Page 32 - Tekstil Teknoloji
P. 32

elastane on large diameter circular  STORAGE FEEDER MSF 3  improved again, on the winding body
          knitting machines.       The MSF 3 Storage Feeder has a  monitor and calculate the average yarn
          Due to an optimized transmission the  stationary winding body and a yarn  usage rate and adjust the motor speed
          unit can be applied to both single and  winding transport system to ensure a  to the yarn consumption accordingly.
          double jersey machines. This leads  1.0 mm yarn separation. It has been
          to a flexible application on different  designed for the feeding of yarn at  Advantages
          machines in the knitting room.  constant and variable feed rates to  • Higher machine efficiency, fewer
          The quality of the knitting fabric with  knitting and hosiery machines. The  fabric faults.
          bare elastane will be improved due to  MSF 3 optimises production rates and  • Patented, adjustable magnetic ten-
          non moving yarn guiding parts at the  fabricquality. This feeder will handle all  sioner at the outlet guarantees constant
          stop motion.          yarn types.          yarn tension resulting in a uniform fabric
          Therefore the yarn tension for each  A yarn winding transport system within  knit structure and quality.
          thread will be the same.    the stationary windingbody ensures the  • Yarn monitoring and control with con-
          • Innovations and outstanding  continuous movement and separation  tactless sensors on the winding reel.
          features:           of the yarn windings over the winding  • Yarn separation prevents snagging
          • Completely redesigned shut down  body, to provide a continuously wound  from adjacent yarn windings during the
          system enables the processing of  perfect yarn store. This ensures that  unwinding.
          elastane at very low yarn tensions. the feeder can process even the most  • Faster stop motion of the knitting
          • Highly versatile, only one single ratio,  difficult yarns. The newly developed,  machine without mechanical stop
          suitable for all current machine types. patented magnetic tensioner ensures a  motion
          • Colour-change central stop warn- constant yarn tension at the outlet, with  • Stationary winding body prevents any
          ing lamp with LED technology. step less tension adjustment. extra yarn windings and looping.
      GÜNDEM NEWS 30 circuit.       microprocessor control. Sensors,  uring system
     30    • First time as a motor driven version  No additional yarn tension regulation  • Magnetic tensioner is quick to re-
                         is necessary. The unit is driven by a
                                         move for easy cleaning.
          available.
                                         • LMS - integrated yarn length meas-
          • Connection to 12-24V AC/DC stop
                         powerful brushless DC motor with
                                         • Very low power consumption means
                                         lower operating costs.                                         Avantajları;
                                         • Daha yüksek makine verimliliği,
                                         daha az hatalı ürün
                                         • Patentli, sabit iplik gerginliği
                                         için çıkışta ayarlanabilir manyetik
                                         fren sayesinde hep aynı kalitede
            Storage feeder MSF 3                   kumaş örülmesi
            MSF-3 Kayıt Fürnisörü
                                         • Sargı gövdesinde temassız
          • LED teknolojisi ile renk değişikliği  düzeneği, taşımayı ve iplik ayrı- sensor tekniği ile iplik denetimi
          merkezi stop uyarı lambası.  mını kumanda eder.       • İplik ayrımı, çıkışta ipliğin dü-
          • İlk kez motorlu bir sürümü mevcut- Böylece en zor iplikler bile  ğümlenmesini engeller
          tur.              işlenebilir, mükemmel bir sarım  • İplik kopmalarında örme ma-
          • 12-24V AC / DC durdurma devresi- gerçekleşir. Yeni geliştirilmiş  kinesinin daha hızlı bir şekilde
          ne bağlantı.          patentli fren çıkışta sabit kalan  durdurulması imkanı
                         bir iplik gerginliği olmasını sağlar.  • Merkezi sargı gövdesi saye-
          MSF-3 KAYIT FÜRNİSÖRÜ     İplik gerginliği için ek bir düzen- sinde fazladan iplik sarımları
          MSF 3 kayıt fürnisörünün sabit  lemeye gerek kalmaz. Güçlü,  önlenir, ilmik oluşmaz
          bir sarım gövdesi ve iplik sarım  fırçasız doğru akım motoru bir  • Temizlik için manyetik frenin
          aktarma sistemi bulunmaktadır  mikro işlemci yardımıyla kuman- kolayca ve çabuk bir şekilde
          ve bu sayede 1.0 mm’lik iplik  da edilir.          çıkartılması imkanı
          ayrımını gerçekleştirebilmektedir.  Yeniden geliştirilen bobin gövde- • LMS – iplik uzunluk ölçüm
          MSF 3 üretim performansını ve  sindeki sensörler, ortalama iplik  sistemine uyumlu
          kumaş kalitesini optimize eder.  tüketim oranını denetler ve motor  • Çok düşük elektrik tüketimi
          Bobin gövdesindeki iplik sarma  devrini iplik tüketimine uyarlar. sayesinde düşük işletim maliyeti
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37