Page 15 - tekstilteknoloji_mayis
P. 15

tekstilteknoloji_mays_Tekstil Subat 5/5/14 12:42 PM Page 13
Stäubli Küresel çapta uzmanlk,

küresel çapta mevcudiyet
Stäubli küresel çapta önde gelen teks- talepleri karú lamaktadr. Yakn bir geçmiúe
til makineleri üreticisidir. 1892 ylnda kadar elle taharlama yaplrken bugün
Horgen / Zurichde küçük bir atölye Stäubli makineleri ile verimli ve esnek
olarak kurulmuú olan Stäubli, bugün bir úekilde otomatik taharlama yaplabil-
genel merkezi Pfäf kon / øsviçrede mektedir. DELTA ve SAFIR tahar makine-
olan uluslararas bir gruptur. Yenilikçi leri teknolojide kantlanmú kavramlar ve
ve yüksek kalitedeki ürünleriyle bilinen teknolojinin kalbi temel alnarak üretilmiútir.
Stäubli bugün üç farkl alanda faaliyet Yüksek kon gürasyonlu bu makineler
göstermektedir: Tekstil Makineleri, Hzl mevcut dokuma hazrlk bölümünün ihtiyaç-
Ba÷lant Elemanlar, ve Robotik. larna bire bir uygun olarak ayarlanabilir.

Armür makinesinden yüksek teknoloji Müúterilere yakn olmann verdi÷i art
ürünlerine de÷er
Armür makinesinin yeni tasarmlar ile, úirket Müúterilere yakn olmak, baúndan beri
kurucular tekstil endüstrisi için yeni frsatlar Stäubli nin ilkesi olmuútur. Bu boú bir
sunabilme ve teknik olarak karmaúk desen iddia de÷ildir: 25 ülkedeki kendi birmleri
gerektiren kumaúlar, güvenilir ve verimli ile Stäubli bütünlük sa÷layan büyük bir a÷
çal úma için yeni standartlar yaratabilme oluúturmuútur. Bu, bir ürünün en uygun
imkan bulmuútur. Bu yüksek standartlar úekilde kullanm, bir uygulama hakknda
Stäubli tarafndan her zaman desteklenmiú, soru, ya da bir problemin hzl ve basit bir
ve úirket yeni ve iyileútirilmiú ürünler ve úekilde çözümü gibi konularda yerinde, hzl
sistem çözümleri geliútirdi÷i için deseklen- ve ehil bir úekilde yerel uzmanlk ve destek
meye devam etmektedir. Bugün Stäubli, anlamna gelmektedir.
dünya genelinde tüm modern dokuma
salonlar için a÷zlk açma makineleri için FACTOR+
geniú ürün yelpazesi ile, dokuma hazrlk Stäubli tarafndan uygulanan øsviçre tekstil
ve modern hal dokuma için (grup úirketi endüstrisindeki FACTOR+, rmann øsviçre
Schönherr tarafndan) sistem çözümleri ile kökleri, sürekli yenilikçilik, yüksek kalite ürün-
uzman bir ortak olarak hareket etmektedir. lerivle baúarl servisi için referans sa÷lamak-
tadr. Bu kuruluúa göre üretim yapan Stäubli
Karmaúk tekstiller Jakar makineleri için müúterilerine tüm dünya genelinde art
zorlu görev de÷er yaratmaktadr.
Stäubli elektronik Jakar makinesini mükem-
mellik düzeyinde geliútirdi ve bugün pratikte
hayal edilebilecek her tip ve desende kumaú øletiúim
üretebilmek için a÷zlk açma makinelerinin
en iyisini sunmaktadr. Bu ürün serisi tek iplik
kontrolü sa÷layan dünyann tek Jakar maki-
nesi -UNIVAL 100- içermektedir. UNIVAL Stäubli AG
100 ayn zamanda teknik 3 boyutlu kumaú- Grossfeldstrasse 71
larn dokunmas gibi çok karmaúk uygula- 7320 Sargans prolim
engineering GmbH
malar için de kendini kantlamútr. Switzerland
T +41 81 725 01 10
Dokuma hazrlk için otomasyon sistemleri F +41 81 725 01 16
Stäubli, sürekli olarak geliútirdi÷i otomatik sales.textile@staubli.com
tahar makineleri ile otomasyon için büyüyen www.staubli.com/textile
www . factor - plus . ch


Stäubli otomatik tahar makinesi ile modern dokuma hazrlk
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20