Page 23 - tekstilteknoloji_agustos2014
P. 23

tekstilteknoloji_agustos_Tekstil Subat 8/11/14 9:51 AM Page 21

boya-apre ilemlerini gerçekletirmektedir. plik, yuvarlak
örme ve enerjide olduu gibi boya-apre tesisi de skur ilet-
melerinin çözüm yaratma anlayyla kuruldu. Modern maki-
ne park, yüksek haslk deerlerinin garantisini salayan
laboratuvar ve kalifiye ekip boya-apre tesisinin tipik özellik-
lerini oluturmaktadr.
skur Yönetim Kurulu Bakan A. Kadir Kurtul, yeni ürün çeit-
lilii, kapasite artrm, kendimizi yenilemek gibi sebeplerle
yaptklar yatrmlar ve Diyarbakrdaki yeni tesisleri hakkn-
da sorularmz yantlad.


Yeni yatrmnz hakknda bilgi alabilir miyiz?
A. Kadir Kurtul: Diyarbakrda 50.000 ilik kompakt ring
yatrm yaptk, Austos aynda devreye girecek. Bu tesisimiz
bölgenin çalan ilk yatrm olacak. Diyarbakra ayrca 15
open endlik, günlük 50 ton kapasiteli yeni bir yatrm daha
düünüyoruz. Kahramanmarata arsamz kalmad, Organize
Sanayi Bölgesinde yer yok. Çalacak içi yok. Tevik yok.
Yani burada yeni yatrm yapabileceimiz hiçbir uygun artlar
bulunmuyor. Bu sektördeki faaliyetlerimize devam etmek için
USTER QUANTUM 3
®
Telefi azaltn kaliteyi de il!

Tüm iplik temizleyicileri ipli i keser.
Genellikle gerekenden daha fazla
kesme, ipli in iyi temizlendi i
dü üncesini getirir. Bu nedenle ipli in
kullanlabilecek ksm da, kaliteli
kuma ta kullanlmak yerine, telef
olarak zayi olur.

USTER QUANTUM 3 bu zayiat
®
gidermek açsndan farkldr... Bu
yeni nesil temizleyici YARN BODY
TM
kavramna dayal olarak, kesme
seviyeleri üzerinde çal r. Kalite
hedeflerini tam olarak kar layarak,
hiç fire olmadan, sadece sizin
belirledi iniz hatalar keser.

Böylece kalite ve verimlili i
dengelemek ve optimize etmek
açsndan çok etkili bir araçtr!


www.tekstilteknoloji.com.tr / 21
www.uster.com/quantum
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28