Page 53 - Tekstil Teknoloji
P. 53

ery exported to USA, China, Turkey  period, in China the decrease was  Referring to the importance of the
       and Germany.         -7%. Anyway our companies had a  ITM fairs, Carabelli declared that
       President of the Assosiation of Italian  good feedback from other Coun- most of the Italian Textile Machinery
       Textile Machinery Manufacturers  tries, e.g. Bangladesh, Pakistan and  Manufacturers are attending the
       – ACIMIT, Mrs. Raffaella Carabelli  United States of America.” Raffaella  world wide well-known ITM exhibi-
       stated that the preliminary figures for  Carabelli also stated: “Italian market  tions. Indicating the rising trend of
       2016 were quite positive. ACIMIT  share on the world exports of textile  technical textiles and nonwovens,
       is estimating an increase both  machinery is about 11%. Italy is  Carabelli also mentioned: ”A lot of
       in production and in the exports  among the top four exporters of the  our companies are already involved
       compared to the previous year. Mrs  sector. Our leadership in the fashion  in the realization of machines used
       Carabelli said: “The latest figures  and textile industry in Europe is well  for the production of technical and
       cover January-September period.  known too. The link between textile  innovative textiles. We estimate that
       On the basis of historical data we  and textile machinery industry is a  about 120 ACIMIT member compa-
       expect an export value of 2.3 billion  key of success for both sectors.  nies are providing solutions suitable
       euros and an import value of 670  Sustainability, attention to the energy  for the production of technical tex-
       million euros. Political and economic  saving and versatility are the basis of  tiles and nonwovens. The turnover
       uncertainty influenced the 2016  our technological supply. Specifically  that comes from this sector is about
       performance of the main markets  Italian manufacturers are focusing  300 million euros. But these num-
       Thus in the first nine months of 2016  on technological innovations able  bers are set to rise in view of greater
       Italian sales to Turkey observed a  to support the customers in their  importance that the technical textiles
       decrease of 6% on the same 2015  sustainable production process.”  sector will take over in the future.” 51 ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION       İtalyan Tekstil Makineleri Üreticileri  düşüş gözlemlendi. Çin’de ise  müşterilerini destekleyebiliyor.” dedi.  51
       Birliği (ACIMIT) Başkanı Raffaella  bu düşüş %-7 idi. Her halükarda  ITM Fuarlarının önemine de değinen
       Carabelli, Tekstil Teknoloji dergisi  şirketlerimiz Bangladeş, Pakistan ve  Carabelli, dünya tekstil teknoloji
       İtalyan özel dosyası için yaptığı  Amerika Birleşik Devletleri gibi diğer  sektörünün iyi bildiği ITM Fuarlarına
       açıklamada İtalyan tekstil makine  ülkelerden iyi dönüşler aldılar.” diye  İtalyan tekstil makinecilerinin büyük
       sektörünün 2016 yılının ilk aylarında  konuştu. Raffaella Carabelli “İtalya’nın  kısmının katıldığını söyledi. Teknik
       satış rakamlarının oldukça iyi  dünya tekstil makineleri ihracatındaki  tekstiller ve nonwovenin da yükselen
       olduğunu söylüyor. Önceki yıl ile  pazar payı yaklaşık %11’dir. İtalya  trend olduğunu belirten Carabelli
       karşılaştırıldığında hem üretim hem  sektördeki başlıca dört ihracatçı  “Şirketlerimizin çoğu hâlihazırda teknik
       de ihracatta bir artış olacağını tahmin  arasında yer alıyor. Avrupa’daki moda  ve yenilikçi tekstillerin üretiminde
       ediyor. Carabelli Ocak-Eylül 2016  ve tekstil endüstrisi liderliğimiz de iyi  kullanılan makinelerin üretilmesi
       arası için “2.3 milyar Euro’luk bir  biliniyor. Tekstil ile tekstil makineleri  ile uğraşıyor. Yaklaşık 120 ACIMIT
       ihracat değeri ile 670 milyon Euro’luk  endüstrisi arasındaki bağlantı iki  üye şirketinin teknik tekstiller ve
       bir ithalat değeri bekliyoruz. Siyasi  sektördeki başarı için de anahtar  nonwoven üretimine uygun çözümler
       ve ekonomik belirsizlikler de başlıca  durumunda. Sürdürülebilirlik, enerji  ürettiğini tahmin ediyoruz. Bu
       pazarların 2016 yılı performansını  tasarrufuna odaklanmak ve çeşitlilik,  sektörden edinilen ciro yaklaşık 300
       etkiledi. Bu nedenle, 2016 yılının  teknolojik tedarikimizin temelini  milyon Euro civarında. Fakat bu
       ilk dokuz ayında İtalya’nın Türkiye  oluşturuyor. Özellikle teknolojik  rakamlar, teknik tekstillerin gelecekte
       olan satışları 2015 yılının aynı  yeniliklere odaklanan İtalyan üreticiler,  piyasada hüküm süreceği gerçeği ile
       dönemindekine kıyasla %6’lık bir  sürdürülebilir üretim süreçleri ile  birlikte yükselme kaydedecektir.”dedi.
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58