Page 5 - tekstilteknoloji_haziran
P. 5

tekstilteknoloji_haziran_Tekstil Subat 6/9/14 9:33 AM Page 3
BAKIS VIEW

teknoloji
Uluslararası Tekstil Teknoloji Dergisi
International Textile Technology Magazine

m ti yaz Sa hi bi ve Ge nel Ya yn Mü dü rü /Pre si dent Pub lis her
Ne cip GÜ NEY
Tekstil
So rum lu Ya z le ri Mü dü rü / Edi to ri al Di rec tor
Doludizgin Ömral TRYAK
Textile Sector at Ya yn Mü a vi ri / Edi to ri al Ad vi ser
Prof. Dr. Ha le Can baz KA RA KA
Full Speed
Haber Koordinatörü / Edi to ri al Coordinator
Z. Seda DEMRDELEN
Necip GÜNEY
Ulus la ra ra s i ki ler Müdürü / Inter na tio nal Re la ti ons Ma na ger
Yusuf AKBOLAT
nguney@tekstilteknoloji.com.tr
Ülkedeki ekonomik istikrar, yatrmc rma-
Sat Pazarlama Müdürü / Sales & Marketing Ma na ger
lar için oldukça olumlu bir hava estiriyor.
Tekstil sektörü de bu olumlu havay en iyi Mehmet YÜKSEL
kullanan sektörlerin banda geliyor. 10 yl Sat Pazarlama / Sales & Marketing
öncesine kadar belli bal baz bölgelerde
Özcan SONGÜN
yer alan tekstil sektörü artk ülkenin her
yanna yaylm durumda. Dou ve
Mat ba a So rum lu su / Prin ting Res pon sib le
Güneydou Anadolu bu bölgeler arasnda e nol YA LIN
özellikle en öne çkyor. Bu bölgede yaplan
yatrmlar, dier tekstil bölgelerini geçmeye Muhasebe & Finans / Accounting & Finance
bile baladlar. Sektör hedeerine doru Duygu KESGN
doludizgin ve emin admlarla ilerliyor.
Bu olumlu tabloya biz de 16-19 Ekim 2014 Ya yn Ku ru lu / Edi to ri al Bo ard
tarihinde düzenleyeceimiz OTM 2014 Prof. Dr. Meh met TAS MA CI - Prof. Dr. Er dem KOÇ
Ortadou Tekstil Makineleri Fuar ile katk- Prof. Dr. Meh met AKA LIN - Prof. Dr. Bü lent ÖZPEK
da bulunmak için hazrlklarmz tüm hzy- Prof. Dr. Öz can ÖZ DE MR - Dr. Ve dat BL GN
la sürdürüyoruz. Bölgede süren yatrmlar, Prof. Dr. Fi liz KA RA OS MA NOLU -
teknoloji üreticisi rmalarn da youn ilgi- Prof. Dr. Fat ma ÇE KEN Prof. Dr. Me rih SA RII IK -
sini çekiyor. Bu sebeple OTM 2014 Prof. Dr. En der BUL GUN
Fuarnn büyük bir ksm doldu Dr. Pe ter HARDT
Sektörün fuara gösterdii youn ilgi için
de ayrca teekkür etmek istiyorum. Gra fik Ser vi si / De sign and Art Di rec ti on
Ümit TRS
Fuar maratonumuz OTM 2014le bitmiyor
elbette Daha önce ilan ettiimiz gibi
Abo ne ve Da tm / Subs crip ti on and Dis tri bu ti on
OTM 2014ü HIGHTEX 2015 ve ITM 2016 Dilara ARSLANHAN
izleyecek HIGHTEX 2015 için de ön ba-
vurular almaya baladk ve konusunda Bas k - Cilt / Pub lis hing Hou se
Türkiyenin ilk ve tek fuar olan Fabrika Basm / ST.
HIGHTEXin gördüü bu ilgi, bizleri çok
sevindiriyor Sektörün en önemli bulu- Ya pm - Yö ne tim / Pub lis her
malarndan birine sahne olacak HIGHTEX Tek nik Fu ar c lk ve Ya yn c lk Rek lam c lk
trenini kaçrmayn. Da n man lk Ti ca ret Li mi ted ir ke ti
5 Mays itibariyle satlarna balanan ITM
2016 Fuar için de hazrlklar devam ediyor. Mer kez / He ad Of fi ce
Yerli ve yabanc rmalarmzdan çok youn Ya kup lu Mer kez Mah. Os man l Cad.
bir ilginin olduunu özellikle belirtmek Gü ney Ko nak la r B-Blok No: 1 Kat 3 D.6
isterim. Daha ilk günden ITM 2016ya gös- 34524 Bey lik dü zü - S TAN BUL - TUR KEY
terilen ilginin fazlal, bu etkinliimizin de Tel : +90 (212) 876 75 06 (Pbx)
yine muhteem görüntülere ve rekorlara Fax : +90 (212) 876 06 81
in ter net/Web : http://www.teks til tek no lo ji.com.tr
sahne olacann bir iareti olarak kendini
ortaya koyuyor. Birçok rmann OTM E-ma il : ha ber ser vi si@teks til tek no lo ji.com.tr
2014, HIGHTEX 2015 ve ITM 2016da yer Fi ya t : 15 TL
ayrtmas sektördeki tatl rekabetin de bir
Ay da Bir Ya ym la nr. Monthly Pub lis hed.
göstergesidir.
16-20 Haziran 2014 tarihlerinde, Çinde
Bu der gi de ya ym la nan ha ber ve fo to raf lar, kay nak
yaplacak olan ITMA Asia+ Citme 2014 gös te ril me den kul la nla maz. Ya yn la nan tüm ma ka le -
Fuarndayz. Dergilerimizin ve fuarlarm- ler de ki fi kir le rin so rum lu lu u ya zar la r na, ilan la rnn
zn tantm için yer aldmz fuarda, Hall so rum lu lu u ise rek lam ve re ne ait tir.
W3, C03 numaral standmza sizleri de
bekleriz All rights re ser ved. All pho tos and news in this pub li -
ca ti on can not be used wit ho ut in di ca ting the so ur ce.
Tekrar görümek dileiyle Res pon si bi li ti es of all ide as pub lis hed in our ma ga zi -
ne per ta in to aut hors and ad ver ti se ment res pon si bi li -
Sayglarmla, ti es pub lis hed in our ma ga zi ne per ta in to ad ver ti sers.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10