Page 36 - Tekstil Teknoloji
P. 36
tekstilteknoloji_subat.qxp_Tekstil Subat 19.02.2016 12:57 Page 34


NEWS GÜNDEM


Autefa Solutions Increases

Capability Of Fibers Supply Chain


Autefa Solutions, Elyaf Tedarik Zinciri

Kapasitesini Artırıyor

Autefa Solutions Uni-Fork optimizes the process of pressing a bale, increases the efciency of
the process and improves the quality of the fiber packing.

Autefa Solutions tarafından geliştirilen Uni-Fork, balya sıkıştırma işlemini optimize ederek sürecin
verimliliğini artırıyor ve elyaf paketleme kalitesini geliştiriyor.

Autefa Solutions Germany, world market leader Otomatik elyaf lojistiğinde dünya piyasa lideri
of automatic fiber logistics and manufacturer of ve hidrolik elyaf presleri üreticisi Autefa Solutions
hydraulic fiber presses presented a new machine Almanya, Uni-Fork ile iki yıl önce yeni bir makine
concept two years ago with the Uni-Fork. The Uni- konsepti sunmuştu. Uni-Fork, balya sıkıştırma işle-
Fork optimizes the process of pressing a bale, mini en ideal hale getirerek sürecin verimliliğini
increases the efficiency of the process and improves artırıyor ve elyaf paketleme kalitesini geliştiriyor. Bu
the quality of the fiber arada süreç pazarlanabi-
packing. In the meantime lirlik aşamasına ulaştı ve
the process reached Autefa Solutions müşteri-
marketability and machines lerine başarıyla kurulumla-
have already been installed rı gerçekleştirildi.
at customers of Autefa
Solutions successfully. Autefa’nın
yeni konsepti otomatik
New concept of Autefa elyaf lojistiği verimliliği
improves automatic fiber ve kalitesini geliştiriyor
logistics productivity and Bu firmalardan birisi olan
Quality ve Çin’de bulunan
One of the customers is Shandong Yingli, Lyocell
Shandong Yingli in China, elyafları üretiyor. Lyocell,
produces Lyocell fibers. selüloz bazlı olarak
Lyocell is an industrially endüstriyel şekilde, doğ-
produced regenerated fiber rudan ıslak eğirme işle-
based on cellulose, miyle üretilen rejenere bir
produced with direct wet elyaftır. Lyocell elyafları,
spinning process. Lyocell fibers are used for different medikal alanındaki tekstiller ve hijyenik ve kozmetik
applications such as textiles in the medical area and ürünlerin nonwoven ürün gibi farklı uygulamalarda
as nonwoven product for hygienic and cosmetics kullanılıyor. Elyafın hijyen sektöründe kullanımı,
products. Using the fiber in the hygienic industry balyanın paketlenmesi için en yüksek gereksinimler
means highest requirements for the bale packing, olduğu anlamına geliyor. Bu da Shandong
Therefore Shandong Yingli was interested in the new Yingli’nin Autefa’nın yeni çözümüyle ilgilenmesini
34 www.tekstilteknoloji.com.tr
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41