Page 54 - Tekstil Teknoloji
P. 54

Turkey, an Excellent Partner


          for Italian Manufacturers of


          Textile Machinery          The important role that Turkey plays in the international textile and
          clothing industry has made the country one of the world’s leading markets
          for textile machinery.


          As far as the Italian exports are  A wide programme of promotional  that brings together most of Italian
          concerned Turkey is the second  initiatives has been realized by  textile machinery companies (that
          largest market for Italian textile  ACIMIT in cooperation with Italian  account for about 80% of the
     ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION
          machinery industry, accounting  Trade Promotion Agency for many  whole Italian textile machinery
          for 9% of Italian exports. In the  years.          production).
          first nine months of 2016, Italian  Acimit and the Italian textile  The Association main purpose
          exports to the Turkish market  machinery companies exhibited  consists in promoting the Italian
          reached a value of 121 million  to main Turkish trade shows and  textile machinery and in supporting
          euros.             some workshops for Turkish textile  the activity of our member compa-
          The most requested Italian ma- operators were organized in the  nies, mainly abroad.
     52    chinery are for the finishing sector  Country, in order to strengthen the  ACIMIT organizes exhibitions,

          (31% of the total export toward  links among the two sectors. technical seminars, missions in
          Turkey), followed by weaving                 Italy and abroad and so on. The
        52 machines (23%) and spinning ones  AN ACIMIT PROFILE     majority of these activities are car-
          (17%).             ACIMIT is a private national body  ried out in cooperation with Italian

          İtalyan Tekstil Makineleri Üreticileri


          İçin Türkiye Mükemmel Bir Ortak          Türkiye’nin uluslararası tekstil ve giyim endüstrisinde oynadığı önemli rol bu
          ülkeyi tekstil makinelerinde dünyanın lider pazarlarından biri haline getirdi.

          İtalyan ihracatları söz konusu  Ajansı ile işbirliği halinde ACIMIT  tekstil makinelerini tanıtmak ve
          olduğunda Türkiye İtalyan tekstil  tarafından uzun yıllardır kabul  çoğunlukla yurtdışında bulunan
          makineleri endüstrisinin ikinci  görmektedir. Acimit ve İtalyan tekstil  üye şirketlerimizin faaliyetlerini
          en büyük pazarı olup İtalyan  makineleri Türk ticaret şovlarında  desteklemekten oluşmaktadır.
          ihracatlarının %9’una denk   sergide bulunmuş ve iki sektör  ACIMIT hem İtalya’da hem de
          gelmektedir. 2016 yılının ilk dokuz  arasındaki bağları güçlendirmek  yurtdışında sergiler, teknik seminerler
          ayında İtalya’nın Türkiye pazarına  üzere Türk tekstil operatörlerinin bazı  ve görevler düzenler. Bu faaliyetlerin
          olan ihracatı 121 milyon Euro’luk bir  atölyeleri Türkiye’de düzenlenmiştir. çoğu İtalyan Ticaret Ajansı ve İtalyan
          değere ulaştı.                        Ekonomik Gelişim Bakanlığı işbirlikleri
          En çok talep edilen İtalyan makineleri  BİR ACIMIT PROFİLİ  ile düzenlenmektedir.
          apreleme sektörü için olup (Türkiye’ye  ACIMIT İtalyan tekstil makine  ACIMIT Avrupa’da 600’den
          toplam ihracatın %31’i), bunu  şirketlerinin çoğunu bir araya getiren  fazla şirketi bir araya getiren
          dokuma makineleri (%23) ve iplik  özel bir milli kuruluştur (tüm İtalyan  CEMATEX’in (Comité Européen
          makineleri (%17) takip etmektedir. tekstil makine üretiminin yaklaşık  des Constructeurs de Machines
          Çok geniş bir promosyonel girişim  %80’ini gerçekleştirmektedir). Textile) bir üyesidir. Cematex’in
          programı İtalyan Ticari Promosyon  Derneğin esas amacı İtalyan  asli görevlerinden bir tanesi tekstil
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59