Page 53 - Tekstil Teknoloji
P. 53

quality control systems. Fifty  tional network of representa- tomorrow’s solutions today.
       percent of the world-wide yarn  tions and service locations.  Loepfe invented the optical yarn
       production are monitored by  Loepfe quality is based on our  clearer. Optics, electronics and
       Loepfe yarn clearers. The head- employees’ unique know-how  software are the foundation
       quarters are in Wetzikon/ Swit- and many years of experience.  of technical competence from
       zerland where Loepfe employs  They do outstanding work.  which unique innovations and
       approximately 150 persons.  Loepfe invests systematically  patents emerged. Optical yarn
       The production location Swit- in research and development.  clearing is and remains the ideal
       zerland guarantees stability and Their know the complex require- measuring principle because the
       reliability. All Loepfe products  ments of the textile industry  quality of finished woven fabrics
       are still developed and manu- and provide tailor-made solu- is always assessed by the hu-
       factured in Switzerland. Loepfe  tions, state-of-the-art tech- man eye. Textile quality control
       is represented in all important  nology. Their keep an eye on  following the parameters of the
       textile markets via an interna- the future and already work on  human eye. Their bring quality
                                     assurance in spinning mills and
                                     weaving mills to state-of-the-art
                                     level in close cooperation with
                                     our international partners and
                                     customers. Loepfe’s compe-
                                     tences are valued because they      ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION
                                     are unique in textile quality  51
                                     assurance.


                                     teknik yeterlilik düzeyin temelin-   51
                                     de yatan başlıca unsurlar optik,
                                     elektronik ve yazılımlardır. Optik
                                     iplik temizleme, geçmişte olduğu
                                     gibi günümüzde de en ideal ölçüm
       üretiminin yüzde ellisi, Loepfe iplik  bir deneyime sahip olmasıdır. Her  prensibi olmaya devam etmektedir.
       temizleme sistemleri kullanarak  biri harikulade çalışmalara imza  Çünkü mamul dokuma kumaşların
       denetlenmektedir. Şirket merke- atmaktadır. Loepfe, araştırma ve  kalitesi her zaman çıplak gözle
       zi İsviçre’nin Wetzikon kentinde  geliştirme faaliyetlerine sistematik  değerlendirilmektedir. Dolayısıyla
       bulunmakta olup Loepfe firması  olarak yatırım yapan bir firmadır.  tekstil alanında kalite kontrol, insan
       burada yaklaşık 150 personel  Bu kapsamda, tekstil endüstrisinin  gözünün parametrelerini takip
       çalıştırmaktadır. Üretim yerinin  sahip olduğu kompleks ihtiyaçların  etmektedir. Loepfe firması olarak
       İsviçre olması, üretimde istikrar ve  bilinciyle hareket ederek müşte- geliştirdiğimiz ürünlerle, uluslarara-
       güvenilirliğin teminatıdır. Loepfe  rilerin en son teknolojiye uygun,  sı iş ortakları ve müşterileriyle yakın
       ürünlerinin tamamı halen İsviçre’de müşteriye özel çözümler sunmak- işbirliği halinde çalışarak, iplik
       geliştirilip üretilmektedir. Loepfe,  tayız. Her zaman gelecek odaklı bir fabrikaları ile dokuma fabrikaların-
       önemli tekstil piyasalarının hepsin- yaklaşım benimseyerek daha bu- daki kalite güvence sistemlerini
       de uluslararası bir temsilcilikler ve  günden yarının çözümleri üzerinde  en modern teknoloji seviyesine
       servis lokasyonları ağı tarafından  çalışmalar yürütmektedir.  ulaştırmaktadır.
       temsil edilmektedir. Loepfe olarak  Loepfe, optik iplik temizleme  Loepfe olarak bu kadar değer gör-
       kalitemizin en büyük dayanağı,  sisteminin mucididir. Eşi benzeri  mesinin nedeni, tekstil alanındaki
       çalışanların eşsiz bir know-how  olmayan yeniliklere imza atıp sayı- kalite güvence sistemlerine eşsiz
       bilgisine ve uzun yıllara dayanan  sız patent almasını sağlayan üstün  bir soluk getirmesidir.
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58