Page 46 - Tekstil Teknoloji
P. 46
tekstilteknoloji_subat.qxp_Tekstil Subat 19.02.2016 12:58 Page 44


NEWS GÜNDEM


Archroma Appoints Head Of

Sustainability For Textile


Archroma’ya Yeni Sürdürülebilirlik

Başkanı Atandı

Archroma appoints Head Of Sustainability for textile specialties and releases its latest list of
compliant products to the new ZDHC MRSL.

Archroma, tekstil uzmanlık alanı için sürdürülebilirlik sorumlusu tayin etti ve Yeni ZDHC MRSL’ye
uyumlu ürünlerin en son listesini yayınladı.

Archroma, a global leader in color and specialty Renkli ve özel kimyasallarda global bir lider olan
chemicals, today announced that it has appointed a Archroma, bugün Tekstil Uzmanlık Alanı işletmesi için
Sustainability Officer for its Textile Specialties business Sürdürülebilirlik Başkanı tayin ettiğini ve Aralık 2015’te
and released its list of products compliant with the new yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Sıfır Deşarjı (ZDHC)
version 1.1 of its list of Zero Discharge of Hazardous Üretimi Sınırlandırılan Maddeler Listesi (MRSL)’nin yeni
Chemicals (ZDHC) Manufacturing Restricted Substance versiyonu 1.1 ‘e uyumlu ürün listesini yayınladığını bildir-
List (MRSL) published in December 2015. di.
James Carnahan, who joined from the BASF textile Archroma’nın Temmuz 2014’te devraldığı Basf tekstil
chemicals business acquired by kimyasalları işletmesinden katılan
Archroma in July 2014, has been James Carnahan, Tekstil Uzmanlık
appointed as Global Sustainability Alanı Global Sürdürülebilirlik Müdürü
Manager, Textile Specialties, and will olarak atandı Carnahan, işletmenin
be responsible to further intensify the odağını daha çok sürdürülebilir çözüm-
business focus on more sustainable lere yoğunlaştırmaktan sorumlu olacak.
solutions. Carnahan has more than Carnahan’ın tekstil kimyasalları,
30 years of experience in textile uygulama geliştirme ve Güney
chemicals in application Afrika, İtalya, Almanya, Çin ve
development and marketing & sales Singapur’da pazarlama & satış alan-
in South Africa, Italy, Germany, China larında 30 yılı aşkın deneyimi bulu-
and Singapore. In his last role with nuyor. Son olarak Basf’taki görevin-
BASF, he was responsible for de, tekstil değer zincirini bu yönde
portfolio strategy development and geliştirmek üzere sürdürülebilir
implementation, with focus on çözümler geliştirme ağırlıklı olarak,
developing sustainable solutions to portföy stratejisi geliştirme ve uygu-
James Carnahan, Global Sustainability
support the textile value chain in this Manager for Textile Specialties at Archroma. lamadan sorumluydu.
direction. James Carnahan, Archroma Tekstil Uzmanlık Archroma’da Tekstil Uzmanlık Alanı
Thomas Winkler, President Textile Alanı Global Sürdürülebilirlik Müdürü Başkanı olan Thomas Winkler aday-
Specialties at Archroma, commented the nomination: lıkla ilgili şunları ifade etti: “Archroma’daki herkes, sektö-
“Everyone at Archroma is committed to continuously rümüzü sürdürülebilir hale getirebileceğimize dair derin
challenge the status quo in the deep belief that we can bir inançla sürekli olarak statükoyla mücadele etmeye
make our industry sustainable. We have been looking for çalışır. Biz, doğru sürdürülebilirlik uzmanını arıyorduk ve
the right sustainability specialist and, when we met James James Carnahan ile tanıştığımızda, inancımızı paylaştı-
Carnahan, we realized he shared our belief and had been ğını ve son görev süresi boyunca bu amaç doğrultusun-
acting upon it during his past tenure.” da hareket ettiğini fark etti.”
The ZDHC Group’s Manufacturers List of Restricted ZDCH Grubu Sınırlandırılan Madde Üreticileri Listesi,
Substances sets concentration limits for the chemical 2021 yılına kadar sektörü tehlikeli kimyasalların sıfır
groups banned under the ZDHC Joint Roadmap, an deşarjına yönlendirme amacıyla 2011’de başlıca hazır
initiative first launched in 2011 by major apparel and giyim ve ayakkabı markaları tarafından başlatılan bir giri-
footwear brands to lead the industry toward zero şim olan ZDHC Ortak Yol Haritası gereğince yasaklanan


44 www.tekstilteknoloji.com.tr
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51