Page 39 - Tekstil Teknoloji
P. 39

chinery, started with the signatures of  sector along with the other production  be taken for the production of textile
       MHGF President Hüseyin Öztürk and  sectors via local producers and to  machinery needed by our textile indus-
       TEMSAD President Adil Nalbant. eliminate our dependency on import in  trialists. In a textile country, where 80%
                      this field and to support local machin- of the machinery needed by the sector
       A SIGNIFICANT CONTRIBUTION  ery production”. Stating that they will  is purchased abroad, these collabo-
       WILL BE MADE TO THE      prepare a common ground for the  rations and correct planning are quite
       COUNTRY’S ECONOMY       two sector through open innovation  important. Our local machinery produc-
       Stating that Turkey’s 2016 export  to help them understand their needs  ers have the ability and competency
       was approximately 142 billion dollars,  more clearly and fast, Öztürk said: “We  to produce the imported machines.
       MHGF President Hüseyin Öztürk said  are especially thinking on starting a  Besides, there are investments that
       “About approximately 25 billion dollars  transformation process for moving to  keep getting postponed for the last two
       of it is textile and ready-to-wear. Follow- Industry 4.0”. years. These will start to take place and
       ing this comes automotive with 23.9             the brightest sector of the upcoming
       billion dollars and chemical material  THE SECTOR COVERS 80% OF  five years will be textile”. Stating that he
       sectors with 13.9 billion dollars. We  THE MACHINERY SECTORS  will decrease Turkey’s foreign depend-
       secure our leading position as a sector  NEEDS BY IMPORTS ency in machinery, Nalbant underlined
       that moves with its shareholder’s equi- Stating that world industrial revolutions  that he will be mentioning every opinion
       ty. The machinery import of the sector,  started with textile machinery, TEMSAD  of Machinery Production Industry Asso-
       which is very important in production  President Adil Nalbant said: “First of  ciations’ Federation, of which TEMSAD
       export and employment, was 2.2 billion  all, immediate steps are needed to  is the founding member.
       dollars in the year 2014 and around
       1.3 billion dollars in the year 2015.
       Through this collaboration we made
       with TEMSAD, we want to attract the
       attention to meeting the machinery                             37
       needs of the textile and ready-to-wear                               37  GÜNDEM NEWS


       ÜLKE EKONOMİSİNE ÖNEMLİ
       KATKI SAĞLANACAK
       Türkiye’nin 2016 ihracatının yaklaşık
       142 milyar Dolar olduğunu kayde-
       den MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk,  yerli makine üretimini desteklemek  atılması gerekiyor. Sektörün makine
       “Bunun yaklaşık 25 milyar Dolar’ı  istiyoruz” dedi.    ihtiyacının % 80’inin dışarıdan alındığı
       tekstil ve hazır giyimdir. Ardından   Açık inovasyonla her iki sektörü bir  bir tekstil ülkesinde bu işbirlikleri ve
       23,9 milyar Dolar ile otomotiv, 13,9  araya gelerek, birbirlerinin ihtiyaçlarını  doğru planlama oldukça önemlidir.
       milyar Dolar ile kimyevi maddeler  daha net ve daha seri bir şekilde  Yerli makine üreticilerimiz ithal edilen
       sektörleri gelmektedir. Özkaynağıyla  anlamalarına zemin hazırlayacaklarını  makineleri üretebilecek kabiliyet ve
       hareket eden bir sektör olarak birinci- söyleyen Öztürk, “Özellikle Endüstri  yeterliliğe sahiptir.
       liğimizi korumaktayız.    4.0’a geçiş için dönüşüm sürecini  Ayrıca tekstil sektöründe iki yıldır er-
       Üretimde, ihracatta, istihdamda  başlatmayı amaçlıyoruz” diye ifade  telenen yatırımlar var. Bunlar gerçek-
       böylesine önemli bir sektörün makine  etti.        leşmeye başlayacak ve önümüzdeki
       ithalatı 2014 yılında 2.2 milyar Dolar,           beş yılın en parlak sektörü tekstil
       2015 yılında ise 1.3 milyar Dolar  SEKTÖR MAKİNE İHTİYACININ  olacaktır” diye konuştu.
       civarındadır.         %80’İNİ DIŞARIDAN       Türkiye’nin makinede dışa bağımlılı-
       TEMSAD ile yaptığımız bu işbirliğiyle  KARŞILIYOR     ğını azaltacağını söyleyen Nalbant,
       bir taraftan tekstil ve hazır giyim ile  TEMSAD Başkanı Adil Nalbant ise  sürecin TEMSAD’ın kurucu üyesi
       birlikte diğer imalat sektörlerinin de  dünyada sanayi devriminin tekstil  olduğu Makine İmalat Sanayi Der-
       makine ihtiyaçlarını yerli üreticiler- makineleri ile başladığını belirterek,  nekleri Federasyonu’nun (MAKFED)
       den karşılamasına dikkat çekmek,  “Öncelikle kendi tekstil sanayicilerimi- bugüne kadar mücadelesini verdiği
       diğer taraftan bu alanda ithalata  zin ihtiyacı olan tekstil makinelerinin  her görüşe yer vereceğine dikkat
       bağımlılığımızı ortadan kaldırmak ve  üretilmesi için hızlı şekilde adımların  çekti.
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44