Page 19 - tekstilteknoloji_nisan
P. 19

tekstilteknoloji_nisan_Tekstil Subat 4/18/14 9:32 AM Page 17


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
lanm ve daha verimli sonuçlara ulamas için gerekli Ar-Ge
çalmalar devam eden çeitli projelerimiz var.
2014 ylnda sektörün hizmetine sunmaya devam edeceimiz
ve imalatna geçtiimiz yl baladmz, hidrolik silindirin ve Path
Batch boya ünitesinin imalatn yapmaya devam edeceiz.
Bizi fazlasyla heyecanlandran projelerden biri de baca gaz s geri
kazanm sistemiyle birlikte uygulayacamz ESF elektrostatik ltre
projesidir. Bilindii üzere Avrupa Birlii uyum yasalar çerçevesinde,
ksa zamanda, sektöre çevre korumas ile ilgili kanuni yaptrmlar
getirilecek. Effe Endüstri olarak; bu kanuni zorunluluu müterileri-
miz için avantaj haline getirmek istiyoruz. Ram ve bask makinele-
rinden çkan atk gazlar temizlemek için kullanlacak olan baca ltre
sistemine entegre ekilde çalan sistemle, hem atk egzoz gazla-
rnn ltrelenmesini salayacaz, hem de özellikle ram makinesi
bacasndan atmosfere atlan scak havay kullanmak suretiyle, ram
makinesi için ihtiyaç olan havay starak makinede kullanacaz.
letmelerin durumuna göre, atk scak havadan scak su üretimi
salama imkan da olacak. Konu ile ilgili deneyimlere sahip uluslar-
aras irketlerin yan sra, stanbul Teknik Üniversitesi ile yaptmz
ibirliimiz devam ediyor ve ilk uygulamalar ksa zamanda müte-
rilerimizin hizmetine sunacaz. Çevremizin ve dünyann korunmas,
hava kirliliinin azaltlmasna hizmet edecek bu teknolojiyi ülkemize
en ekonomik ve verimli ekilde kazandrmak 2014 yl ile ilgili
bizi en heyecanlandran düüncedir.
500 custom-made iMASTER H O H O 2 2

W
We appreciate the trust ine apprereciaate the trust in
o
our innovative,ur innnovative,
G
German technologyerman technology
to mutually protecto mutuaally prrotect
t
our environment.ur envviroronment.
o
Be part of it!ee partrt ofoff it!ee part of it!
B B

M
Mastering resources intelligently.astering reresoources intelligently.
w ww
www.thiestextilmaschinen.deww.thiestexttilmaschinen.de TEXTILMASCHINEN
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24