Page 5 - tekstilteknoloji_agustos2014
P. 5

tekstilteknoloji_agustos_Tekstil Subat 8/11/14 9:50 AM Page 3BAKIS VIEW


Uluslararas Tekstil Teknoloji Dergisi teknoloji
International Textile Technology Magazine


m ti yaz Sa hi bi ve Ge nel Ya yn Mü dü rü /Pre si dent Pub lis her
Ne cip GÜ NEY
OTM 2014 Yaklat,
So rum lu Ya z le ri Mü dü rü / Edi to ri al Di rec tor
Heyecan Dorukta Ömral TRYAK
Ya yn Mü a vi ri / Edi to ri al Ad vi ser
Excitement Is in the Air As Prof. Dr. Ha le Can baz KA RA KA
OTM 2014 Comes Closer
Haber Koordinatörü / Edi to ri al Coordinator
Z. Seda DEMRDELEN
Necip GÜNEY
Ulus la ra ra s i ki ler Müdürü / Inter na tio nal Re la ti ons Ma na ger
Yusuf AKBOLAT
nguney@tekstilteknoloji.com.tr
Dünyann ekonomik konjonktürüne bakt-
mzda genel bir toparlanma görebilsek Sat Pazarlama Müdürü / Sales & Marketing Ma na ger
de, gelimi ülkeler de dahil hiçbirinin Mehmet YÜKSEL
Türkiye'nin hzn yakalamalar mümkün
deil. Bata tekstil olmak üzere hiçbir sek- Sat Pazarlama / Sales & Marketing
tör yerinde durmuyor; ekonomimiz, hep Özcan SONGÜN
daima ileri ve ileri gidiyor. Bu süreçte tekstil
sektöründe de hatr saylr hamleler, etkin- Mat ba a So rum lu su / Prin ting Res pon sib le
likler gerçekletiriyor. Sektör yetkilileri e nol YA LIN
daha bir yenilie almadan hemen ondan
üstün baka bir yenilik devreye giriyor. te Muhasebe & Finans / Accounting & Finance
bunlar takip etmenin en kolay yolu ise Duygu KESGN
fuarlar yakndan izlemekten geçiyor.
Sizin de bildiiniz gibi 16-19 Ekim 2014 Ya yn Ku ru lu / Edi to ri al Bo ard
tarihlerinde Gaziantep Ortadou Fuar Prof. Dr. Meh met TAS MA CI - Prof. Dr. Er dem KOÇ
Merkezinde Tüyap ve Teknik Fuarclk Prof. Dr. Meh met AKA LIN - Prof. Dr. Bü lent ÖZPEK
ortakl, ayrca TEMSAD, Gaziantep
Sanayi Odas ve Gaziantep Ticaret Odas Prof. Dr. Öz can ÖZ DE MR - Dr. Ve dat BL GN
desteiyle düzenleyeceimiz OTM 2014 Prof. Dr. Fi liz KA RA OS MA NOLU -
Ortadou Tekstil Makineleri Fuar, tekstil Prof. Dr. Fat ma ÇE KEN Prof. Dr. Me rih SA RII IK -
ve konfeksiyon teknolojileri üreticisi rma- Prof. Dr. En der BUL GUN
lar, bölgedeki yatrmclarla buluturacak. Dr. Pe ter HARDT
Sektöre yönelik en son yeniliklerin yer ala-
ca fuarmz için artk geri saym balad Gra fik Ser vi si / De sign and Art Di rec ti on
Bu yakn tarihli etkinliimiz ile birlikte 1-4 Ümit TRS
Haziran 2016 tarihlerinde Tüyap ve Teknik
Fuarclk ortaklyla düzenleyeceimiz ITM Abo ne ve Da tm / Subs crip ti on and Dis tri bu ti on
2016 Fuar'nn heyecann da yayoruz. Enes GÜNEY
Rezervasyonlarna ve satna baladmz
fuarmzda, yerli ve yabanc birçok dev Bas k - Cilt / Pub lis hing Hou se
rma imdiden yerlerini ayrdlar. Fabrika Basm / ST.
Öte yandan HIGHTEX 2015 Uluslararas
Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarnn Ya pm - Yö ne tim / Pub lis her
tarihleri de belli oldu. 11-13 Eylül 2015 Tek nik Fu ar c lk ve Ya yn c lk Rek lam c lk
tarihlerinde, stanbul Büyükçekmece Tüyap Da n man lk Ti ca ret Li mi ted ir ke ti
Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek
olan fuar için sat çalmalar balam
durumda... Türkiyenin konusunda ilk ve Mer kez / He ad Of fi ce
tek fuar olan HIGHTEX, teknik tekstil ve Ya kup lu Mer kez Mah. Os man l Cad.
nonwoven üretiminde kullanlan en son Gü ney Ko nak la r B-Blok No: 1 Kat 3 D.6
teknolojiler, hammaddeler, ara ürünler ve 34524 Bey lik dü zü - S TAN BUL - TUR KEY
nihai ürünlerin en yeni çeitlerini bir araya Tel : +90 (212) 876 75 06 (Pbx)
getiriyor. Fax : +90 (212) 876 06 81
Bu arada geçtiimiz ay gerçekletirdiimiz in ter net/Web : http://www.teks til tek no lo ji.com.tr
anlurfa, Gaziantep, Kahramanmara E-ma il : ha ber ser vi si@teks til tek no lo ji.com.tr
seyahatimizde yaptmz röportajlarmzn
bazlarn bu saymzda ilerleyen sayfalarda Fi ya t : 15 TL
okuyacaksnz. Bölgedeki öncü rmalar- Ay da Bir Ya ym la nr. Monthly Pub lis hed.
mzn yetkililerinin yaptklar son yatrmlar,
geldikleri nokta, tekstil sektörü hakkndaki Bu der gi de ya ym la nan ha ber ve fo to raf lar, kay nak
deerlendirmeleri ve OTM 2014 Fuar hak- gös te ril me den kul la nla maz. Ya yn la nan tüm ma ka le -
kndaki düünceleri de bu haberlerimizde ler de ki fi kir le rin so rum lu lu u ya zar la r na, ilan la rnn
yer alyor.
so rum lu lu u ise rek lam ve re ne ait tir.
Tekrar görümek dileiyle
All rights re ser ved. All pho tos and news in this pub li -
ca ti on can not be used wit ho ut in di ca ting the so ur ce.
Sayglarmla,
Res pon si bi li ti es of all ide as pub lis hed in our ma ga zi -
ne per ta in to aut hors and ad ver ti se ment res pon si bi li -
ti es pub lis hed in our ma ga zi ne per ta in to ad ver ti sers.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10