Page 36 - Tekstil Teknoloji
P. 36

TETAŞ-KORNIT DIGITAL      more assistance to the sector. In  / New York) and it attracts great
          PRINTING SEMINAR        order to make students’ creativity  interest. We organized the Turkish
          ATTRACTED GREAT INTEREST    and designs realize, we are carrying  version of this event with Marmara
          Stating that there is a strong collab- on printing projects with our Kornit  University for the first time. We are
          oration between Tetaş and Marmara  Digital machines in the showroom  planning to perform this event in
          University, Engin Arabacı expressed  placed at Tetaş central office. We  Turkey every year.’
          that the university organized a half  give great value for these projects  The designs of students were
          day seminar with Kornit on 1 of  in terms of the future of the sector.’  printed with direct to textile
                     st
          November in Acıbadem campus of  Kornit Digital Turkey Manager Doğa  printing machine Storm Hexa in
          the school. Arabacı told that digital  İpek said that their aims with the  Design Contest.
          printing technologies, production  seminar and contest are to strength- Providing a production with a
          processes, chemicals, dyes and  en the collaboration between sector  wider range of colour pallet as
          generally all major topics were dis- and academy and to stress the  CMYKRG+White, Storm Hexa has
          cussed at the seminar that attracted  essential importance of the design  50x70cm print volume. A perfect
          great interest of Textile Design De- for a value-added manufacturing.  direct printing up to 1200dpi
          partment’s students. Arabacı said;  İpek continued thusly; ‘Kornit Digital  resolution to cotton, polyester,
          ‘We are very glad with the students’  supports these organizations  cotton-polyester mixture, lycra,
          great interest. We are in a close  or performs various events and  viscose , silk, leather, denim
          collaboration with them. Also head  contests putting forward the  fabric, linen and wool fabrics can
          of the department Mr. Biret Tavman  design. A very similar organizaton  be done with Storm Hexa which is
          being in the first place, all the other  is carried out in the USA with FIT  based on Kornit Digital’s NeoPig-
      GÜNDEM NEWS 34 the department make effort for
     34    professors value this collaboration  (Fashion Institute of Technology  mentTM technology.
          very much. The management of


          students’ working with the industry,
          designs’ coming true and providing

          TETAŞ - KORNİT DİJİTAL BASKI
          SEMİNERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
          Tetaş ve Marmara Üniversitesi arasında
          güçlü bir işbirliği olduğunu söyleyen En-
          gin Arabacı, yarışmadan önce 1 Kasım
          2016 tarihinde üniversitenin Acıbadem
          kampüsünde Kornit ile birlikte yarım
          günlük bir seminer düzenlediklerini
          açıkladı. Arabacı, Tekstil Tasarım Bölü- için Tetaş merkez ofisimizde yer alan  Technology / New York) ile gerçekleş-
          mü öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği  showroom’daki Kornit Digital makine- tiriliyor ve büyük ilgi çekiyor. Marmara
                         lerimizle de beraber baskı çalışmaları
                                         Üniversitesi ile bunun Türkiye ayağını ilk
          bu seminerde dijital baskı teknolojileri,  yapmaktayız. Bu çalışmalara sektörün  defa düzenlemiş olduk. Türkiye’de bu
          üretim süreçleri, kimyasallar, boyalar ve  geleceği açısından büyük önem veriyo- etkinliği her yıl yapmayı planlıyoruz.”
          genel olarak bütün ana başlıklarının ele  ruz” dedi.     Tasarım Yarışması’nda öğrencilerin
          alındığını anlattı. Arabacı; “Seminere  Kornit Digital Türkiye Müdürü Doğa İpek  desenleri direkt tekstile baskı makinesi
          öğrencilerin yoğun ilgisi bizleri memnun  gerçekleştirdikleri seminer ve yarışma  Storm Hexa ile basıldı. CMYKRG+Be-
          etti. Onlarla yakın bir işbirliği içindeyiz.  ile hedeflerinin akademi ve sektör  yaz olmak üzere daha geniş bir renk
          Ayrıca, başta bölüm başkanı Biret Tav- arasındaki işbirliğini güçlendirmek,  paleti ile üretim imkânı sunan Storm
          man olmak üzere tüm diğer hocalarımız  katma değerli üretim için tasarımın  Hexa 50x70cm baskı alanına sahip.
          da bu işbirliğine büyük önem veriyor.  vazgeçilmez önemini vurgulamak  Kornit Digital’in NeoPigmentTM tekno-
          Bölüm yönetimi, öğrencilerin sanayi  olduğunu söyledi. İpek sözlerini şöyle  lojisine dayanan Storm Hexa ile pamuk,
          ile beraber çalışmasına, tasarımların  sürdürdü; “Kornit Digital küresel çapta  polyester pamuk-polyester karışımları,
          hayata geçmesine ve sektöre daha  tasarımı öne çıkaran çeşitli etkinlikler  Likra, Viskoz, İpek, Deri, Denim kumaş,
          fazla kazanım sağlanmasına gayret  ve yarışmalar gerçekleştiriyor veya bu  keten ve yün kumaşlara 1200dpi çözü-
          etmektedir. Öğrencilerin yaratıcılıklarının  organizasyonlara destek veriyor. Bir  nürlüğe kadar mükemmel direkt baskı
          ve tasarımlarının gerçeğe dönüşmesi  benzeri ABD’de FIT (Fashion Institute of  gerçekleştirilebiliyor.
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41