Page 52 - Tekstil Teknoloji
P. 52

Italy Continues to Attract Attention


          in The Textile Technologies          The number of textile machinery manufacturers in Italy exceeds 300.
          Approximately 26 thousand people are employed in the sector. In the
          textile machinery production, Italy is ranked the second in the world
          following Germany.

          Italy ranks second in world textile  including haberdashery) are Ger- are more than 300 machinery man-
          products export together with USA  many, USA, France and England.  ufacturers for textile sector in Italy.
          thanks to its market quota of 6.5%  The import takes place from China,  There are approximately 26 thousand
          following China. It is on the 3rd place  Romania, Germany and France. The  people employed within the sector.
          within the clothing sector following  number of companies exporting with- Italy ranks the second in the world
     ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION
          China and Mexico via its market  in the fashion system is around 22  following Italy and Germany in the
          qutoa of 5.3%. Considering all the  thousand. In the luxurious products  production of textile machinery. It is
          fashion system, the most important  market, 10 Italian brands hold 20%  among the most important exporters
          countries that Italy exports to (textile  of the world market. The countries  of the world together with Germany
          products, clothing, accessory –  that export luxurious Italian brands  and Japan. 70% of the total turnover
          gloves, hats, belts – textile products  the most are USA and Japan. There  in the sector is made up of machin-

     50        50

          İtalya Tekstil Teknolojilerinde


          Dikkat Çekmeye Devam Ediyor          İtalya’da tekstil makinaları üreticilerinin sayısı 300’ü aşkındır. Sektörde
          yaklaşık 26 bin kişi istihdam edilmektedir. Tekstil makinaları üretiminde İtalya,
          Almanya’nın ardından, dünya sıralamasında ikinci konumdadır.

          İtalya %6,5’lik pazar payıyla dünya  Almanya, ABD, Fransa, İngiltere’dir.  makineleri üreticisi bulunuyor.
          tekstil ürünleri ihracatında, ABD ile  İthalat ise Çin, Romanya, Almanya  Sektörde yaklaşık 26 bin kişi istihdam
          birlikte Çin’in ardından, ikinci sırada  ve Fransa’dan gerçekleşmektedir.  edilmektedir. Tekstil makinaları
          yer almaktadır. Giyim sektöründe ise  Moda sistemi içerinde ihracat yapan  üretiminde İtalya, Almanya’nın
          %5,3 oranındaki pazar payıyla, Çin  şirket sayısı 22 bin civarındadır. Lüks  ardından, dünya sıralamasında 2.
          ve Meksika’nın ardından, 3.sıradadır.  ürünler piyasasında 10 İtalyan markası  sıradadır. Almanya ve Japonya ile
          Tüm moda sistemi dikkate alındığında  dünya pazarının %20’sini elinde  birlikte dünyanın en önemli ihracatçıları
          İtalya’nın ihracat yaptığı (Tuhafiye dahil  tutmaktadır. Lüks İtalyan markalarının  arasındadır. Sektördeki toplam
          olmak üzere tekstill ürünleri, giyim,  en fazla ihracat edildiği ülkeler ABD ve  cironun %70’lik bölümünü ABD, Çin,
          aksesuar – eldiven, şapka, kemer-  Japonya’dır.       Türkiye ve Almanya’ya ihraç edilen
          tekstil ürünleri) en önemli ülkeler  İtalya’da 300’den fazla tekstil  makineler oluşturmaktadır.
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57