Page 31 - Tekstil Teknoloji
P. 31

as a worldwide known company.  guarantee conditions, it is providing  multiple application.
       Ta-Teks Makine, is a company dealing  comprehensive services through its  Innovations and outstanding features:
       in Machinery Representation. In this  offices located at Istanbul, Çorlu and  • Interchangeable feed wheel.
       sense it is acting as representative  Bursa as well as its technicians based  • Colour-change stop warning lamp
       of leading companies in this field.  all over the country.  with LED technology.
       Ta-Teks Makine is doing business in             • Infeed sensor operates against the
       the following areas: weaving, knitting,  NEWS PRODUCTS OF  direction of yarn feed, this prevents
       home textile production lines and  MEMMINGER IRO      fault stoppages during cleaning.
       technical textile technologies, in order  MEMMINGER POSITIVE FEEDER MPF P • Minimum output yarn tension of 0.8 cN.
       to always offer better services to its  MPF P is the latest generation of  • Self cleaning vibration tensioner,
       customers, the company provides  the world renowned MPF Mem- more productivity of the knitting
       the following services: machine  minger Positive Feeders. The totally  machine.
       assembly, repair, spare parts and  redesigned unit underlines our units  • Connection to 12-24V AC/DC
       after sales services. Thanks to its  tradition for positive, unhindered yarn  power supply.
       qualified specialized work force,  feed to ensures consistent quality
       localized service network and spare  and faultless production. Particular  MEMMINGER ELASTANE
       parts stocks, Ta-Teks Makine is able  importance has been attached to easy  ROLLER MER 3
       to offer reliable after sales services and  threading, increased productivity and  MER 3 is designed to process bare


                                                          GÜNDEM NEWS 29
                                                     29        Memminger Elastane Roller MER 3
        Memminger Elastane Roller MER 3       ların makine montajı, onarım, yedek  tasarlanmıştır. Kolay diş açma, ve- makinelerinde çıplak elastan işlemek
       parça ve satış sonrası teknik destek ve  rimlilik arttırma ve çoklu uygulamaya  üzere tasarlanmıştır. Optimum iletim
       servisini sunmaktadır. Yetişmiş uzman  özel önem verilmektedir. sayesinde ünite hem tek hem de
       kadrosu, yerleşik servis ağı ve yedek  Yenilikler ve özellikler: çift jarse makinelerine uygulanabilir.
       parça stokları ile satış sonrası hizmet ve  • Değiştirilebilir besleme çarkı. Bu farklı örme makinelerinde esnek
       garanti koşullarında güvenli bir biçimde  • LED teknolojisi ile renk değiştirme  bir uygulamaya neden olur. Örme
       yerine getiren Ta-Teks Makine, İstanbul,  durdurma uyarı lambası. kumaşın çıplak elastan ile kalitesi,
       Çorlu ve Bursa’da bulunan ofisleri ve  • Besleme sensörü, iplik besleme  durma hareketinde hareket etmeyen
       ülke genelindeki teknisyenleriyle müşte- yönüne karşı çalışır ve bu temizleme  iplik yönlendirici parçalardan dolayı
       rilerine kapsamlı hizmet vermektedir. sırasında arıza durmalarını önler. gelişecektir. Bu nedenle her iplik için
                      • Minimum çıkış iplik gerginliği 0.8 cN. iplik gerginliği aynı olacaktır.
       MEMMİNGER IRO YENİ ÜRÜNLER  • Kendi kendini temizleyen titreşimli fren- Yenilikler ve özellikler:
       MEMMİNGER POZİTİF FÜRNİSÖR  leri örgü makinesinde üretkenliği artırır. • Tamamen yeniden tasarlanmış
       (BESLEYİCİ) MPF P       • 12-24V AC / DC güç kaynağına  durdurma sistemi, düşük iplik gerilimi
       MPF P, dünyaca ünlü MPF Mem- bağlantı           içeren prosedüre göre çalışmayı
       minger Pozitif Besleyicilerinin en yeni           sağlar.
       jenerasyon ürünüdür. Tamamıyla  MEMMİNGER ELASTANE ROLLER  • Örme işinde daha esnek bir kulla-
       yeniden tasarlanan ünite, kalıcı kalite  MER 3       nım, tüm makine tiplerine ayarlanabi-
       ve kusursuz üretim sağlamak için  MER 3, geniş ve yuvarlak çaplı örme  len aktarım davranışı.
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36