Page 26 - tekstilteknoloji_ekim_october_2014
P. 26

tekstilteknoloji_ekim_Tekstil Subat 9/29/14 1:37 PM Page 22


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition

anlurfa Organize Sanayi Bölgesi,

Yeni Yatrmlarla Büyüyor


anlurfa Organized Industrial Zone Expands

by the New Investments

anlurfa Organize Sanayi Bölgesinde 1. Bölüm doldu, 2. Bölüm dolmak üzere, bu nedenle 3.
Bölüm için imar çalmalar hzlandrld. Özellikle te vikler nedeniyle yatrmn artt ve ter-
cih edilen bir ehir haline gelen anlurfaya en çok tekstil yatrmlar yaplyor. Bunda da
Türkiyenin pamuk üretiminin önemli bir ksmn karlayan ehrin artk bir tekstil merkezi
olmak istemesi büyük önem tekil ediyor. anlurfa Organize Sanayi Bölgesi Müdürü A.
Oktay Yaar bu durumu: Tekstil yatrmlarnda daha yaplacak çok iimiz var. Harran Ovas
pamuun merkezi olduu sürece anlurfay da tekstil merkezi haline getireceiz sözleriyle
vurguluyor.
The 1 Organized Industrial Zone in anlurfa is full, the second one is about to be full, there-
st
fore, the construction processes for the third one have been accelerated. Now becoming a
preferred city, anlurfa, where investments increase day by day particularly because of the
incentives, receives most of them in textile. What forms the basis for this is that the city cov-
ering a great amount of cotton production in Turkey intends to be a textile center. The
Manager of anlurfa Organized Industrial Zone A.Oktay Yaar emphasizes this situation with
these words: There are lots of things to be done in terms of textile investments. We will
transform anlurfa into a textile center as long as the Harran Plain is the heart of cotton.


anlurfadaki 1. Organize Sanayi Bölgesinin temelleri,
1991 ylnda atld. GAP Projesi ile birlikte anlurfa ilinde
sanayi çok büyük bir gelime göstermitir. anlurfa 1.
Organize Sanayi Bölgesinde yatrm yapmak isteyenlerin çok
sayda artmasndan dolay,
taleplerinin youn bir ekilde
devam etmesi ve 1. Organize
Sanayi Bölgesinde yer kalma-
mas nedeniyle anlurfa 2.
Organize Sanayi Bölgesi çal-
malarna baland.
Bu gelime dorultusunda
anlurfa 2. Organize Sanayi
Bölgesi Müteebbis Teekkülü
ilk olarak 12.08.1997 tarihin-
de kuruldu.
anlurfa Organize Sanayi
Bölgesi ehir merkezinden 15
km mesafede kurulmu, 1.
ksm ile yine ayn mesafede
kurulan 2. ksmdan olumak-
tadr. Her iki bölgenin birleti-
rilme çalmalar devam
Organize Sanayi Bölgesi Müdürü A. Oktay Yaar
etmektedir. Ayrca son
The Manager of anlurfa Organized Industrial Zone, A. Oktay
dönemde çkan yatrm te-
vikleri ve bar süreci sebebiyle, anlurfa yatrmclarn
oldukça gözdesi durumundadr. Sürekli büyüyen 2.
Organize Sanayi Bölgesine ek olarak, 3. Organize Sanayi
Bölgesi için de yer ayarlanma çalmalar gerçekletiril-
mektedir.
anlurfa seyahatimiz srasnda ziyaret ettiimiz Organize
Sanayi Bölgesi Müdürü A. Oktay Yaar, sorularmz yant-
lad ve gelimelerle ilgili bilgiler verdi.22 www.tekstilteknoloji.com.tr
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31