Page 17 - tekstilteknoloji_eylul-september
P. 17

tekstilteknoloji_eylul_Tekstil Subat 9/3/14 2:49 PM Page 13
gies:
e
U st er TTeechnologies:
Kalit e adna yenilike adna y çi güç
çi güç

U st er T Te gies AG, tgies A ekstil mamülle - USTER veFFAUSTER v AK T ÖR+:
echnolo
rinde k alit e ölçme v e belgelendirme sistb em - Bir M isyon, Bir Hisy edef
ÖR+,
leri v e hizmetleri konusunda dünkko y ann F AKK T ÖR+, sviçrÖR+, sviçrÖR+, e T Te ekstil M ak inalar adna
tak k arar
lider ür eticisidirr. . E ly tan afly bitmi mamule ger ç ek k tma deeraek k e ulamada ortak k - l
etiminin her
opluluun bir üyesi
k adarr, , t ekstil üretiminin aamasnda l n sembolüdür - ve bu tn sembolüdür - v opluluun bir üy
taklar
k alit e optimizasyonunu gör ekk, , en olar ak USTER, ak bu misy onu kendi ortak e v
onunu gör v bilere
yüksek t ek noloji se viyesindeyye sür ek li y enilik müt erilerer i ile bir likt e k ucaklamaktadr
lamaktadr. Bu
y apma y kke endisine amaç edinmitir . misy onun onun y enilikçi güç ile dest eklenen
endisine am
lenen
üstün t noloji, süreküstün t dürülebilir baar, yüksek
, yüksek
T To est per f fo ormansl ürünler vor e güvenilir hizmetler
oplam TTe
enilir hizmetler
a çapnda memnun
M üt er iler inin baar sn dorudan etksn do iley en g ibi ortak hedeferibi or i, dün ya çapnda memnun
getirmek
sorunlar a ö ç zümler sunmada, iletme sunmada, için v e baarl baar müt er iler i ber aber inde getir -
i ile tutarl
etim maliyetleretim maliyetler
en aza indir
en aza indir ilmi üretim maliyilmi üretim maliy i ile tutar l tt edir.edir
ru dengeyi bulmak USTER
k alit e ar asndak i doru dengeyi bulmak USTER
ti bir önem tamaktadr. Bu gör
için ha a y ti bir önem tamaktadr evi USTER hak nda daha fazlas:kUSTER hak
de bulunan
mek için USTER in benz
ger ç ek letirmek için USTER ersiz y ak la - M er kezi U err,stkezi U , sviçr e de bulunan U st er

, KeG, sviçries Aechnologbu
echn
lmtr

olar
ak adlandrak
m T To T Te T Te no x ville ( ABD) vABD e

oplam
est
prolim
prolim
erkezler
Suzhou
anla y , labor a tuv ar t estleri, sürestler eç tak ibi e v Suzhouda (d Ç in) bulunan T Te ek noloji Mer i
engineering GmbH
engineering GmbH
mekte v
k no w -ho w bir letirmekt e kesin olma y an ile bir likt düne likt y a çapnda faaliy et göster bir
eren
sonuçlar dan y ola çk arak ar öngörülebilir k ar lar a pazar organizasypazar or onuna sahiptir . F ir mann satmann sa
ulamada t ekstil ir ketlerine yketler ar dmc olmak - v e servis ore ser ganizasy onlar , en önemli tekstil, en önemli t
tadr . piy asalarnn tamamnda yasalar er almaktadr. .
A
Y Ye eni USTER® STTA TISTICS 2013TISTICS 2013
USTER in T To T Te est aest k tma deer sist eminin letiim:
letiim:
oplam
ST TISTICSS ATA
t emelinde , USTER® ST y a tmaktadr .
A
ile
USTER® STTA TISTICSS ile k alit e par ametr eler ini
tanmlamak , ür eticiler ve tüketiciler areticiler v asn -
dak i iletiimi ar ttr mak için tüm üretim zincirmak için tüm ür i U st er TechnologTTe ies A G
onnenbergstr
bo yunca kesin k alit e fakt leröre fakt ini belir lemede Sonnenber asse 10
or tak bir k alit e dili k ullanmaktr. Günümüzünullanmaktr 8610 U erst
8610 U
erland
k ür esellemi sekt öründe, tüm piyöründe asalar da S witzer
güv enilir bir k alit e seviyesinde ticare seviy et y apa - T +41 43 366 36 36
T +41 43 366 36 36
bilmek için USTER® ST ATISTICS 2013 her zamanTISTICS 2013 her zaman- F +41 43 366 36 37
STTAATA
bilmek için USTER®
F +41 43 366 36 37
F +41 43 366 36 37
F +41 43 366 36 37
k inden ç ok daha fazla önem kazanmtrok daha fazla önem k . sales@ust om
sales@ust .cer
w w w.ust om
.ust .cer
A
USTER® STTA TISTICS 2013 , w w w .ust er .c om
adr esinde ücr etsiz olarak ketsiz olar ullanma sunul -
mutur . (S er vic e sek
sekmesi altnda USTER®
STTA TISTICS e bak nz).
A
%100 pamuk lifler inden ür etilmi k ar de iplik ler iiççin USTER® STTA A TISTICS
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22