Page 32 - tekstilteknoloji_subat_february_2015
P. 32

GÜNDEM NEWS

Türkiye’de zayıf şebeke koşulları nedeniyle KGK kullanım oranları
yüksek seviyelerdedir. Bu nedenle KGK’ler enerji verimliliği açısın-
dan kritik cihazlardır. Enerji verimliliğinin artan önemi ve çevresel
kaygılar KGK sistemlerinin yapısında da önemli gelişimlere
önayak olmuştur. Son on yıllık süreçte yarı iletken teknolojisindeki
gelişmelere paralel olarak ağır, hantal, düşük başarımlı transfor-
matörlü KGK’ler yerlerini enerji verimliliği yüksek, çevreye duyarlı,
üstün başarımlı yeni nesil KGK’lere bırakmışlardır. İki seviyeli (2S)
topolojiye sahip KGK’lerle başlayan bu süreç, günümüzde yerini
yüksek verimli üç seviyeli (3S) topolojili KGK’lere bırakmaktadır.
Enerji verimliliğinin artan önemi ve çevresel kaygılar ve KGK sis-
temlerinin işletim ve soğutma maliyetlerinin azaltılması, yatırım
maliyetlerinin geri dönüş süresinin kısaltılmasını zorunlu hale
getirmiştir. Kullanıcıların yer ihtiyacı dolayısıyla düşük hacimde
yüksek güç talepleri artmaktadır. Enel olarak elektrik şebekesine
daha az zarar veren, şebekenin güç kapasitesini gereksiz şekilde
kullanmayan yüksek verimli ve küçük boyutlu çevre dostu KGK
üretmekte ve yenilenebilir enerji kaynaklarını bu yüksek verimli
KGK'lere entegre etmektedir.
Enel, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden bir firmadır. Enerji
verimliliği konusunda birçok çalışma yaptı ve yapmaya devam
etmektedir. İlk olarak 2004 yılında ağır, hantal, %88-89 düşük
verimle çalışan trafolu KGK üretimine son verdi ve %92 verimle
çalışan iki seviye doğrultuculu ve eviricili KGK üretimini gerçekleş-
tirdi. Bu teknolojiyi biraz daha ileriye taşıyarak 2010 yılında %50
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37