Page 7 - tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat
P. 7

tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat 3/19/14 10:33 AM Page 3
BAKIS VIEW

teknoloji
Uluslararası Tekstil Teknoloji Dergisi
International Textile Technology Magazine
Seçime Ramen
m ti yaz Sa hi bi ve Ge nel Ya yn Mü dü rü /Pre si dent Pub lis her
Yatrmlar ve Ne cip GÜ NEY
Hareketlilik So rum lu Ya z le ri Mü dü rü / Edi to ri al Di rec tor
Ömral TRYAK
Devam Ediyor
Ya yn Mü a vi ri / Edi to ri al Ad vi ser
Prof. Dr. Ha le Can baz KA RA KA
Investments and
Buoyancy Continue Haber Koordinatörü / Edi to ri al Coordinator
Z. Seda DEMRDELEN
Despite the Elections Necip GÜNEY
Ulus la ra ra s i ki ler Müdürü / Inter na tio nal Re la ti ons Ma na ger
Yusuf AKBOLAT
nguney@tekstilteknoloji.com.tr
Türkiyede 30 Martta olacak yerel seçimlere
ramen, yln ilk 2 aynda ekonomi yolunda Sat Pazarlama Müdürü / Sales & Marketing Ma na ger
gidiyor. hracat seyrini koruyor. Kamuda yat- Mehmet YÜKSEL
rmlar hz kesmeden devam ediyor. Özel sek-
tör, yatrmlarna her geçen gün yenilerini Sat Pazarlama / Sales & Marketing
ekliyor. En önemlisi yabanc yatrmc, 'Bu Özcan SONGÜN
ülkede seçim var, belirsizlik hakim, aman
uzak duralm' demiyor; aksine yatrm yap- Mat ba a So rum lu su / Prin ting Res pon sib le
yor, i hacmini büyütüyor, en az 10-15 yl e nol YA LIN
sonrasn görerek bu ülkeye yatrmlarn ta-
yor. Yatrm cokusu yerli yabanc dahil Ma li ler Mü dü rü / Fi nan ci al Ma na ger
bütün hzyla sürüyor. Duygu KESGN
te bu atmosfer içerisinde biz de yolumuza
devam ediyoruz; bu ülkenin geleceine olan Ya yn Ku ru lu / Edi to ri al Bo ard
inancmzla durmuyoruz. 16-19 Ekim 2014
tarihinde  Gaziantep'te düzenlenecek Prof. Dr. Meh met TAS MA CI - Prof. Dr. Er dem KOÇ
olan OTM 2014 Ortadou Tekstil Makineleri Prof. Dr. Meh met AKA LIN - Prof. Dr. Bü lent ÖZPEK
Fuar  bunun en canl örneidir. Yerli ve Prof. Dr. Öz can ÖZ DE MR - Dr. Ve dat BL GN
yabanc makine devlerini bir araya getirecek Prof. Dr. Fi liz KA RA OS MA NOLU -
olan fuarn  heyecan imdiden sektörü Prof. Dr. Fat ma ÇE KEN Prof. Dr. Me rih SA RII IK -
kuatm durumda. OTM 2014 Fuarnn ilk Prof. Dr. En der BUL GUN
kez yaplyor olmasna ramen gördüü ilgi Dr. Pe ter HARDT
ve talep oldukça sevindirici bir gelime... Son
yllarda tekstil yatrmlarnn artt Dou ve Gra fik Ser vi si / De sign and Art Di rec ti on
Güney Dou Anadolunun en önemli mer- Ümit TRS
kezlerinden olan Gaziantep, Türk iadamla-
rn Ortadou'ya açacak olan OTM Fuaryla Abo ne ve Da tm / Subs crip ti on and Dis tri bu ti on
yabanc yatrmclar da arlamaya hazrlan- Furkan GÜNEY
yor. Ulam, konaklama kapasitesi, alt yaps,
gelimilii ve sanayi düzeyiyle bölgenin en Bas k - Cilt / Pub lis hing Hou se
önemli ehirlerinden birisi olan Gaziantep, Özal Matbaas / ST.
modern fuar alan ile de OTM 2014 Fuar
gibi uluslararas bir etkinlie en uygun mer- Ya pm - Yö ne tim / Pub lis her
kez özelliini tayor. OTM 2014 Fuarnn
büyük bir bölümü dolmu durumda. Tek nik Fu ar c lk ve Ya yn c lk Rek lam c lk
Özellikle TEMSADn desteini açklamasnn Da n man lk Ti ca ret Li mi ted ir ke ti
ardndan yerli rmalarmzn katlmlarn
kesinletirdii fuarda dünyann lider tekno- Mer kez / He ad Of fi ce
loji üreticileri de yerlerini aldlar. OTM 2014 Ya kup lu Mer kez Mah. Os man l Cad.
Fuar, bölgenin 2014 ylndaki tek ve en Gü ney Ko nak la r B-Blok No: 1 Kat 3 D.6
önemli tekstil teknoloji ovu olarak oldukça 34524 Bey lik dü zü - S TAN BUL - TUR KEY
ilgi görüyor. Tel : +90 (212) 876 75 06 (Pbx)
Bildiiniz gibi Mart aynn sonunda Tüyapta Fax : +90 (212) 876 06 81
Texpo Eurasia 2014 Fuar var, biz de hem in ter net/Web : http://www.teks til tek no lo ji.com.tr
OTM 2014 Fuar hem de dergilerimizle orada E-ma il : ha ber ser vi si@teks til tek no lo ji.com.tr
olacaz. Ardndan Antalyada Uluslararas
zmir Tekstil ve Hazr Giyim Sempozyumunda, Fi ya t : 15 TL
sviçrede INDEX14 Fuarnda, Rusyada Ay da Bir Ya ym la nr. Monthly Pub lis hed.
Inlegmash Fuarnda, Tüyap Konfeksiyon
Makineleri Fuarnda yerimizi alacaz ve Bu der gi de ya ym la nan ha ber ve fo to raf lar, kay nak
tantmlarmza aralksz devam edeceiz. gös te ril me den kul la nla maz. Ya yn la nan tüm ma ka le -
Hem sektörümüz hem de Türkiye için ler de ki fi kir le rin so rum lu lu u ya zar la r na, ilan la rnn
oldukça hareketli günler bizleri bekliyor.
Seçimlerin Türkiye için hayrl olmas temen- so rum lu lu u ise rek lam ve re ne ait tir.
nilerimizle
All rights re ser ved. All pho tos and news in this pub li -
Görümek dileiyle... ca ti on can not be used wit ho ut in di ca ting the so ur ce.
Res pon si bi li ti es of all ide as pub lis hed in our ma ga zi -
Sayglarmla, ne per ta in to aut hors and ad ver ti se ment res pon si bi li -
ti es pub lis hed in our ma ga zi ne per ta in to ad ver ti sers.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12