Page 29 - Tekstil Teknoloji
P. 29
tekstilteknoloji_subat.qxp_Tekstil Subat 19.02.2016 12:57 Page 27


NEWS GÜNDEM


were reduced quarter-on-quarter. Year-onyear, yaşandı.2015’in 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre
however, they grew due to increases in Asia and South dünya çapında kumaş stokunda azalma oldu.
America. In Q3/2015, European fabric orders decreased Buna karşın geçen yılın aynı dönemine göre Asya ve Güney
quarter-on-quarter and increased on an yearly basis. Amerika’daki artış sebebiyle büyüme görüldü. 2015’in 3.
Fabric orders in South America fell both on a quarterly çeyreğinde Avrupa kumaş siparişleri, bir önceki çeyreğe göre
and yearly basis. düşerken yıllık bazda yükselme kaydetti. Güney Amerika’daki
Estimates for global yarn and fabric production for kumaş siparişleri ise hem çeyrek hem de yıllık bazda düştü.
Q4/2015 are positive in most of the reporting regions. Rapor sunan birçok bölgede 2015’in son çeyreğinde global
Asia, Europe and South Africa expect output of yarn and iplik ve kumaş üretimine dair tahminler olumlu. Asya, Avrupa ve
fabric to increase in the last quarter The global outlook Güney Afrika, iplik ve kumaş üretiminin son çeyrekte artmasını
for yarn and fabric production for Q1/2016 is negative. bekliyor. 2016’nın ilk çeyreği için global iplik ve kumaş üretimi
While Europe expects an unchanged yarn and fabric tahmini ise olumsuz yönde.
production for the first quarter of this year, Asia is Avrupa’da bu yılın ilk çeyreğinde iplik ve kumaş üretiminin aynı
somewhat skeptical about Q1/2016. seviyede kalmasını beklerken, Asya’da ise belirsizlik ağır basıyor.
In Q3/2015, global yarn production rose by nearly 3% 2015’in 3. çeyreğinde global iplik üretimi, 2015’in 2.
quarter-on-quarter after a strong rise of close to 14% in çeyreğindeki %14’e yakın güçlü artışın ardından bir önceki
Q2/2015. Thereby, Asian yarn output rose by 3.5% çeyreğe göre neredeyse %3 yükseliş kaydetti. Böylece, Asya
quarter-on-quarter and by 2.6% in North America. In iplik üretimi bir önceki çeyreğe göre %3,5 artarken Kuzey
Europe and South America, however, output fell by Amerika’da %2,6’lık artış görüldü. Buna karşın Avrupa ve Güney
7.6% and 12.3%, respectively. Amerika’daki üretim sırasıyla %7,6 ve %12,3 oranında düştü.
Global yarn output grew by 4.7% in Q3/2015 versus 2015’in 3. çeyreğinde global iplik üretimi 2014’ün 3. çeyreğinde
Q3/2014. The annual percentage change of yarn output göre %4,7 arttı. Asya’daki yıllık iplik üretim değişikliği yüzdesi
in Asia amounted to nearly 6% and to 4.5% in North yaklaşık %6 ve Kuzey Amerika’da da %4,5 oldu. Avrupa ve
America. In Europe and South America Güney Amerika global kumaş üretimi ise bir önceki çeyreğe
Global fabric production increased by nearly 2% in göre 2015/ 3. çeyrekte yaklaşık %2 oranında artış gösterdi.
Q3/2015 against the previous quarter. While European Avrupa ve Güney Amerika’da üretim sırasıyla %4,7 ve %16
and South American output fell by 4.7% and 16%, düşerken, Asya’daki kumaş üretimi bir önceki çeyreğe göre
respectively, Asian fabric production improved by 3.5% %3,5 yükseldi. Bir önceki yılık aynı dönemine göre global
quarter-on-quarter. Year-on-year, global fabric output kumaş üretimi, yaklaşık %0,5 ile kısmen artış gösterdi. Bu
grew moderately by 0.5%. Thereby, Asian production şekilde Asya üretimi %1,7 artarken, Avrupa ve Güney
increased by 1.7%, while output levels in Europe and Amerika’daki üretim seviyeleri sırasıyla %0,8 ve %15 oranında
South America were reduced by 0.8% and 15%, azaldı. 2015’in üçüncü çeyreğinde global iplik envanteri, bir
respectively. önceki çeyreğe göre, Asya’da %5,7, Avrupa’da %3 ve Güney
Global yarn inventories in Q3/2015 increased by 6% Amerika’da %9,5 olmak üzere toplamda %6 arttı. 2015/ 3.
quarter-on-quarter with increases of 5.7% in Asia, 3% in çeyrekte global iplik envanteri yıllık yüzdelik değişimi, yaklaşık
Europe and 9.5% in South America. In Q3/2015, the %11’lik bir artış kaydetti. Böylelikle iplik stokları bir önceki yılın
annual percentage change of global yarn inventories aynı dönemine göre Asya’da %10, Avrupa’da %0,6 ve Güney
recorded an increase of nearly 11%. Thereby, yarn Amerika’da %28 arttı. 2015’in üçüncü çeyreğinde dünya
stocks grew by 10% year-on-year in Asia, by 0.6% in genelinde kumaş stokları, 2. çeyreğe göre %2,4 düşüşteydi.
Europe and by 28% in South America. Worldwide fabric Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki stoklar sırasıyla %0,4,
stocks fell by 2.4% in Q3/2015 versus Q2/2015. Stocks %0,2 ve %0,8 arttı. Güney Amerika’da ise %9 düştü. Yıllık
in Asia, Europe and North America were increased by bazda global kumaş envanterleri 2015 üçüncü çeyrekte %1
0.4%, 0.2% and 0.8%, respectively. In South America, yükseldi. Bu alanda, Asya’da %0,7 ve Güney Amerika’da %4,5
they fell by 9%. On a yearly basis global fabric artış oldu. Kuzey Amerika kumaş stoku ise, bir önceki yılın aynı
inventories in Q3/2015 rose by 1%. Thereby, they grew dönemine göre değişiklik göstermezken Avrupa’da %0,5’lik bir
by 0.7% in Asia and by 4.5% in South America. In North düşüş yaşandı.
America fabric stocks remained unchanged year-on- 2015’in 3. çeyreğine Avrupa iplik siparişi bir önceki çeyreğe
year and in Europe they fell by 0.5%. kıyasla %5 civarında düşerken bir önceki yılın aynı dönemine
In Q3/2015, European yarn orders fell by 5% quarter- kıyasla %3 düşüş yaşadı. Güney Amerika’da bir önceki çeyreğe
on-quarter and by 3% year-on-year. In South America göre %18’in üzerinde ve bir önceki yıla göre %58’lik düşüş
they fell by over 18% quarter-on-quarter and by 58% gerçekleşti. 2015 3. çeyrekte Avrupa kumaş siparişleri bir
year-on-year. European fabric orders in Q3/2015 fell by önceki çeyreğe göre %1,6 düşerken, bir önceki yıl aynı
1.6% quarter-on-quarter and increased by nearly 6% dönemine göre yaklaşık %6 yükseldi.
yearon-year. 2015’in 3. çeyreğinde Güney Amerika kumaş siparişleri bir
South American fabric orders in Q3/2015 fell by 22% önceki çeyreğe göre %22, bir önceki yıla göre ise yaklaşık %32
quarter-on-quarter and by nearly 32% year-on-year. oranında düştü.www.tekstilteknoloji.com.tr / 27
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34