Page 45 - Tekstil Teknoloji
P. 45

in terms of its visitor and exhibitor  Visitors from Germany in particular  TEXTILE DESIGN: THE EYE
       numbers.           consider the situation to be good  FEELS TOO
       But it’s no longer about quantity  (40 per cent).     It is not just the feel of a material
       and hasn’t been for a long time.  “We returned to Heimtextil at  that determines its appeal – some-
       I am especially pleased about  the right time: over the past few  thing that was also obvious at
       the high quality of the products  days, we have been successful in  Heimtextil with the great interest
       exhibited as well as the intensity  positioning our new profile and new  shown in textile design. The col-
       of discussions between purchas- product orientation”, says Andreas  ourful fabrics and varied designs
       ers and exhibitors. Frankfurt is the  Klenk, CEO Saum & Viebahn. “The  by well-known designers and
       international meeting place and  feedback from our visitors was thor- young talent were very popular and
       beating textile heart of the interiors  oughly positive and we were able to  attracted a lot of attention: “For me
       industry.”          acquire both export and domestic  as a designer, Heimtextil is extreme-
       Also positive: overall, visitors con- contacts. We will be leaving this  ly interesting, in particular because I
       sider the sector’s economy to be in  Heimtextil with a good feeling and  can see myself designing bed linen,
       a better place even than last year.  look forward to returning next year.” pillows and other home textiles in

                                                          GÜNDEM NEWS 43
                                                     43

       yüksek kalitesi ve satın almacılar ile  belirlemekte oldukça başarılı olduk.  ler oldu ve yoğun ilgi topladı.
       katılımcılar arasındaki görüşmelerin  “Müşterilerimizden aldığımız dönüş  Yeni duvar kağıdı koleksiyonunu
       yoğunluğu hakkında memnuniyet  tamamen olumlu oldu ve hem  ticari fuarda sergileyen yıldız tasa-
       vericiydi. Frankfurt uluslararası  ihracat hem de iç bağlantılar elde  rımcı Michael Michalsky: “Benim
       bir buluşma mekanı ve iç mekan  edebildik. Bu Heimtextil’i iyi hislerle  için bir tasarımcı olarak Heimtextil
       endüstrisinin de atan kalbi konu- kapatıyoruz ve gelecek sene tekrar  özellikle duvar kağıdına ek olarak
       munda”.            gelmeyi dört gözle bekliyoruz”. yatak çarşafı, yastık ve diğer ev
       İlave olumlu yönleri: genel itibariyle           tekstillerini de gelecekte tasarlaya-
       ziyaretçiler sektör ekonomisinin  TEKSTİL TASARIMI: GÖZLER  bileceğimi görebilmem açısından
       geçen yıla kıyasla çok daha iyi  DE HİSSEDER        oldukça ilginçti.
       durumda olduğunu düşünüyor.  Bir materyalin çekiciliğinin yalnız- Dünyanın lider ticaret fuarında çok
       Özellikle de Almanya’dan gelen  ca dokunarak hissedilemeyeceği  sayıda rakip bir arada bulunuyor.
       ziyaretçiler durumu olumlu değer- Heimtextil’deki tekstil tasarımına  Burada ürünlerin pazarlanışını
       lendiriyor (%40).       gösterilen büyük ilgi sayesinde bir  yakından deneyimleyebilir ve yeni
       Saum & Viebahn CEO’su Andreas  kez daha ortaya çıktı. İyi bilinen  ürünlerime dair dönüşleri de doğ-
       Klenk ise: “Heimtextil’e doğru za- tasarımcılar ve genç yetenekler  rudan alabilirim”. Heimtextil’deki
       manda katıldık: son günlerde yeni  tarafından yaratılan renkli kumaşlar  evrensel eşsizlikteki tasarım tek-
       profilimizi ve yeni ürün odağımızı  ve çeşitli tasarımlar oldukça popü- lifine büyük ilgi gösteren yalnızca
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50