Page 43 - Tekstil Teknoloji Ocak_January_2016
P. 43
tekstilteknoloji_ocak.qxp_Tekstil Subat 20.01.2016 11:18 Page 41


NEWS GÜNDEM


company delivers all the solutions, systems, products and duyulan tüm çözümlerin, sistemlerin, ürünlerin ve hiz-
services that are required and demanded in the field of metlerin dağıtımını yapmaktadır. Ürün yelpazesinde renkli
office and professional printing. Its product range includes ve siyah beyaz çok fonksiyonlu cihazların yanı sıra pro-
professional printing systems as well as color and fesyonel baskı sistemleri de bulunmaktadır. Bunun yanı
monochrome multifunctional devices. In addition to these, sıra lazer yazıcılar ve hepsi bir arada yazıcılar ile IT orta-
it covers laser printers and all-in-one printers along with mında gerek duyulan ve iş akışlarını düzenleyen yazılım
software solutions that are required in IT environments and çözümleri de ürün yelpazesinde yer almaktadır. Konica
arrange workflows. To offer both its large- and small-scale Minolta baskı alanında küçük büyük tüm müşterilerine
customers in printing powerful and sustainable solutions, güçlü ve sürdürülebilir bir çözüm sunabilmek için sürekli
Konica Minolta continuously invests in research and olarak Ar&Ge çalışmalarına yatırım yapmaktadır ve bu
development works and thus constantly sets new sayede baskı sektörüne sürekli olarak yeni standartlar
standards for the printing industry. katmaktadır.
Konica Minolta Business Solutions Europe is represented Konica Minolta Business Solutions Europe şirketi 70’ten
by its own subsidiaries and distributors in more than 70 fazla Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkesinde kendi iştiraki
countries in Europe, the Middle East and Africa. With over olan şirketler ve distribütörleri ile temsil edilmektedir.
33,000 employees around the world, Konica Minolta Konica Minolta Business Technologies dünya çapındaki
Business Technologies earned a turnover of over EUR 5.8 33.000’den fazla çalışanı ile (Mart 2015 verilerine göre)
billion in financial year 2014/15 (According to data from 2014/2015 mali yılında 5.8 milyar Euro’dan fazla ciro
March 2015). elde etmiştir.
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48