dis tri bu ti on
dik. Ayrca dünyadaki dier tekstil fuarlaryla Dilara ARSLANHAN
yakn olmamas ve çakmamas gibi hususlar
da bu deiiklikte önemli etkenler oldu. Bas k - Cilt / Pub lis hing Hou se
16-19 Ekim tarihleri arasnda Gaziantep'te Fabrika Basm / ST.
gerçekletireceimiz OTM 2014 ile ilgili hazr-
lklarmz ve çalmalarmz tüm hzyla devam Ya pm - Yö ne tim / Pub lis her
ediyor. anlurfa, Kahramanmara, Gaziantep Tek nik Fu ar c lk ve Ya yn c lk Rek lam c lk
gibi illere ziyaretler gerçekletirdik. Sektörün Da n man lk Ti ca ret Li mi ted ir ke ti
önde gelen isimleriyle görütük. Önemli
röportajlar yaptk. Austos saymzda bunu
bir dosya halinde sizlere sunacaz. Tekstilin Mer kez / He ad Of fi ce
bölgedeki ahlanna birebir ahit olduk. Ya kup lu Mer kez Mah. Os man l Cad.
nann bu bölgemiz büyük bir hzla ve inançla Gü ney Ko nak la r B-Blok No: 1 Kat 3 D.6
'tekstilin merkezi' olma yolunda ilerliyor. 34524 Bey lik dü zü - S TAN BUL - TUR KEY
unu da gördük; Sektör OTM 2014'ün Tel : +90 (212) 876 75 06 (Pbx)
Gaziantep'te düzenlenecek olmasndan dola- Fax : +90 (212) 876 06 81
y büyük bir heyecan içerisinde... OTM'ye bu in ter net/Web : http://www.teks til tek no lo ji.com.tr
bölgeden olaanüstü bir ilgi var. ITM gibi E-ma il : ha ber ser vi si@teks til tek no lo ji.com.tr
dünya markas bir fuarn organizatörleri ola-
rak, yerli ve yabanc önemli markalarn son Fi ya t : 15 TL
teknolojilerini sergileyecek olmalar sebebiyle Ay da Bir Ya ym la nr. Monthly Pub lis hed.
bölgedeki tekstil üreticisi ve yatrmcs rma
yetkilileri: ''Tekstilin bölgemizde tam ahland- Bu der gi de ya ym la nan ha ber ve fo to raf lar, kay nak
bir dönemde, Tüyap& Teknik Fuarclkn gös te ril me den kul la nla maz. Ya yn la nan tüm ma ka le -
böyle bir fuarn düzenlemesi çok doru bir ler de ki fi kir le rin so rum lu lu u ya zar la r na, ilan la rnn
karardr düüncelerini paylatlar. so rum lu lu u ise rek lam ve re ne ait tir.
Teknik Fuarclk ve Yaynclk olarak 19.
Senemizi doldurmann sevinci ve heyecan
içindeyiz. Daha nice yllar beraber olmak All rights re ser ved. All pho tos and news in this pub li -
dileiyle ca ti on can not be used wit ho ut in di ca ting the so ur ce.
Res pon si bi li ti es of all ide as pub lis hed in our ma ga zi -
Sayglarmla, ne per ta in to aut hors and ad ver ti se ment res pon si bi li -
ti es pub lis hed in our ma ga zi ne per ta in to ad ver ti sers.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10