Page 5 - tekstilteknoloji_nisan
P. 5

tekstilteknoloji_nisan_Tekstil Subat 4/18/14 9:31 AM Page 3BAKIS VIEW


Uluslararas Tekstil Teknoloji Dergisi teknoloji
International Textile Technology Magazine


m ti yaz Sa hi bi ve Ge nel Ya yn Mü dü rü /Pre si dent Pub lis her
Ne cip GÜ NEY
Önce OTM
So rum lu Ya z le ri Mü dü rü / Edi to ri al Di rec tor
Sonra ITM Ömral TRYAK
First OTM, Ya yn Mü a vi ri / Edi to ri al Ad vi ser
Prof. Dr. Ha le Can baz KA RA KA
Then ITM
Haber Koordinatörü / Edi to ri al Coordinator
Z. Seda DEMRDELEN
Necip GÜNEY
Ulus la ra ra s i ki ler Müdürü / Inter na tio nal Re la ti ons Ma na ger
Yusuf AKBOLAT
nguney@tekstilteknoloji.com.tr
Türkiye olarak bir yerel seçimi daha geri-
de braktk. Sandktan çkan sonucun Sat Pazarlama Müdürü / Sales & Marketing Ma na ger
ülkemize hayrl olmasn bir kez daha Mehmet YÜKSEL
buradan ifade etmek isterim. Seçimden
çkan istikrar, Türkiyenin ve Dou ve Sat Pazarlama / Sales & Marketing
Güneydou Anadolu haliyle bölgelerinin Özcan SONGÜN
ticari hayatna da dorudan yansyacaktr.
Zaten yatrmlarn youn olarak sürdüü Mat ba a So rum lu su / Prin ting Res pon sib le
bölge, seçimlerin ardndan yeni bir yat- e nol YA LIN
rm hamlesi ile kar karya kalacaktr.
Bunun iaretleri de gelmeye balamtr. Ma li ler Mü dü rü / Fi nan ci al Ma na ger
Özellikle Gaziantep, Diyarbakr, anlurfa, Duygu KESGN
Mardin gibi bölgelerde yeni OSBlerin
kurulmakta olmas güzel gelimelerdir. Ya yn Ku ru lu / Edi to ri al Bo ard
Yatrmlarn %50den fazlasnn tekstil
sektöründen gelmesi de ayr bir olumlu Prof. Dr. Meh met TAS MA CI - Prof. Dr. Er dem KOÇ
tablodur. Prof. Dr. Meh met AKA LIN - Prof. Dr. Bü lent ÖZPEK
Tekstilde ite böylesine hamleler, gelime- Prof. Dr. Öz can ÖZ DE MR - Dr. Ve dat BL GN
ler hz kesmeden devam ederken bizim Prof. Dr. Fi liz KA RA OS MA NOLU -
maratonumuz da ayn paralelde sürüyor. Prof. Dr. Fat ma ÇE KEN Prof. Dr. Me rih SA RII IK -
Biliyorsunuz, 16-19 Ekim 2014 tarihlerin- Prof. Dr. En der BUL GUN
de, Gaziantep Ortadou Fuar Dr. Pe ter HARDT
Merkezinde gerçekletirilecek olan OTM
2014 Ortadou Tekstil Makineleri Fuar Gra fik Ser vi si / De sign and Art Di rec ti on
için hazrlklar tamamlanma aamasna Ümit TRS
geldi. Sektör büyük bir heyecanla bu fuar
bekliyor Gaziantep OTMnin sektöre Abo ne ve Da tm / Subs crip ti on and Dis tri bu ti on
yeni ufuklar açacana inanyoruz Furkan GÜNEY
Tekstil sektörü de bunun farknda olduu
için youn bir ilgi gösteriyor. Bas k - Cilt / Pub lis hing Hou se
Bununla birlikte ikinci bir haberimizi size Fabrika Basm / ST.
vermek istiyorum; dünya tekstil sektörü-
nün merakla bekledii ITM Uluslararas Ya pm - Yö ne tim / Pub lis her
Tekstil Makineleri Fuarnn tarihi de net-
leti. Fuar, 1-4 Eylül 2016 tarihleri arasn- Tek nik Fu ar c lk ve Ya yn c lk Rek lam c lk
da Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Da n man lk Ti ca ret Li mi ted ir ke ti
Merkezinde gerçekletirilecektir. Yerli ve
yabanc yüzlerce tekstil teknoloji devi fir- Mer kez / He ad Of fi ce
malar bir araya toplayacak olan fuarla Ya kup lu Mer kez Mah. Os man l Cad.
ilgili çalmalara baland. Yeni bir katlm- Gü ney Ko nak la r B-Blok No: 1 Kat 3 D.6
c ve ziyaretçi rekoruna imza atmas bek- 34524 Bey lik dü zü - S TAN BUL - TUR KEY
lenen ITM 2016 için daha detayl bilgiye Tel : +90 (212) 876 75 06 (Pbx)
www.itm2016.com.tr adresinden ula- Fax : +90 (212) 876 06 81
mak mümkün Bu adresten katlm art- in ter net/Web : http://www.teks til tek no lo ji.com.tr
lar ile ilgili her türlü bilgiye rahatlkla ula- E-ma il : ha ber ser vi si@teks til tek no lo ji.com.tr
abilirsiniz. 2016nn son çeyreine
damga vuracak olan ITM 2016n ön Fi ya t : 15 TL
kaytlar ve rezervasyonlar ise 1 Mays Ay da Bir Ya ym la nr. Monthly Pub lis hed.
2014 itibariyle balayacaktr.
Önce Gaziantep OTM, ardndan ITM Bu der gi de ya ym la nan ha ber ve fo to raf lar, kay nak
2016nn sektöre yeni bir soluk ve heyecan gös te ril me den kul la nla maz. Ya yn la nan tüm ma ka le -
getirecei kesindir. Bu heyecan birlikte ler de ki fi kir le rin so rum lu lu u ya zar la r na, ilan la rnn
yaamak dileiyle
so rum lu lu u ise rek lam ve re ne ait tir.
Sayglarmla,
All rights re ser ved. All pho tos and news in this pub li -
ca ti on can not be used wit ho ut in di ca ting the so ur ce.
Res pon si bi li ti es of all ide as pub lis hed in our ma ga zi -
ne per ta in to aut hors and ad ver ti se ment res pon si bi li -
ti es pub lis hed in our ma ga zi ne per ta in to ad ver ti sers.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10