Page 37 - Tekstil Teknoloji
P. 37
tekstilteknoloji_subat.qxp_Tekstil Subat 19.02.2016 12:57 Page 35


NEWS GÜNDEM


solution of Autefa. Shandong Yingli was also sağlıyor. Shandong Yingli, sürecinin kapsamlı opti-
convinced of the total concept with the extensive mizasyonu ile konseptin tamamına ikna olmuş
optimization of the process. For this reason the durumda. Bu sebeple firma, Autefa’dan tamamen
company bought a fully-automatic fiber press from otomatik elyaf presi satın aldı.
Autefa.
Uni-Fork ve AD-Wrap konsepti
The concept of Uni-Fork and AD-Wrap Akıllı Uni-Fork konsepti, kaliteyi artırırken tamamen
The Uni-Fork intelligent concept saves costs with a otomatik işlem sürecine çok küçük bir yatırım ile
very small investment for a fully automatic process maliyetten de tasarruf sağlıyor. Sistemin ana fikri,
while improving quality. The central idea of the bir veya daha fazla ön pres için bir transfer maşası
system is to use one transfer fork for one or more kullanmak ve bir veya daha fazla ana pres çalıştır-
prepresses and to operate one or more main maktır. Shandong Yingli’de Autefa Solutions elyaf
presses. At Shandong Yingli the Autefa Solutions tedarik zinciri kapasitesini artırıyor.
increases capability of fibers supply chain cut Lyocell Bağımsız şekilde çalışan iki (veya daha fazla) elyaf
fiber of two (or more) independently working fiber hattından kesik Lyocell elyafı, bir kondansör aracı-
lines go via a condenser to two (or more) Autefa pre- lığıyla iki (ya da daha fazla) Autefa ön preslerine
presses and are pre-compacted to a bale. geçiyor ve ardından balya için ön sıkıştırma işlemi
These pre-compacted bales are taken out with the görüyor.
central working Uni-Fork on a rotating basis of the Ön sıkıştırmadan geçen bu balyalar, döner ön
pre-presses and handed over to a central main- presler temelinde merkezi olarak çalışan Uni-Fork
press. The main-press compresses the bale totally ile çıkartılıyor ve merkezi ana prese aktarılıyor. Ana
and makes the strapping around the bale. pres, balyayı tamamen sıkıştırıyor ve balya çevre-
Afterwards the bales will be packed with two sinde bant oluşturuyor. Ardından balyalar, polieti-
overlapping, elastic stretch hoods of polyethylene lenden oluşan iki üst üste binmiş, elastik streç
(AD-Wrap). In this way, the packing of the fiber bale başlık ile paketleniyor (AD-Wrap).
is completely protected against dirt, foreign fibers Bu şekilde elyaf balyası ambalajı, toz, yabancı
(like hair) and insects. It has protection against elyaf (tüy gibi) ve böceklerden korunmuş oluyor.
contamination like no other type of packing. For Kirlenmeye karşı başka hiçbir türde paketin sağla-
every kind of hygienic fiber, it is a significant madığı bir koruma sunuyor. Bu her türlü hijyenik
improvement, avoiding waste, decreasing costs and elyaf için önemli bir gelişme, zira atığı önlüyor,
improving sustainability of the supply chain. maliyeti azaltıyor ve tedarik zincirinin sürdürülebilir-
Companies who still strap and pack manually can liğini artırıyor. Halen manuel bant ve paketleme
quickly profit with the AD-Wrap. A return on yapan firmalar, AD-Wrap ile hızlıca kar edebiliyor.
investment can be recognized in approximately 1.5 Yaklaşık 1.5 yıl içerisinde yatırım getirisi elde edile-
years. biliyor.
Other advantages of the Uni-Fork are the high total Her ana pres başına saatte 60 balyaya kadar top-
capacity of up to 60 bales/h per main press, the lam yüksek kapasite, hassas elyaf transferi ve
gentle fiber transfer and the universal usability. Not genel kullanılabilirlik Uni-Fork’un diğer avantajları.
only high-performance fiber lines with over 300 tons Sadece günde 300 tonu aşkın kapasiteye sahip
per day but also small fiber lines for aramid, yüksek performanslı elyaf hatları değil, aynı zaman-
polypropylene or colored fibers can be designed da aramit, polipropilen veya renkli elyaflar için
individually. küçük elyaf hatları da ayrı ayrı tasarlanabiliyor.www.tekstilteknoloji.com.tr / 35
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42