Page 37 - tekstilteknoloji_ocak_january_2015
P. 37

tekstilteknoloji_ocak1_Tekstil Subat 1/15/15 5:31 PM Page 35

Bursa ekonomisi için büyük önem tayan Tekstil ve Hazr
Giyim Konseyi olduunu belirterek, BTSO Meclis ve komite
üyeleri, akademisyenler, sivil toplum kurulular ve sektör
temsilcilerinden oluan konseyin youn çalmalaryla sek-
töre ilikin yerel strateji belgesini kamuoyu ile paylatkla-
rn hatrlatt.
Tekstil ve Hazr Giyim Konseyi'nin sektörün vizyonunu
belirleyen admlarndan birinin de "Tekstil ve Teknik Tekstil
Mükemmeliyet Merkezi" olduuna iaret eden Burkay, un-
lar kaydetti: "Biz de bu konuda BTSO olarak üzerimize
düen görevi yerine getirdik ve 'Tekstil ve Teknik Tekstil
Mükemmeliyet Merkezi' projemizi hazrlayarak Bursa
Eskiehir Bilecik Kalknma Ajans'na (BEBKA) sunduk. Bu
merkezin, bölgemizde güçlü olan tekstil sektöründe Ar-Ge
çalmalarna hz kazandrmasn, ayn zamanda dier sek-
törler için de bir Teknoloji Merkezi haline gelmesini hedef-
liyoruz. BTSO olarak BUTEKOM çats altndaki bu çok
önemli projeye finans destei salyoruz. Sektördeki nite-
likli üretim ve katma deeri yüksek ihracat adna büyük
önem verdiimiz projemizin sektörümüz, kentimiz ve ülke-
miz için hayrl olmasn diliyorum."
www.tekstilteknoloji.com.tr / 35
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42