Page 55 - Tekstil Teknoloji
P. 55

compact yarns. The best performance labour involvement. Bräcker cleaning
       can be achieved by selecting the  tools Rolsprint and Roltex are very
       correct Bräcker traveller type. Traveller  efficient fluff removers for the clean-
       shape, cross wire section, weight and  ing of textile machines. The Bräcker
       finish have a significant impact on the  cutting tools Secutex and Cutex are
       productivity of a ring spinning machine suitable for use in various spinning mill
       and the quality of the yarns to be spun. departments.
       SPINNING RINGS        YARN CARRIERS
       Bräcker developed and produces a  Bräcker manufactures thermoplastic
       well-balanced selection of spinning  yarn carriers for ring spinning ma-
       rings for all requirements in short and  chines. The Gretener spinning tubes
       long staple ring spinning. The Bräcker  are designed for the high performance
       ring shapes, sizes and application of  segment of fine count yarn production
       special surface finishes, help the spin- and ring spinning machines with au-
       ning industry to run their mills at the  to-doffer. The first grade components
       top level of productivity. The consisten- ensure long service life of the Gretener
       cy of Bräcker ring quality ensures long  spinning tubes.
       service life despite the application of
       super high speeds.      BERKOL PREMIUM COTS
                         ®
                             ®
                      High quality BERKOL cots enable
       TOOLS             to process various raw materials in
       The Bräcker product range includes  short staple spinning under all climatic
       various types of inserting, cleaning and conditions. As a key component of
                                 ®
       cutting tools for the spinning industry.  the spinning process, BERKOL cots
       Bräcker RAPID inserting tools allow  determine the yarn quality and set the
       spinning mills to change travellers very  performance bar for the overall efficien-
       quickly and efficiently with reduced  cy of a spinning mill.

      siyle gerçekleştirilebilir. Kopça şekli,  tekstil makinelerinin temizliği için çok  BERKOL multigrinder
                                               ®
      çapraz tel kısmı, ağırlığı ve finisajının  etkili hav gidericilerdir. Bräcker kesme
      ring iplik makinesinin üretkenliğinde ve  araçları Secutex ve Cutex, iplik fabri- Rektifi yede son nokta
      eğrilecek ipliklerin kalitesinde büyük  kasının çeşitli bölümlerinde kullanıma  Bir iplikhanede kullanılan tüm üst baskı manşonları
      etkisi vardır.         uygundur.               ve uzun manşonlar TEK bir makinada rektifiye
                                         edilebilir. Milli baskı manşonları BERKOL multi-
                                                        ®
      EĞİRME BİLEZİKLERİ       MASURALAR               grinder ile otomatik olarak bilenebilir. Bu sistem
      Bräcker kısa ve uzun kesikli ring  Bräcker ring iplik makineleri için ter- ile saatte 150 üst baskı milli, 30 dakika boyunca
      eğirmenin tüm gereksinimleri için iyi  moplastik iplik masuraları üretmektedir.  operatör müdahalesi olmadan rektifiye edilebilir.
      dengelenmiş bir eğirme bilezikleri seçimi Gretener eğirme masuraları, ince nu-
      sağlar. Bräcker bilezik şekilleri, boyutları ve  maralı iplik üretimi yüksek performans  www.bracker.ch
      özel yüzey finisajının uygulanması, eğirme  segmenti ve otomatik doferli ring iplik
      endüstrisinin imalatlarını en yüksek üret- makineleri için tasarlanmaktadır. Birinci
      kenlik seviyesinde tutmasına yardımcı olur. derece bileşenler, Gretener eğirme
      Bräcker bilezik kalitesindeki tutarlılık, süper  masuralarının uzun hizmet ömrünü
      yüksek hızlarda uygulamaya rağmen uzun garanti altına alır.
      hizmet ömrünü garanti eder.
                      BERKOL PREMİUM
                         ®
      APARATLAR           MANŞONLAR
      Bräcker ürün gamı eğirme endüstrisi  Üstün kaliteli BERKOL manşonları
                              ®
      için çeşitli ekleme, temizleme ve kesme kısa elyaf iplikçilikte her türlü klima
      araçlarını içerir. Bräcker RAPID ekleme  şartlarında ve değişik elyaflarla rahat
      araçları, kopçaların çok hızlı bir şekilde  bir üretim sağlar. Kaliteli iplik üretiminin
      ve azaltılmış emekle verimli şekilde  önemli bir parçasını oluşturan manşon
      değiştirilmesini mümkün kılar. Bräcker  seçiminde BERKOL manşonları he-
                             ®
      temizleme araçları Rolsprint ve Roltex,  defi hep yüksekte tutmanızı sağlar.
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60