Page 33 - tekstilteknoloji_subat_february_2015
P. 33

NEWS GÜNDEM

yükte %96 verim ile çalışan üç seviye doğrultuculu ve eviricili KGK
üretimini gerçekleştirdi. ’Enerji Verimli Ürün’ ödülü Enel için bu
süreçlerde doğru yolda olduğunun ispatı konumundadır. Bu tekno-
lojiyi kullanan işletmeler, doğrudan enerji tasarrufu sağlamaktadır.
Bu teknolojinin en önemli özelliklerinden birisi de KGK yapımında
kullanılan malzemelerin azalarak boyutlarının küçülmesi ve daha
hafif yapıların oluşturulmasıdır. Böylece, metal ve kimyasal kulla-
nımı, dolayısıyla ekolojik çevreye olumsuz etki asgari düzeye iner.
Üç seviyeli sisteminin getirdiği bir başka avantaj, artan verim
sayesinde KGK sisteminde işletme ve soğutma maliyetlerinin
azalması, yatırım maliyetlerinin geri dönüş süresinin kısalmasıdır.
Eski nesil, düşük verimli bu ürünler kullanıldığında sadece kullanan
işletme mağdur olmuyor, ülke ekonomisi de zarar görüyor.
Fazladan harcanan her birim enerji için, enerji santralleri daha
fazla çalışacak ve doğaya, atmosfere salınan sera gazı oranını
artıracaktır. Enerji verimliliği konusunda en büyük sorumluluk üre-
ticilere düşüyor. Enel, yaptığı çalışmalarda, kimliğinizden ziyade
ülkesini seven, çevreci bir mühendis olarak konuyu ele alıyor.
Çevre dostu ürünler üretiyor. Tüm bunlar daha verimli ürünler
yaratmamızda bize itici güç oluyor. Tüm bu gelişmeler çerçevesin-
de Enel olarak değişim kampanyası başlatmış bulunuyoruz.
Eski teknoloji tüm cihazlarınızı yeni nesil Enel kesintisiz güç kay-
naklarıyla değiştiriyoruz. Bu sayede mikro boyutta işletmelerin
sağladığı faydayı makro boyutlarda ülke ekonomisine yansıtabil-
meyi hedefliyor.
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38