Page 43 - Tekstil Teknoloji
P. 43

enough. As MS Printing Solu- for the purpose of protecting the  Through protecting its place
       tions that gained strength within  interests of users and potential  within the growing digital printing
       the body of Dover Turkey, they  users of the MS Printing Solu- industry, continuing collabora-
       decided to establish a storage  tions printing machines, MS  tions with the business partners,
       in Turkey in order to provide a  Printing Solutions decided to  making new investments such
       faster and cost efficient service  establish their storage in Bursa  as storage and demo center
       to its business partners.   due to being one of the centers  and connecting the quality of
       Turkey is an important location of textile sector and the exist- machinery and equipment with
       and has a great potential within  ence of a large scale of busi- speed of service and custom-
       textile sector and it is suitable for  ness network in this region. In  er-orientedness, MS Printing
       investment.          addition, a demo center will also  Solutions is aiming to be be-
       Besides, planning on strength- be established in Bursa in the  come more effective within the
       ening their existence in Turkey  upcoming months.     body of Dover Turkey.
                                                          GÜNDEM NEWS 41
                                                     41
                                     da depolarını Bursa’da kurmaya
         Dover Türkiye bünyesinde güç kazanan MS        karar verdi. Ayrıca önümüzdeki ay-
       Printing Solutions olarak, iş ortaklarına daha hızlı    larda yine Bursa’da bir demo center
       ve daha az maliyetli hizmet verebilmek amacıyla       kurulacak.
       Türkiye’deki deposunu kurma kararı aldı.          Büyüyen dijital baskı endüstrisindeki

       mesafe ve prosedürlerden dolayı da  potansiyele sahip ve yatırıma elveriş- sektördeki yerini korumak, iş ortak-
       teslimat yeterince hızlı olamıyordu.  li. Bu doğrultuda baskı makinelerini  larıyla işbirliğini sürdürmek, depo
       Dover Türkiye bünyesinde güç ka- kullanan ve potansiyel kullanıcılarının  ve demo center gibi yeni yatırımlar
       zanan MS Printing Solutions olarak,  çıkarlarını korumak amacıyla da  yaparak, makine ve ekipmanların
       iş ortaklarına daha hızlı ve daha az  Türkiye’deki varlığımızı güçlendirmeyi  kalitesini, servis hızı ve müşteri
       maliyetli hizmet verebilmek amacıyla  hedefleyen MS Printing Solutions,  memnuniyeti odaklılığıyla birleştire-
       Türkiye’deki deposunu kurma kararı  tekstil sektörünün merkezlerinden  rek Dover Türkiye bünyesinde daha
       aldı. Türkiye önemli bir lokasyon, biri olması ve iş ağının büyük oranda  etkili bir MS Printing Solutions olarak
       tekstil sektöründe oldukça büyük bir  bu bölgede bulunmasından dolayı  büyümeyi hedefleniyor.
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48