Page 55 - Tekstil Teknoloji
P. 55

Trade Agency and Italian Ministry  ITALIAN TEXTILE MACHINERY  At a world level Italy is one of the
       of Economic Development.   INDUSTRY: FIGURES       main suppliers of textile machinery
       ACIMIT is a member of CEMATEX  In Italy, there are approximately  together with Germany, China,
       (Comité Européen des Construc- 300 companies who produce tex- Japan and Switzerland. Italian
       teurs de Machines Textile), that  tile machines and related acces- market share on the world exports
       groups more than 600 companies  sories, for a total of about 12,000  of textile machinery is about 11%.
       in Europe. One of the fundamental  employees. In 2015 the value of  The wide supply of Italian textile
       tasks of Cematex is the organi- Italian production was Euro 2.6  machinery manufacturers let them
       zation and allocation of ITMA, the  billion, with exports worth Euro  face the needs of all the potential
       most important specialized fair  2.2 billion. 2016 figures of produc- customers. Exports represent
       worldwide in the textile machinery  tion and export could register a  84% of total sales, realized in
       industry.           further growth.        about 130 destination countries.
                                                  yıldan/yıla

                              Üretim (a)
                                (b)
                                  (a-b )
                                (c)
                              Yerel Tüketim
                              (a-b+c)
       Source: ACIMIT                Kaynak: ACIMIT                     ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION
       * ACIMIT estimates              * ACIMIT tahminleri
       Note: Figures include laundry machinery data Not: Rakamlar içerisinde kuru temizleme makinesi verileri dahildir 53 53       makineleri endüstrisindeki en  İtalyan üretiminin değeri 2.2 milyar  ihracatındaki Pazar payı yaklaşık
       önemli uzmanlık fuarı olan ITMA’nın  Euro değerinde ihracat ile birlikte  %11’dir.
       organizasyonu ve tahsisatıdır. 2.6 milyar Euro idi. 2016 yılı üretim  İtalyan tekstil makine üreticilerinin
                      ve ihracat rakamları daha büyük bir  geniş tedariki tüm potansiyel
       İTALYAN TEKSTİL MAKİNESİ   büyüme kaydetmektedir.    müşterilerinin ihtiyaçlarını
       ENDÜSTRİSİ VERİLERİ      İtalya küresel seviyede Almanya,  karşılamalarına imkan sağlamaktadır.
       İtalya’da toplamsa 12.000 çalışana  Çin, Japonya ve İsviçre ile  İhracatlar yaklaşık 130 hedef ülke
       sahip olup tekstil makineleri ve ilgili  birlikte tekstil makinesinin ana  de gerçekleşen toplam satışların
       aksesuarları üreten yaklaşık 300  tedarikçilerinden biridir.  %84’ünü temsil etmektedir.
       şirket bulunmaktadır. 2015 yılında  İtalya’nın tekstil makineleri dünya  Bu uluslararası hale gelme
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60