Page 16 - tekstilteknoloji_agustos2014
P. 16

tekstilteknoloji_agustos_Tekstil Subat 8/11/14 9:51 AM Page 14


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
takip ederek koleksiyonlarmz hazrlyoruz. Ayrca mü-
terimizden gelen talepler oluyor, taleplerinin bir ksmn
bizim koleksiyonumuzdan alyor, kalann kendi ihtiyaç-
larna göre sipari veriyorlar, bu taleplere göre de ürün-
ler gelitiriliyor ve hazrlanyor.

Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün son
dönemdeki durumunu deerlendirir misiniz?
Ahmet Öksüz:Türkiyedetekstil ve konfeksiyon sektörü,
rakamlarla da ortada olduu gibi, varln ve önemini
sürdürecek. Ülkenin d ticaretinde de önemli bir yere
sahip olan bu ii gerçekten iyi örendik. Dünya geneline
baktmzda da son 5 ylda çok hzl gelimeler oldu.
Örnein Çinin korkulduu kadar büyük bir tehdit olma-
dn gördük. Yurt d siparilerde büyük düüler bek-
liyorduk ama bizim ihracatmz artarak devam etti. Bir
taraftan çok ucuz içilik maliyetleri olan Banglade,
Hindistan gibi ülkeler çkyor. Özellikle pamuklu ürün
konusunda Türkiye için ciddi tehdit oluturuyorlar. Bütün
bunlara ramen Türkiye, masaya art bir ey koyabiliyor.
Müteriye hzl geri dönü yapp, cevap verebiliyoruz.
Üretimimiz her çeitteve adette siparii yapabilecekka-
liteye, servise ve hza sahiptir. Yoksa Avrupal bizden
neden ürün alsn? Neticede bizim fiyatlarmz
Uzakdouya göre daha yüksek; böyle avantajlar görü-
yor ki siparilerini sürdürüyor. Ben ihracatmzn artaca-
na inanyorum. Tekstil ve konfeksiyon sektörü, emek
youn bir sektör ve biz en çok igücü bulmakta zorlan-
yoruz. Bu da maliyetlerimize yansyor, fiyatlarmz art-
yor, rekabet gücümüzü etkiliyor. Dolaysyla daha reka-
betçi, uramamz ve mücadele vermemiz gerekiyor.
Tüm bunlara ramen sektör büyüyerek yoluna devam
eder diye düünüyorum.


16-19 Ekim 2014 tarihlerinde Gaziantepte OTM
2014 Fuarn düzenliyoruz. Bu konudaki
düünceleriniz nelerdir?
Ahmet Öksüz: Ben doru buluyorum. Çünkü bölge,
özellikle tekstil yatrmlarnn artmasyla önemli bir hale
geldi. Bu hizmeti oraya götürmeniz, gelemeyen bir sürü
insann da ziyaret etmesi açsndan çok doru bir karar-
dr. Böylece Gaziantep ve çevre illerden daha fazla
ziyaretçi gelebilir. stanbulda yaplan fuara da konuyla
ilgili yetkililerimizi gönderiyoruz. Ama bölgede böyle bir
fuar olunca, mühendislerimiz de, teknisyenlerimiz de
gidebilecekve teknolojileri yakndan inceleme frsat
bulabilecekler.
Çünkü onlarda üretimde söz sahibi kiiler ve yeni tek-
nolojileri tanyp incelemeleri, daha sonrasnda karar
verilirken etkili olacaktr. Hizmeti ayaa götürmenin
güzel bir ey olduuna inanyorum. Güzel bir karar
almsnz, baarl sonuçlarn da görürüz umarm.www.tekstilteknoloji.com.tr
14
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21