Page 42 - Tekstil Teknoloji
P. 42
tekstilteknoloji_subat.qxp_Tekstil Subat 19.02.2016 12:58 Page 40


NEWS GÜNDEM


Sensient’s New Sublimation Ink

®
ElvaJet Punch™

®
Sensient’ten Yeni ElvaJet Punch™
Süblimasyon Boya

Sensient Imaging Technologies S.A. announced the launch of a new range of digital
sublimation printing inks for high performance decoration of polyester fabrics.

Sensient Imaging Technologies S.A., polyester kumaşların yüksek performanslı dekorasyonu için
geliştirilen yeni dijital süblimasyon baskı mürekkepleri grubunu tanıttı.

Sensient Imaging Technologies S.A. announced the Sensient Imaging Technologies S.A., polyester kumaşların
launch of a new range of digital sublimation printing inks for yüksek performanslı dekorasyonu için geliştirilen yeni dijital süb-
high performance decoration of polyester fabrics. The new limasyon baskı mürekkepleri grubunu tanıttı. Yeni ürün
range is suitable for fashion apparel, sportswear and flag & grubu, moda giyim, spor giyim ve bayrak & afiş uygulamala-
banner applications. rına uygundur.
The ElvaJet Punch™ range of digital textile inkjet inks is ElvaJet Punch™ serisi dijital tekstil inkjet baskı mürekkepleri,
®
®
designed to achieve the hem kaplamalı hem de kap-
highest quality sublimation lamasız transfer kağıtları kul-
polyester fabric printing lanılarak, rakipsiz bir renk
using both coated and canlılığı ve baskı performan-
uncoated transfer papers, sıyla, en yüksek kalitede
delivering unsurpassed süblimasyon polyester
color vibrancy and printing kumaş baskıya ulaşmak için
performance. Sensient has tasarlanmıştır. Sensient,
designed a specific set, Epson DX- ve Epson TFP
ElvaJet Punch™ EP, for bazlı baskı makineleri dahil
®
use on all types of Epson- olmak üzere Epson-bazlı
based systems, including tüm sistem tiplerinde kullanıl-
both Epson DX- and mak üzere özel bir set olan
Epson TFP-based printers. ElvaJet ® Punch™ EP’yi
®
“ElvaJet Punch™ delivers geliştirmiştir.
the ultimate sublimation Sensient Pazarlama
printing performance Direktörü Dr. Christophe
for polyester textile Bulliard şu ifadelerde bulu-
decoration,” comments nuyor: “ElvaJet ® Punch™,
Dr Christophe Bulliard, polyester tekstil dekorasyo-
Sensient’s Marketing Director, “offering our customers nu için en üst düzey süblimasyon baskı performansı sağlaya-
maximum color performance combined with industrial rak, müşterilerimize endüstriyel güvenilirlikle birlikte maksimum
reliability. With the recent acquisition of Xennia Technology, renk performansı da sunmaktadır. Yakın zamanda Xennia
Sensient has expanded its product range and increased its Technology’nin devralınmasıyla Sensient ürün gamını geliştirmiş
®
innovation scope and power. ElvaJet Punch™ is the first ve inovasyon kapsamı ve gücünü artırmıştır. ElvaJet Punch™,
®
fruit of that innovation, and we expect to launch further new bu inovasyonun ilk meyvesidir, gelecek aylarda çok daha fazla
products over the coming months. yeni ürünün piyasaya sürülmesini umuyoruz.
In benchmark testing against other market inks ElvaJet ® Piyasada bulunan diğer mürekkeplerle karşılaştırma deneylerin-
Punch™ shows superior color vibrancy and gamut, de ElvaJet Punch™, üstün renk netliği ve gamı, geniş çapta
®
enhanced transfer efficiency from a wide range of coated kaplamalı ve kaplamasız süblimasyon kağıtlarından gelişmiş
and uncoated sublimation papers and exceptional jetting transfer verimliliği ve istisnai bir püskürtme performansı göster-
performance. The ink is also ideal for direct printing onto miştir. Ayrıca mürekkep, resimde sızma olmaksızın baskının iyi
fabrics, with no image bleed and good print-through. Such şekilde işlemesiyle doğrudan kumaş üzerine baskı için de ide-
a combination of benefits makes a compelling case for aldir. Böylesine bir avantajlar bütünlüğü, bu ayrıcalıklı mürekke-
switching to this premium ink.” be geçiş yapmak için güçlü bir sebep oluşturmaktadır.”
40 www.tekstilteknoloji.com.tr
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47