Page 41 - Tekstil Teknoloji
P. 41
tekstilteknoloji_subat.qxp_Tekstil Subat 19.02.2016 12:58 Page 39


NEWS GÜNDEM


®
During the first Com4 yarn seminar accompanied by a large derece başarılı olmasını sağladı. Türkiye’de faaliyet göste-
number of participants from sales departments and top ren çeşitli iplik fabrikalarının satış departmanlarından ve
managements of various yarn companies operating in yönetim kademelerinden çok sayıda katılımcı ile gerçek-
Turkey, representatives from Rieter and Erbel provided the leştirilen ilk Com4 iplik seminerinde, Rieter ve Erbel'in
®
attendees with detail information on four yarn spinning temsilcileri, dünyada mevcut dört iplik eğirme teknolojisi
technologies available in the world and the yarns and final ve bu sistemlerle üretilen iplik ve son ürünlerle ilgili olarak
products manufactured using these systems. While Com4 ® katılımcılara detaylı bilgiler verdiler.
yarns are of high and constant quality, Rieter yarn spinning Com4 iplikleri, yüksek ve sabit kalitede iplikler olup Rieter
®
systems guarantee manufacturers’ ability to compete within iplik eğirme sistemleri, üreticilerin piyasadaki rekabet ede-
the market. Being aware of the potential of these yarns bilme gücünü güvence altına alıyor. İpliklerin potansiyelle-
enables making use of this potential to the full extent. rinin bilinmesi bu potansiyelin sonuna kadar değerlendiril-
Choosing the ‘right’ yarn has a remarkable influence over the mesine olanak veriyor. 'Doğru' ipliğin seçilmesi nihai ürü-
characteristics of final product. Throughout the seminar the nün özelliklerini de ciddi anlamda etkilemektedir.
experts explained the reasons behind this in detail as follows: Uzmanlar, seminer süresince bunların nedenlerini aşağı-
•The comparison of typical characteristics of Com4 yarns daki başlıklar altında detaylı biçimde açıkladı:
®
and their behaviors in further process with typical fabrics and •Com4 ipliklerinin tipik özellikleri,sonraki işlemlerdeki davra-
®
final products, nışları ile tipik kumaş ve nihai ürünlerin karşılaştırılması,
•The technological information on yarn spinning systems İplik işletmelerinde günümüzde kullanılmakta olan ring,
which are now used at spinning mills such as ring, compact, kompakt, open end ve hava jetli iplikçilik eğirme sistemleri
open-end and air-jet, hakkında teknolojik bilgiler,
•The influence of winding process over further process •Bobinleme sürecinin sonraki işlem kademelerine olan
levels, etkisi,
•The interpretation of important test results gained from a •Bir iplik test laboratuvarından alınan önemli test sonuçla-
yarn-testing laboratory. rının yorumlanması.
The attendees took great interest in the seminar with many Katılımcılar, konuşmacılara yönelttikleri pek çok ilginç soru


®
One of the most interesting parts of the seminar was the moment of comparison among different fabrics made of Com4 yarns.
®
Seminerin en ilginç bölümlerden biri değişik Com4 ipliklerinden yapılan farklı kumaşların karşılaştırılması oldu.
interesting questions they asked to speakers and lively ve uzmanlarla yaptıkları hararetli tartışmalarla seminere
discussions they held with experts. Particularly the samples yoğun ilgi gösterdi. Özellikle, seminer süresince salonda
of fabrics displayed at the hall during the seminar won great sergilenen çok sayıdaki kumaş numunesi çok beğeni top-
appreciation. In addition to this, touching and watching ladı. Bunun yanı sıra, değişik ipliklerden dokunmuş veya
fabrics woven knit out of different yarns enabled various örülmüş kumaşlara dokunmak ve onları görmek, daha
subjects which had been previously discussed at several önce çeşitli ortamlarda konu ile ilgili olarak konuşulan
environments but could not be absorbed to be understood ancak özümsenemeyen pek çok konunun katılımcılar
clearly by the attendees and the information gained before to tarafından anlaşılmasını ve edinilen bilgilerin pekiştirilmesi-
be consolidated. Rieter and Erbel revealed that they have ni sağladı. Rieter ve Erbel, seminer katılımcılarından gelen
decided to repeat this seminar in Turkey as a result of a great çok sayıdaki olumlu geri bildirimler sonucu , Türkiye'de bu
number of positive feedbacks from the attendees. semineri tekrarlanmaya karar verdiklerini açıkladılar.www.tekstilteknoloji.com.tr / 39
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46