Page 28 - Tekstil Teknoloji Ocak_January_2016
P. 28
tekstilteknoloji_ocak.qxp_Tekstil Subat 20.01.2016 11:17 Page 26


NEWS GÜNDEM


Fespa Eurasia 2015 Largest

Exhibitor and Visitor Attendance


To Date

Fespa Eurasia 2015’te, Bugüne Kadarki En

Büyük Katılımcı ve Ziyaretçi Sayısına Ulaşıldı

Held between 10-13 December 2015 at CNR Expo Istanbul, this regional platform saw an
11.5% increase in unique visitors (over 9,200, which is unique individuals and excludes
exhibitors or revisiting attendees) compared with the last show.
10-13 Aralık 2015 tarihlerinde CNR Expo İstanbul’da düzenlenen bölgesel fuar, tekil ziyaretçi
sayısında bir önceki fuarla karşılaştırıldığında %11,5 artış sağladı. Ziyaretçi sayısı 9.200’ü geçen
fuarın ziyaretçi sayımında katılımcılar veya fuarı tekrar ziyaret edenler yer almıyor.

Fespa Eurasia 2015 has delivered its most successful Fespa Eurasia 2015 bugüne kadarki en başarılı fuar
edition so far. Held from 10-13 December 2015 at CNR olarak kayıtlara geçti. 10-13 Aralık 2015 tarihlerinde
Expo Istanbul, this regional platform saw an 11.5% CNR Expo İstanbul’da düzenlenen bölgesel fuar, tekil
increase in unique visitors (over 9,200, which is unique ziyaretçi sayısında bir önceki fuarla karşılaştırıldığında
individuals and excludes exhibitors or revisiting attendees) %11,5 artış sağladı. Ziyaretçi sayısı 9.200’ü geçen
compared with the last show. fuarın ziyaretçi sayımında katılımcılar veya fuarı tekrar
With floor space 7% greater than the previous one in 2014, ziyaret edenler yer almıyor.
exhibitors demonstrated how confident they are in the 2014 yılındaki fuara kıyasla %7 artan fuar alanı ile
Fespa Eurasia brand, and that the calibre of visitors to the katılımcılar Fespa Eurasia markasına ne kadar
show was worth investing in. Participating companies güvendiklerini ve fuarın ziyaretçi kapasitesinin bu
represented all industry segments, including international yatırıma değdiğini gösterdi. Aralarında Belçika, Güney
exhibitors from Belgium, South Korea, China, Sweden, UK, Kore, Çin, İsviçre, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi
France and Germany, and feedback has been extremely ülkeleri temsil eden uluslararası katılımcıların da yer
positive. aldığı fuar, tüm sektörel alanlara hitap ediyordu ve
In addition to large format digital printing solutions, firmalar son derece olumlu geri dönüşler elde etti.
innovations in textile printing, commercial applications and Geniş format dijital baskı çözümlerine ek olarak, tekstil
finishing equipment were high on visitors’ agendas. The baskı, ticari uygulamalardaki yenilikler ve finishing
exhibition saw the strongest textile presence of any Fespa ekipmanları ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Bugüne
Eurasia show to date, covering both digital and screen kadar gerçekleşen Fespa Eurasia fuarları arasında en
printing throughout the halls. Fespa Group Exhibition güçlü tekstil bölümü oluşturuldu ve hem dijital hem de
26 www.tekstilteknoloji.com.tr
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33