Page 34 - Tekstil Teknoloji Ocak_January_2016
P. 34
tekstilteknoloji_ocak.qxp_Tekstil Subat 20.01.2016 11:17 Page 32


NEWS GÜNDEM


Oerlikon’s Manmade Fibers Segment

Wins Large Orders For Latest Staple


Fiber Technologies


Oerlikon Suni Elyaf Bölümü, Yeni Ştapel Elyaf
Teknolojileri İçin Büyük Siparişler Aldı


Based on latest technologies presented at ITMA 2015, Oerlikon’s Manmade Fibers Segment
received a number of large orders totaling more than CHF 50 million for their Oerlikon
Neumag staple fiber plant engineering technologies.
ITMA 2015’te tanıtılan en yeni teknolojilere bağlı olarak Oerlikon Suni Elyaf Bölümü, Oerlikon
Neumag ştapel elyaf tesisi mühendislik teknolojileri için toplamda 50 milyon İsviçre Franklık
büyük bir sipariş aldı.

Based on latest technologies presented at ITMA 2015, ITMA 2015’te tanıtılan en yeni teknolojilere bağlı
Oerlikon’s Manmade Fibers Segment received a number olarak Oerlikon Suni Elyaf Bölümü, Oerlikon Neumag
of large orders totaling more than CHF 50 million for their ştapel elyaf tesisi mühendislik teknolojileri için toplam-
Oerlikon Neumag staple fiber plant engineering da 50 milyon İsviçre Franklık büyük bir sipariş aldı.
technologies. The orders were placed by key customers Siparişler, ştapel elyaf üretimi için Çin haricinde
in Europe and Asia, outside China, for the production of Avrupa ve Asya’daki kilit müşterilerden geldi. Bu tesis
staple fibers. These plant solutions will be delivered to çözümleri, önümüzdeki iki yıl içerisinde müşterilere
customers over the next two years. The signing of the teslim edilecek. Sipariş için imza işlemleri, Oerlikon’un
orders took place after ştapel elyaf üretimi için
ITMA 2015, where Oerlikon olanlar da dahil en yeni
presented its latest teknolojilerini tanıttığı ITMA
technologies, including 2015’in ardından gerçek-
those for staple fiber leştirildi.
production. Dr. Brice Koch, Oerlikon Grup CEO’su Dr.
CEO of the Oerlikon Group: Brice Koch, “Kilit müşteri-
“We are pleased that key lerimizin teknolojilerimize
customers continue to güven duymaya devam
place their trust in our etmesi ve ştapel elyaf üre-
technologies and have timlerini geliştirmek için en
selected our latest Neumag yeni Neumag çözümümü-
solution to expand their zü tercih etmeleri bizi çok
staple fiber production. We memnun etti. Büyüyen
will continue to develop pazarlardakiler dahil, müş-
competitive technologies in terilerimiz için daha fazla
order to create more value for our customers, including değer yaratmak adına rekabetçi teknolojiler geliştirme-
those in growth markets.” ye devam edeceğiz” yorumunu yaptı.
“The orders once again confirmed our position as a leader Oerlikon Suni Elyaf Bölümü CEO’su Georg Stausberg
in staple fiber production technologies, and the value that ise, “Gelen siparişler, ştapel elyaf üretimindeki lider
our customers see in our innovations and technologies,” konumumuzu ve müşterilerimizin inovasyon ve tekno-
commented Georg Stausberg, CEO of the Oerlikon lojilerimizde gördüğü değeri bir kez daha doğrulamış
Manmade Fibers Segment. oldu,” dedi.
Oerlikon Neumag offers an extensive portfolio of Oerlikon Neumag, suni ştapel elyaf üretimi için geniş
technologies for the production of synthetic staple fibers. bir teknoloji portföyü sunuyor. Müşterilerin günde 5 ile
It delivers both one-step and two-step technology 300 ton arasında polipropilen, poliester, geri dönüştü-
solutions, which enable customers to produce a flexible rülmüş poliester, poliamit ve benzeri diğer malzemeler-
range between 5 and 300 tons of polypropylene, den oluşan esnek ürün çeşidi üretmesine imkan tanı-
polyester, recycled polyester, polyamide, and other yan, hem tek aşamalı hem de çift aşamalı teknolojik
similar materials per day. The Oerlikon Manmade Fibers çözümleri bulunuyor. Ayrıca Oerlikon Suni Elyaf
Segment’s technologies are also highly customizable, Bölümü teknolojileri, isteğe göre uyarlanabilme özelli-
enabling the Segment to cater to individual customers’ ğiyle bu Bölümün müşterilerin bireysel gereksinimleri-
requirements. ne cevap vermesine olanak tanıyor.32 www.tekstilteknoloji.com.tr
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39