Page 25 - tekstilteknoloji_ocak_january_2015
P. 25

tekstilteknoloji_ocak1_Tekstil Subat 1/15/15 5:30 PM Page 23

NEWS GÜNDEM


Bakanl, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, Maliye
Bakanl, Gümrük ve Ticaret Bakanl katlm ile Hazr Giyim
ve Konfeksiyon hracat Koordinasyon Kurulu kurulmas
2. Hazr Giyim ve Konfeksiyon sektörlerinde mevcut çalan
firmalar ve onlara bal çalan fason atölyelerin bulunduklar
yerlerde sürdürülebilirlii için çalan says ve çalan
says art kriterlerine bal olarak istihdam yükleri konu-
sunda desteklenmesi, bu amaçla SSK primi ve gelir vergisi
oranlarnn çalan says arttkça kademeli olarak düürülmesi
3. Yeni Yatrm Tevik uygulamalarnda iyiletirmeler yaplmas;
a) Asgari geçim indirimi ödemelerinin kamu destei kapsamna
alnmas
b) lk yatrm sonras yaplan ilave yatrmlarda orijinal tevik
unsurlarnn uygulanmas
c) Makine ve igücü dengesinde 1 makine: 2,3 2,5 çalan
saysnn standart haline getirilerek kullanlmas
d) Mevcut tesislerdeki makinelerin yeni yatrmlar da tevik
uygulama kapsamna alnmas
e) 1. ve 2. Bölgelerdeki modernizasyon yatrmlarnn da bölge-
sel tevik kapsamna alnmas
4. Nitelikli tedarikçi üreticile-
rin uluslararas kabul görecek
ekilde belgelendirilecek bir
program sistem kurulmas.
Bakanln bu programn
kurulmasnda koordinasyon
rolü üstlenmesi. Belirlenecek
kriterleri yerine getiren nite-
likli tedarikçilerin akredite bir
kurum tarafndan belgelen-
mesi. Bu belgelerin tüm alc-
lar nezdinde kabul görmesi ile
çok saydaki kamu tevik
uygulamalarndan öncelikle
ve ayrcalkl olarak tek kap hizmeti ile yararlanmas
5. DR kapsamndaki ürünlerin gümrük giri ve çk ilemleri
esnasnda krmz hat uygulamasnn dourduu skntlara
çözüm bulunmas ile kuma karm oranlarna ilikin olarak
gümrüklerce yaplan laboratuvar analizlerinin (ayniyat tespiti)
kaldrlmas veya art-eksi tespit edilecek yaklak bir oranda
tolerans tannmas. DR Kapatma ilemlerinde e-devlet bel-
gelerinin resmi olarak kabul edilmesi
6.Tasarm ve Ürün Gelitirme Projeleri Desteine ilikin uygu-
lama usul ve esaslar genelgesinin hazrlanmasnda sektör
temsilcilerinin görülerinin alnmas, tasarm desteklerinin
mevcut tasarm kapasitesini kurmu olup gelitirecek olan fir-
malar için nasl uygulanacann detaylandrlmas, tasarmc
ve sanayi ibirliinin artrlmasna yönelik tedbirlerin alnmas
7. Turquality ve marka destek program kapsamndaki ve
dier devlet yardmlar kapsamndaki ödemelere ilikin süreç-
lerin iyiletirilmesi için hracatç Birliklerindeki ilgili uzman
saysnn yurtdndaki Ticaret Müavirlikleri kadrolarnn art-
rlmas ve irketlerde tevik dosyalarn hazrlayan kiilerin
yetkinliklerinin artrlmas.
8. Sanayi üretiminde istihdamn sanayi d sektörlere göre
pozitif ayrmclk ile desteklenmesiwww.tekstilteknoloji.com.tr / 23
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30