Page 54 - Tekstil Teknoloji
P. 54

Bräcker AG Continues to Grow


          in The World League
          Founded in 1835 as a family business, Bräcker AG soon developed into a
          specialist for key products in the textile industry. With the expansion to France
          in 1951, the foundation stone was laid for successful international development.


          Thanks to steadfast opening up of new AG’s range. Together with its sister  staff of approx. 135 employees. Bräck-
          markets early on, in particular overseas, companies Novibra, Suessen and Graf, er as technology leader with its own
          Bräcker AG became a global market  Bräcker provides a solid foundation  structures in development, production
          leader. A demanding, responsible  of knowledge and market overview,  and marketing, supplies:
          position which regularly confirms the  firmly supporting and confirming the
          innovative strength and market flair of  exceptional position on the market. And TRAVELLERS
     ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION
          Bräcker AG, but which also proves to  this development continued success- Despite its very tiny size, the Bräcker
          be a strong challenge. The take-over  fully with the take-over of the BERKOL  steel traveller is one of the key compo-
          of GRETENER Yarn Carriers in 2001  Business Unit in December 2007.  nents in ring spinning and twisting of
          completed and strengthened Bräcker  Bräcker AG currently has a worldwide  coarse and fine yarn counts as well as
     52        52


          Bräcker AG Dünya Liginde


          Büyümeye Devam Ediyor
          1835 yılında bir aile şirketi olarak kurulan Bräcker AG, kısa süre içinde tekstil
          endüstrisinin başlıca ürünlerinde bir uzman haline gelmiştir. 1951 yılında Fransa’ya
          genişlemesiyle, kurumda başarılı bir uluslararası gelişmeye temel atılmıştır.

          Sürekli açılan yeni pazarlar sayesinde,  şirketleri Novibra, Suessen ve Graf ile  da kendi yapılarıyla bir teknoloji lideri
          özellikle denizaşırı ülkelerde Bräcker AG birlikte Bräcker, pazardaki ayrıcalıklı  olan Bräcker şunları sunmaktadır:
          küresel bir pazar lideri olmuştur. Bräcker pozisyonunu kuvvetle destekleyerek ve
          AG’nin yenilikçi gücünü ve pazar anla- onaylayarak bilgiye ve pazara sağlam  KOPÇALAR
          yışını düzenli olarak belgeleyen talepkar bir zemin sunmaktadır. Bu gelişme  Çok ufak boyutuna rağmen Bräcker
          ve sorumlu pozisyonu aynı zamanda  BERKOL İşletme Birimi’nin Aralık  çelik kopça, kalın ve ince iplik numara-
          güçlü bir meydan okumadır. GRETE- 2007’de devralınmasıyla başarılı bir  larının olduğu kadar kompakt ipliklerin
          NER Masura Firması’nın 2001 yılında  şekilde devam etmiştir. Bräcker AG’nin de ring eğirme ve bükülmesinde ana
          devralınması Bräcker AG’nin sahasını  şu anda dünyada yaklaşık 135 çalışanı  elemanlardan biridir. En iyi performans
          tamamlamış ve güçlendirmiştir. Kardeş  vardır. Geliştirme, üretim ve pazarlama- doğru Bräcker kopça tipinin seçilme-
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59