Page 7 - tekstilteknoloji_eylul-september
P. 7

tekstilteknoloji_eylul_Tekstil Subat 9/3/14 2:47 PM Page 3BAKIS VIEW


Uluslararas Tekstil Teknoloji Dergisi teknoloji
International Textile Technology Magazine


m ti yaz Sa hi bi ve Ge nel Ya yn Mü dü rü /Pre si dent Pub lis her
Ne cip GÜ NEY
OTM 2014 Fuar için
So rum lu Ya z le ri Mü dü rü / Edi to ri al Di rec tor
Geri Saym Balad Ömral TRYAK
Ya yn Mü a vi ri / Edi to ri al Ad vi ser
Countdown Has Started Prof. Dr. Ha le Can baz KA RA KA
for OTM 2014 Exhibition
Haber Koordinatörü / Edi to ri al Coordinator
Z. Seda DEMRDELEN
Necip GÜNEY
Ulus la ra ra s i ki ler Müdürü / Inter na tio nal Re la ti ons Ma na ger
Yusuf AKBOLAT
nguney@tekstilteknoloji.com.tr
Austos ay Türkiye için oldukça hare-
ketliydi. Önce Cumhurbakanl seçim- Sat Pazarlama Müdürü / Sales & Marketing Ma na ger
leri, ardndan Babakan ve Hükümet Mehmet YÜKSEL
deiiklii gerçekleti. Böylece
Türkiyede ekonomik ve siyasi endie- Sat Pazarlama / Sales & Marketing
ler sonlanm, istikrar ortam salan- Özcan SONGÜN
m oldu. Ayn zamanda yaz tatilinin
de bitmesiyle, piyasalarda hareketlilik Mat ba a So rum lu su / Prin ting Res pon sib le
balad ve artarak devam edecek gibi e nol YA LIN
görünüyor.
Geçen ay yaptmz Güneydou Muhasebe & Finans / Accounting & Finance
Anadolu seyahatimizde görütüümüz Duygu KESGN
firmalarn yetkilileri de ayn öngörüyü
paylatlar. Tekstil yatrmlarnn yeni Ya yn Ku ru lu / Edi to ri al Bo ard
gözdesi olan bölgede gerçekletirdii- Prof. Dr. Meh met TAS MA CI - Prof. Dr. Er dem KOÇ
miz ziyaretlerde, bu yatrmlar ve geli- Prof. Dr. Meh met AKA LIN - Prof. Dr. Bü lent ÖZPEK
meler hakknda topladmz bilgileri, bu
saymzda da sizlerle paylamaya devam Prof. Dr. Öz can ÖZ DE MR - Dr. Ve dat BL GN
ediyoruz. Prof. Dr. Fi liz KA RA OS MA NOLU -
16-19 Ekim 2014 tarihlerinde, Prof. Dr. Fat ma ÇE KEN Prof. Dr. Me rih SA RII IK -
Gaziantep Ortadou Fuar Merkezinde, Prof. Dr. En der BUL GUN
Tüyap ve Teknik Fuarclk ortaklyla Dr. Pe ter HARDT
düzenlediimiz OTM 2014 Ortadou
Tekstil ve Konfeksiyon Makineleri Fuar Gra fik Ser vi si / De sign and Art Di rec ti on
için geri saym balad. Türkiyeden ve Ümit TRS
yurt dndan 500 civar firmann katld-
fuara, çevre ülkelerden ve ehirlerden Abo ne ve Da tm / Subs crip ti on and Dis tri bu ti on
de birçok ziyaretçi gelecek. Bunun için Enes GÜNEY
anlurfa, Kahramanmara, Adana,
Osmaniye, Adyaman, Malatya, Mardin, Bas k - Cilt / Pub lis hing Hou se
Nide, Kayseri, Diyarbakr, Kilis vb. Fabrika Basm / ST.
ehirlerden servisler kaldryoruz. Ayrca
Ticaret ve Sanayi Odalar ile Organize Ya pm - Yö ne tim / Pub lis her
Sanayi Bölgeleriyle yaptmz çalma- Tek nik Fu ar c lk ve Ya yn c lk Rek lam c lk
lar dorultusunda, ziyaretçilerimiz için Da n man lk Ti ca ret Li mi ted ir ke ti
özel organizasyonlar düzenliyoruz. Baz
komu ülkelerin tekstil ve konfeksiyon
konusunda faaliyet gösteren heyetleri Mer kez / He ad Of fi ce
de OTM 2014 Fuarnda arlayacaz. Ya kup lu Mer kez Mah. Os man l Cad.
Gaziantep ve çevresinde, tekstil ve kon- Gü ney Ko nak la r B-Blok No: 1 Kat 3 D.6
feksiyon teknolojileri konusunda yaplan 34524 Bey lik dü zü - S TAN BUL - TUR KEY
en kapsaml organizasyon olan OTM Tel : +90 (212) 876 75 06 (Pbx)
2014 Fuarnn baarl olmas ve hem Fax : +90 (212) 876 06 81
yurt içinden hem de yurt dndan gele- in ter net/Web : http://www.teks til tek no lo ji.com.tr
cek konuklarmz en iyi ekilde arlaya- E-ma il : ha ber ser vi si@teks til tek no lo ji.com.tr
bilmemiz için tüm hzyla hazrlklarmz
sürdürüyoruz. Bu konuda bize yardmla- Fi ya t : 15 TL
r ve destekleri için Bata Gaziantep Ay da Bir Ya ym la nr. Monthly Pub lis hed.
Büyükehir Belediyesine, Gaziantep
Ticaret Odasna ve Gaziantep Sanayi Bu der gi de ya ym la nan ha ber ve fo to raf lar, kay nak
Odasna, Ortadou Fuar Merkezine de gös te ril me den kul la nla maz. Ya yn la nan tüm ma ka le -
ayrca teekkür etmek istiyoruz. ler de ki fi kir le rin so rum lu lu u ya zar la r na, ilan la rnn
16-19 Ekim 2014 tarihlerinde, so rum lu lu u ise rek lam ve re ne ait tir.
Gaziantepte, OTM 2014 Fuarnda
görümek dileiyle
All rights re ser ved. All pho tos and news in this pub li -
ca ti on can not be used wit ho ut in di ca ting the so ur ce.
Sayglarmla,
Res pon si bi li ti es of all ide as pub lis hed in our ma ga zi -
ne per ta in to aut hors and ad ver ti se ment res pon si bi li -
ti es pub lis hed in our ma ga zi ne per ta in to ad ver ti sers.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12