Page 41 - Tekstil Teknoloji Ocak_January_2016
P. 41
tekstilteknoloji_ocak.qxp_Tekstil Subat 20.01.2016 11:18 Page 39


NEWS GÜNDEM


By this way printing professionals will be able to make satın alma süreçlerinde kolay karar alabilecek, sistemi
decisions easily during purchasing periods, extensively test kapsamlı bir şekilde işlerine uygun olarak test edebilecek
the system in a suitable way with their work and to evaluate ve kendi müşterilerine sunacakları ürünün son halini
the final situation of the product to be presented to their değerlendirebilecek.
own customers. “2000’li yılların başında biraz şüpheyle bakılan dijital
Toshiyuki Yamada, Konica Minolta Chairman Turkey, made baskı teknolojisine olan talep tüm dünyada olduğu gibi
an assessment, “Demand for digital printing technology Türkiye’de de hızla artıyor. Yatırım maliyetinin ve birim
approached with suspicion in the early 2000s is rapidly maliyetinin düşük olması, hız, çeşitlik gibi avantajlar
increasing in Turkey, as in the whole world. Thanks to the sayesinde dijital baskı giderek yaygınlaşıyor. Teknolojininbenefits such as low investment costs and costs per unit, ilerlemesine paralel olarak baskı kalitesinin de artması ile
speed and variety, digital printing is becoming more and birlikte baskı profesyonelleri dijital baskıya giderek daha
more widespread. With the increase in printing quality in fazla güven duymaya başladı. Bugün açılışını yaptığımız
parallel with the advanced technology, printing merkezimiz aynı zamanda dijital baskıya duyulan bu
professionals have started to have more confidence in güvenin ve artan talebin sonucudur” şeklinde değerlen-
digital printing. Our center which we inaugurated today is at dirme yapan Konica Minolta Türkiye Başkanı Toshiyuki
the same time a result of this confidence in digital printing Yamada: “2012’den beri daha da yakınlaştığımız baskı
and increasing demand,” and said: pazarında dijital baskının daha iyi anlatılmasını sağlaya-
“We noticed the deficiency of a comprehensive application cak kapsamlı bir uygulama merkezinin eksikliğini fark
center in the printing market which we have drawn more ettik. Buradan yola çıkarak bugün, tüm dijital baskı üreti-
closer since 2012, that will ensure explaining digital printing cilerine belki de öncülük edebilecek Türkiye pazarının ilk
more effectively. S Setting off from this point, we present demo ve uygulama merkezini, profesyonellerin hizmetine
the first demo and application center of the Turkish market sunuyoruz. Bu merkezimizi, sadece cihazlarımızı sergile-www.tekstilteknoloji.com.tr / 39
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46