Page 49 - Tekstil Teknoloji
P. 49

industry’s leading marketplace  percent) coming from EU coun- be. “DOMOTEX is our No. 1
       and showcase for innovations.  tries. There was a considerable  event. Here in Hannover we can
       Our exhibitors were particularly  increase in visitors from the Near  show off our products to a truly
       pleased with the high caliber of  and Middle East (up 9 percent)  global audience. DOMOTEX
       the international audience they  as well as East and Central Asia  was more attractive than ever,
       encountered here, while the  (up 16 percent). Appreciably  and we are very content with
       show’s visitors, for their part,  more visitors came from the  the run of the show. We had
       responded enthusiastically to the  U.S. and the United Kingdom, in  considerably more talks with
       globally unrivalled array of offer- particular.      high-caliber decision-makers
       ings at DOMOTEX,” remarked Dr.  For anyone keen on doing  from abroad. And visitors spent
       Andreas Gruchow, the Deutsche  international business, Han- much more time at our stand to
       Messe Managing Board member  nover was clearly the place to  get informed about our offer-
       in charge of DOMOTEX, on the
       last day of the show. “Innova-
       tions@DOMOTEX and the new
       Young Designer Trendtable,
       in particular, delivered a great
       deal of valuable inspiration and
       highlighted DOMOTEX as a
       place that puts innovations on
       center stage.”
       Attendance was on a par with
       the last comparable DOMO-
       TEX, staged in 2015. Around
       70 percent of visitors were from                              47
       abroad, with the majority (43                                   47  GÜNDEM NEWS


       konuştu. “Innovations@DOMO-
       TEX ve özellikle de yeni genç
       tasarımcı standı değerli bir ilham
       kaynağı olduğu ve Domotex’i
       yenilikleri merkezine alan bir yer
       olarak vurguladı”.
       Katılım 2015 yılında gerçekleş-
       tirilen Domotex ile eşit düzey-
       deydi. Katılımcıların yaklaşık
       %70’i yurtdışından olup bü-
       yük bir çoğunluğu (%43) AB
       ülkelerindendi. Yakın ve Uzak
       Doğu (%9’a varan) ile Doğu ve
       Orta Asya’dan (% 16’ya varan)
       ziyaretçilerde kayda değer bir
       artış vardı. Özellikle de ABD  Hannover’de ürünlerimizi gerçek- vericiler ile de epey konuşmalar
       ve Birleşik Krallık’tan çok fazla  ten de tüm dünyaya gösterebili- gerçekleştirdik. Yaratıcı altyapıla-
       ziyaretçi geldi.       yoruz. Domotex her zamankinden  ra sahip sözleşme sayısında da
       Uluslararası ticaret yapmak  daha çekiciydi ve fuarın gidişa- kayda değer bir artış vardı.
       isteyen kişiler için Hannover,  tından oldukça memnun kaldık.  Domotex giderek klasik fuar an-
       bulunmaları gereken bir yerdi.  Ziyaretçiler de sunduklarımız hak- layışından çıkıp, yeni trendler için
       “Beaulieu Internati Genel Müdürü  kında daha fazla bilgi almak üzere  ilham verici bir arenaya dönüşme-
       Piet Lievevrouw: “Domotex bizim  standımızda uzun süre geçirdiler.  ye başladı” yorumunda bulundu.
       bir numaralı etkinliğimiz. Burada  Yurtdışından yüksek kalibreli karar  Avelgem Belçika merkezli IVC
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54