Page 40 - Tekstil Teknoloji
P. 40
tekstilteknoloji_subat.qxp_Tekstil Subat 19.02.2016 12:58 Page 38


NEWS GÜNDEM


®
Rieter and Erbel Held Com4 Yarn
Seminar In Istanbul


®
Rieter ve Erbel, Com4 İplik Seminerini
İstanbul’da Düzenledi

®
During the first Com4 yarn seminar accompanied by a large number of participants from
sales departments and top managements of various yarn companies operating in Turkey, the
representatives from Rieter and Erbel provided the attendees with detailed information on
four yarn spinning technologies available in the world and on the yarns and the final products
manufactured using these systems.
Türkiye’de faaliyet gösteren çeşitli iplik fabrikalarının satış departmanlarından ve yönetim
®
kademelerinden çok sayıda katılımcı ile gerçekleştirilen ilk Com4 iplik seminerinde, Rieter ve
Erbel'in temsilcileri, dünyada mevcut dört iplik eğirme teknolojisi ve bu sistemlerle üretilen iplik
ve son ürünlerle ilgili olarak katılımcılara detaylı bilgiler verdiler.

Together with Erbel which is Rieter’s agent in Turkey, Kısa elyaf iplik üretimi için dünya çapında önde gelen
Rieter AG, the world-leading supplier of systems for short sistemler tedarikçisi Rieter AG ile Rieter’in Türkiye’deki tem-
fibre yarn production invited the yarn marketing executives silcisi Erbel, iplik işletmelerinde görev yapan iplik pazarlama
working for yarn companies, staff dealing with yarn trade and yetkilileri, iplik ticareti yapan ve işletmelerinde iplik tedarikçi-
performing duties as yarn suppliers to Com4 Yarn Seminar
®
Attendees as a whole at the first Com4 yarn seminar held in Istanbul, Turkey.
®
İstanbul, Türkiye'deki ilk Com4 iplik seminerindeki katılımcılar toplu halde.
®
held in Istanbul on January 27, 2016. Through which si olarak görev yapan personeli 27 Ocak 2016 tarihinde,
spinning technology the right yarn required for a certain final İstanbul'da düzenlenen Com4 İplik Seminerine davet etti-
®
product can be manufactured? At the seminar where finding ler. Belirli bir nihai ürün için gerekli olan doğru iplik hangi
answers to this question was focused on, the combination of eğirme teknolojisi ile üretilebilir? Bu sorusunun cevaplandı-
evaluations carried out on various subjects from different rılması üzerine yoğunlaşılan seminerde, tekstil üretim zinci-
levels of textile production chain to fabric as the final product rinin değişik kademelerinden nihai ürün olan kumaşa kadar
with the in-field expertise of speakers giving presentations yapılan değerledirmeler ile sunumları yapan konuşmacıların
brought utmost success to the seminar. mesleki alandaki uzmanlıklarının birleşmesi, seminerin son38 www.tekstilteknoloji.com.tr
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45