Page 33 - Tekstil Teknoloji
P. 33
tekstilteknoloji_subat.qxp_Tekstil Subat 19.02.2016 12:57 Page 31


NEWS GÜNDEM


cooperation with Arzu Kaprol in October 2015, he was tasarımscısı Bora Aksu olmuştu. Bora Aksu, Ekim
elected as the brand ambassador for the March 2016 2015’te Arzu Kaprol ile yapılan başarılı işbirliğinin ardın-
Exhibition. dan Mart 2016 Fuarı’nın marka elçisi olarak seçilmişti.

161 exhibitors from 14 countries displayed their prod- 14 ülkeden 161 katılımcı yeni sezon ürünlerini
ucts for the new season sergiledi
During its third edition of Istanbul on October 21 to 23, 2015, Premiere Vision İstanbul, 21-23 Ekim 2015 tarihindeki
Premiere Vision Istanbul witnessed once again strong visits üçüncü İstanbul edisyonunda kez daha yoğun ziyaret-
and business discussions. During the exhibition supported lere ve iş görüşmelerine sahne oldu. T.C. Ekonomi
particularly by the Turkish Ministry of Economy and by various Bakanlığı başta olmak üzere ATHİB, EİB, İTHİB ve UİB
Turkish leading sectoral institutions such as ATHIB, EIB, gibi Türkiye’nin önde gelen sektörel kuruluşları tarafın-
ITHIB and UIB, a significant increase was recorded in the dan desteklenen fuarda özellike yabancı ziyaretçi sayı-
number of foreign visitors. At Premiere Vision Istanbul where sında önemli bir artış yaşandı. Ekim 2014’te gerçekleş-
there was a 10% increase in the number of international tirilen ilk fuara göre uluslararası ziyaretçi sayısında
visitors compared to the first exhibition held in October 2014, yüzde 10’luk artış yaşanan Premiere Vision İstanbul’da
totally 8407 visitors, 1.530 of whom are international, were 1.530’u uluslararası olmak üzere toplam 8.407 ziyaretçi
welcomed. Compared to the first edition in October 2014, ağırlandı. Ekim 2014’teki ilk edisyonu ile karşılaştırıldı-
total percentage of increase in the number of visitors was ğında ziyaret sayısıda yaşanan toplam artış ise yüzde
1,3%. At Premiere Vision Istanbul where 18 percent of visitors 1,3 oldu. Ziyaretçilerin yüzde 18’lik bölümünü yabancı-
were foreigners, the volume of visitors especially from CAC ların oluşturduğu Premiere Vision İstanbul’da özellikle
countries, Ukraine and Iran attracted notice. BDT ülkeleri, Ukrayna ve İran’dan gelen ziyaretçilerin
In the third edition of Premiere Vision in Istanbul, totally 161 yoğunluğu dikkat çekti.
exhibitors displayed products they had developed for the Premiere Vision’un İstanbul’daki üçüncü edisyonunda
Autumn/Winter 2016-17 season. 69% of the visitors whose toplam 161 katılımcı, Sonbahar/Kış 2016-17 sezonu
number displayed an increase of 5% compared to the için geliştirdikleri ürünleri sergiledi. Fuarın Türkiye’de
exhibition in October 2014, the first time the exhibition was düzenlendiği ilk tarih olan Ekim 2014 fuarına göre,
held in Turkey, were Turkish and 31 percent were composed yüzde 5’lik bir artış gösteren katılımcıların yüzde 69’u
of international participants from 14 countries. Countries Türk ve yüzde 31’i 14 farklı ülkeden gelen uluslararası
represented during the exhibition were Germany, Austria, katılımcılardan oluştu. Fuarda temsil edilen ülkeler
Bulgaria, China, Morocco, France, India, Netherlands (first Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Çin, Fas, Fransa,
participation), United Kingdom, Italy, Lithuania, Pakistan, Hindistan, Hollanda (ilk katılım), İngiltere, İtalya,
Portugal and Romania. Litvanya, Pakistan, Portekiz ve Romanya oldu.


www.tekstilteknoloji.com.tr / 31
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38