Page 5 - tekstilteknoloji_mayis
P. 5

tekstilteknoloji_mays_Tekstil Subat 5/5/14 12:41 PM Page 3BAKIS VIEW


teknoloji
Uluslararas Tekstil Teknoloji Dergisi
International Textile Technology Magazine

m ti yaz Sa hi bi ve Ge nel Ya yn Mü dü rü /Pre si dent Pub lis her
Ne cip GÜ NEY

So rum lu Ya z le ri Mü dü rü / Edi to ri al Di rec tor
stikrar, Tekstil Ömral TRYAK
Yatrmlarn Artrd Ya yn Mü a vi ri / Edi to ri al Ad vi ser
Prof. Dr. Ha le Can baz KA RA KA
Stability Enhanced
Haber Koordinatörü / Edi to ri al Coordinator
Textile Investments Z. Seda DEMRDELEN
Necip GÜNEY
Ulus la ra ra s i ki ler Müdürü / Inter na tio nal Re la ti ons Ma na ger
Yusuf AKBOLAT
nguney@tekstilteknoloji.com.tr
30 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarna göre,
bir anlamda istikrara oy verilmi olmas Sat Pazarlama Müdürü / Sales & Marketing Ma na ger
önemlidir.  Güneydou ve Dou Mehmet YÜKSEL
Anadoluda seçimlerin sorunsuz bir ekilde
tamamlanmas ülkemizdeki çözüm süreci- Sat Pazarlama / Sales & Marketing
nin  hangi aamalara ulatnn baarl Özcan SONGÜN
bir göstergesidir. Özellikle son 2-3 yldr
bölgeyi abluka altna alm olan yerli ve Mat ba a So rum lu su / Prin ting Res pon sib le
yabanc yatrmclar seçimlerin tamamlan- e nol YA LIN
masnn ardndan yatrmlarn daha da
artrmaya balad. Yeni seçilen yerel yöne- Muhasebe & Finans / Accounting & Finance
ticilerin il olarak bu yatrmlara karlk yeni Duygu KESGN
OSB'ler açlacan müjdelemesi ülkemiz ve
söz konusu bölgeler için çok önemli Ya yn Ku ru lu / Edi to ri al Bo ard
bir gelimedir. Prof. Dr. Meh met TAS MA CI - Prof. Dr. Er dem KOÇ
Gaziantep, Diyarbakr, anlurfa, Mardin ve Prof. Dr. Meh met AKA LIN - Prof. Dr. Bü lent ÖZPEK
bölgedeki dier ehirlerde yeni OSB'lerin
devreye sokulmas ile birlikte tam anlamy- Prof. Dr. Öz can ÖZ DE MR - Dr. Ve dat BL GN
la bir yatrm patlamasnn yaanaca ger- Prof. Dr. Fi liz KA RA OS MA NOLU -
çektir. Bu yatrmlarn %50'den fazlasnn Prof. Dr. Fat ma ÇE KEN Prof. Dr. Me rih SA RII IK -
tekstil arlkl olmas da sektör açsndan Prof. Dr. En der BUL GUN
önemlidir. Yine özellikle tekstil alanna Dr. Pe ter HARDT
yabanc yatrmclarn gösterdii ilgi de bir
dier önemli tablodur. Bu gelimeler gös- Gra fik Ser vi si / De sign and Art Di rec ti on
termektedir ki; tekstil sektörü, ülke ekono- Ümit TRS
misinin vazgeçilmez lokomoti olmaya
devam etmektedir, devam edecektir. Abo ne ve Da tm / Subs crip ti on and Dis tri bu ti on
Bölgeye yönelik bu olumlu ve güzel geli- Furkan GÜNEY
melerin paralelinde  16-19 Ekim 2014
tarihlerinde, Gaziantep Ortadou Fuar Bas k - Cilt / Pub lis hing Hou se
Merkezinde gerçekletirilecek olan OTM Fabrika Basm / ST.
2014 Ortadou Tekstil Makineleri
Fuarnn hem bu ehir hem de bölge aç- Ya pm - Yö ne tim / Pub lis her
sndan önemli olaylara sahne olaca açk- Tek nik Fu ar c lk ve Ya yn c lk Rek lam c lk
tr. Örnein fuarn düzenlenecei tarihlere Da n man lk Ti ca ret Li mi ted ir ke ti
yönelik olarak ehirdeki oteller imdiden
rezerve edilmi durumdadr. Fuar sadece
tekstil sektörüne hizmet etmekle kalm- Mer kez / He ad Of fi ce
yor, görüldüü gibi sosyal yaamdan eko- Ya kup lu Mer kez Mah. Os man l Cad.
nomiye kadar ehrin bütününe olumlu Gü ney Ko nak la r B-Blok No: 1 Kat 3 D.6
katklar salamaya balamtr bile... 34524 Bey lik dü zü - S TAN BUL - TUR KEY
Bu arada, dünya tekstil sektörünün en Tel : +90 (212) 876 75 06 (Pbx)
önemli etkinliklerinden olan  ITM- Fax : +90 (212) 876 06 81
Uluslararas Tekstil Makineleri Fuar ile ilgili in ter net/Web : http://www.teks til tek no lo ji.com.tr
son bilgiyi de paylamak istiyorum: E-ma il : ha ber ser vi si@teks til tek no lo ji.com.tr
Fuarn tarihi netleti. Fuar, 1-4 Eylül 2016
tarihleri arasnda Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Fi ya t : 15 TL
Kongre Merkezinde gerçekletirilecektir.  Ay da Bir Ya ym la nr. Monthly Pub lis hed.
ITM Texpo Eurasia 2016 Fuar için daha detayl
bilgiye www.itm2016.com.tr'den ulaabilecei- Bu der gi de ya ym la nan ha ber ve fo to raf lar, kay nak
nizi belirtmek isterim. ITM 2016 için ön gös te ril me den kul la nla maz. Ya yn la nan tüm ma ka le -
kaytlarn 5 Mays 2014 tarihinden itibaren ler de ki fi kir le rin so rum lu lu u ya zar la r na, ilan la rnn
alnmaya balandn da ifade edeyim. Bu so rum lu lu u ise rek lam ve re ne ait tir.
fuarla ilgili daha detayl bilgileri önümüz-
deki yazlarda size aktaracam...
All rights re ser ved. All pho tos and news in this pub li -
ca ti on can not be used wit ho ut in di ca ting the so ur ce.
Tekrar görümek dileiyle...
Res pon si bi li ti es of all ide as pub lis hed in our ma ga zi -
Sayglarmla, ne per ta in to aut hors and ad ver ti se ment res pon si bi li -
ti es pub lis hed in our ma ga zi ne per ta in to ad ver ti sers.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10