Page 7 - tekstilteknoloji_ekim_october_2014
P. 7

tekstilteknoloji_ekim_Tekstil Subat 9/29/14 1:35 PM Page 3BAKIS VIEW


Uluslararas Tekstil Teknoloji Dergisi teknoloji
International Textile Technology Magazine


OTM 2014 Fuar, m ti yaz Sa hi bi ve Ge nel Ya yn Mü dü rü /Pre si dent Pub lis her
Ne cip GÜ NEY
16 Ekim 2014/Perembe
So rum lu Ya z le ri Mü dü rü / Edi to ri al Di rec tor
Günü Kaplarn Açyor Ömral TRYAK
OTM 2014 Fair Opens Its Ya yn Mü a vi ri / Edi to ri al Ad vi ser
Prof. Dr. Ha le Can baz KA RA KA
Doors on Thursday,
Haber Koordinatörü / Edi to ri al Coordinator
th
October 16 , 2014 Z. Seda DEMRDELEN
Necip GÜNEY
Ulus la ra ra s i ki ler Müdürü / Inter na tio nal Re la ti ons Ma na ger
Yusuf AKBOLAT
nguney@tekstilteknoloji.com.tr
Dou ve Güneydou Anadoluda tekstil ve
konfeksiyon sektörünün büyük bulumas Sat Pazarlama Müdürü / Sales & Marketing Ma na ger
olan OTM 2014 Ortadou Tekstil Makineleri Mehmet YÜKSEL
Fuar, 16 Ekim 2014/ Perembe günü kapla-
rn açyor. 25 ülkeden yaklak 500 rmann Sat Pazarlama / Sales & Marketing
yer ald OTM 2014 Fuarnda en yeni tek- Özcan SONGÜN
nolojiler yer alyor. Bu kadar hareketli bir böl-
gede, hem ev sahibi hem de misar olarak Mat ba a So rum lu su / Prin ting Res pon sib le
düzenlediimiz bu fuar bizleri oldukça heye- e nol YA LIN
canlandryor. Hazrlklarn hzlandran ve en
yeni, gelimi modellerini fuarda sergileyecek Muhasebe & Finans / Accounting & Finance
olan katlmclarmz için de ayn heyecann Duygu KESGN
söz konusu olduunu gözlemliyoruz. Bu
durum da bizi, OTM 2014 Fuarn düzenle- Ya yn Ku ru lu / Edi to ri al Bo ard
me kararmzn ne kadar doru olduunu Prof. Dr. Meh met TAS MA CI - Prof. Dr. Er dem KOÇ
gösteriyor. Prof. Dr. Meh met AKA LIN - Prof. Dr. Bü lent ÖZPEK
Tüyap ve Teknik Fuarclk ortakl,
Gaziantep Büyükehir Belediyenin deste- Prof. Dr. Öz can ÖZ DE MR - Dr. Ve dat BL GN
i; Gaziantep Sanayi Odas, Gaziantep Prof. Dr. Fi liz KA RA OS MA NOLU -
Ticaret Odas ve TEMSAD-Tekstil Makine Prof. Dr. Fat ma ÇE KEN Prof. Dr. Me rih SA RII IK -
ve Aksesuar Sanayicileri Dernei ibirliiyle Prof. Dr. En der BUL GUN
düzenlediimiz OTM 2014 Fuar, ziyaretçi Dr. Pe ter HARDT
olarak da büyük ilgi görüyor. Sadece böl-
gedeki rmalardan deil, Bursadan Gra fik Ser vi si / De sign and Art Di rec ti on
Denizliye, zmirden Tekirdaa Ümit TRS
Türkiyenin çeitli tekstil ehirlerinden, üre-
tici rmalarn yetkilileri OTM 2014 Fuarn Abo ne ve Da tm / Subs crip ti on and Dis tri bu ti on
ziyaret etmek için davetiye talebinde Enes GÜNEY
bulundular. Ayrca çevre illerden kalkacak
olan servislerle sektör yetkililerini arla- Bas k - Cilt / Pub lis hing Hou se
maya hazrz Bata Ortadou olmak Fabrika Basm / ST.
üzere, çevre ülkelerden de fuara oldukça
ilgi var; Erbil, ran, Msr, Özbekistan gibi Ya pm - Yö ne tim / Pub lis her
ülkelerden alm heyetleri fuarmz ziyaret Tek nik Fu ar c lk ve Ya yn c lk Rek lam c lk
edecekler. OTM 2014 Fuar, gerek katlmc Da n man lk Ti ca ret Li mi ted ir ke ti
gerek ziyaretçi içeriiyle uluslararas bir
fuar olarak bölgede çok önemli bir sinerji
yaratyor. Tüm sektör yetkililerimizi OTM Mer kez / He ad Of fi ce
2014 Fuarna bekliyoruz Ya kup lu Mer kez Mah. Os man l Cad.
OTM 2014ün yannda ITM 2016 Fuar için Gü ney Ko nak la r B-Blok No: 1 Kat 3 D.6
de hazrlklarmz tüm hzyla devam ediyor. 34524 Bey lik dü zü - S TAN BUL - TUR KEY
Dünyann ve Türkiyenin en önemli markala- Tel : +90 (212) 876 75 06 (Pbx)
rn stanbulda buluturan ITM, 1-4 Haziran Fax : +90 (212) 876 06 81
2016 tarihlerinde stanbulda yaplacak. 5 in ter net/Web : http://www.teks til tek no lo ji.com.tr
Mays 2014 tarihinden bu yana rezervasyon E-ma il : ha ber ser vi si@teks til tek no lo ji.com.tr
ve satlar devam eden fuara ilgi çok fazla
olduu için imdiden salonlarmz dolmaya Fi ya t : 15 TL
balad. ITM 2016 Fuar, dünya genelinde Ay da Bir Ya ym la nr. Monthly Pub lis hed.
tekstil sektörüne damgasn vuracak bir
ivmeyle ilerliyor. 31 Aralk 2014 tarihine Bu der gi de ya ym la nan ha ber ve fo to raf lar, kay nak
kadar devam edecek olan erken rezervasyon gös te ril me den kul la nla maz. Ya yn la nan tüm ma ka le -
frsatlarndan yararlanmak isteyen katlmc- ler de ki fi kir le rin so rum lu lu u ya zar la r na, ilan la rnn
larmz www.itm2016.com.tr adresinden ön so rum lu lu u ise rek lam ve re ne ait tir.
bavurularn yapabilirler.
16-19 Ekim 2014te OTM 2014 Fuarnda
bulumak dileiyle All rights re ser ved. All pho tos and news in this pub li -
ca ti on can not be used wit ho ut in di ca ting the so ur ce.
Sayglarmla, Res pon si bi li ti es of all ide as pub lis hed in our ma ga zi -
ne per ta in to aut hors and ad ver ti se ment res pon si bi li -
ti es pub lis hed in our ma ga zi ne per ta in to ad ver ti sers.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12