Page 34 - Tekstil Teknoloji
P. 34
tekstilteknoloji_subat.qxp_Tekstil Subat 19.02.2016 12:57 Page 32


NEWS GÜNDEM


RadiciGroup New Staple Fibre Dorix ®

and Radilon ®


®
RadiciGroup’tan Yeni Dorix ve Radilon ®
Ştapel Elyaf

In the textile floor covering industry (especially the manufacture of carpet and needlefelt tiles
for high) performance applications, where colourfastness and wear resistance are required –,
®
®
choosing Dorix and Radilon staple fibre means ensuring optimal performance, quality,
production flexibility, customizability and sustainability.
Tekstil yer kaplama sektöründe (özellikle renk haslığının ve aşınma dayanımının gerekli olduğu
®
yüksek performanslı uygulamalar için halı ve iğneleme ile oluşan keçe üretiminde), Dorix ve
Radilon ştapel elyafı seçmek, optimum performans, kalite, üretim esnekliği, kişiselleştirebilirlik
®
ve sürdürülebilirlik sağlamak anlamına geliyor.
®
RadiciGroup lauched Dorix and Radilon , a wide and RadiciGroup, başta kontrat sektörü olmak üzere sayısız
®
complete range of staple fibre products ideal for use in tekstil uygulamalarında kullanım için ideal olan çok kapsamlı
numerous textile applications, particularly in the contract Dorix ve Radilon ştapel elyaf ürünlerini tanıttı. Tekstil yer kap-
®
®
sector. In the textile floor covering industry (especially the lama sektöründe (özellikle renk haslığının ve aşınma dayanımı-
manufacture of carpet and needlefelt tiles for high) nın gerekli olduğu yüksek performanslı uygulamalar için halı ve
performance applications, where colourfastness and wear iğneleme ile oluşan keçe üretiminde), Dorix ve Radilon şta-
®
®
®
®
resistance are required –, choosing Dorix and Radilon staple pel elyaflarını seçmek, optimum performans, kalite, üretim
fibre means ensuring optimal performance, quality, production esnekliği, kişiselleştirebilirlik ve sürdürülebilirlik sağlamak anla-
flexibility, customizability and sustainability. “Our offering mına geliyor.
includes both raw and solution-dyed conventional polyamide Radici İplik ve Radici Chemiefaser Satış Müdürü Daniele
6 staple products, as well as more innovative products made Zanoletti şunları söyledi: “Ürün sunumumuz, Dorix 6.10 gibi
®
®
from materials of biological origin, such as Dorix 6.10,” said biyolojik kökenli maddelerden yapılan daha yenilikçi ürünlerin
Daniele Zanoletti, sales manager of Radici Yarn and Radici yanı sıra, ham ve çözelti halindeyken boyanan konvansiyonel
Chemiefaser. “The bio-polyamides feature the perfect poliamit ştapel üründen oluşuyor. Bio-poliamitler, teknik ve
combination of technical and environmental performance, çevresel performansın mükemmel bir kombinasyonunu sunu-
which is increasingly valued yor, bu da sadece tekstil sek-
and appreciated by not only töründe değil diğer sektörler-
the textile sector. Our good de de daha fazla değer ve
end-of-year results for 2015, beğeni kazanıyor.
reflect the fact that our 2015 için iyi yıl sonu sonuçla-
customers value our work rımız, kontrat piyasasındaki
over these last few years konumumuzu güçlendirmeye
directed at strengthening our yöneldiğimiz son birkaç yılda
position in the contract müşterilerimizi çalışmamıza
market. Our hallmarks, which değer verdiğini gösteriyor.
we will continue to build on in Gelecekte gerekli kaynak ve
the future by providing the yatırımları sağlayarak üzerine
needed resources and investments, are production flexibility, koymaya devam edeceğimiz kalite işaretlerimiz, üretim esnek-
the capability to produce highly customized products, the liği, son derece özel ürünler üretebilme kabiliyetimiz, hizmet
quality of our service, and the short lead-time between order kalitemiz ve sipariş ve teslimat arasındaki kısa hazırlık süresidir.
and delivery. Above all, our customers know that they have a Her şeyden öte, müşterilerimizi, güvenebilecekleri bir ortak,
reliable partner they can count on, a supplier that is part of a tamamen dikey bütünleşik poliamit değer zinciriyle sağlam bir
solid industrial Group with a fully vertically integrated polyamide endüstri Grubunun parçası olan, dolayısıyla arz devamlılığını
value chain, thus guaranteeing supply continuity.” “In 2016, garanti eden bir tedarikçiye sahip olduklarını biliyorlar.”
definitely a very important year for us, we are launching a more Radici Yarn Ar-Ge Müdürü Filippo Bona ise şu açıklamayı
complete range of innovative products, mainly in the contract yaptı: “Bizim için kesinlikle çok önemli olacak bir yıl olan
market,” noted Filippo Bona, R&D Manager of Radici Yarn. 2016’da, başta kontrat piyasasında olmak üzere, daha kap-
“Most notably, sustainable yarn and staple fibre, products that samlı bir yenilikçi ürün grubunu piyasaya süreceğiz. Bunlardan
have received increasing interest from our stakeholders. Bio- en çok dikkat çeken, paydaşlarımızın giderek artan şekilde ilgi-
polyamides that will allow our customers to manufacture sini çeken sürdürülebilir iplik ve ştapel elyaflar. Müşterilerimizin
100% polyamide tiles with low environmental impact for the kontrat sektörü için çevreye düşük bir etkiyle %100 poliamit
contract sector.” karolar üretmesine olanak tanıyacak bio-poliamitler.”32 www.tekstilteknoloji.com.tr
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39