Page 51 - Tekstil Teknoloji
P. 51

launched a new range of “bio-
          We continuously challenge the status quo in     synthetic” dyes for cotton and
       the deep belief that we can make our industry sus-    cellulose-based fabrics named
       tainable.                         “EarthColors” that are designed
                                    to provide rich red, brown and
       the dual objectives of ecology  Pakistan’s very stringent National  green colors to denim and
       and economy. That tool has been Environmental Quality Standards  casualwear.
       a sustainability powerhouse for  (NEQS) requirements.  In this patent-pending process,
       fashion brands and textile manu- “That is probably one of the  which was four years in the
       facturers, providing a fast, meas- many reasons why WWF Paki- making, Archroma makes use
       urable and reliable approach to  stan honored Archroma late last  of almond shells, saw palmetto,
       selecting chemical product and  year with its “Eco-innovation  rosemary leaves, and other nat-
       resource-saving process solu- Award” at WWF’s Annual Green  ural non-edible waste products
       tions.            Office Network Meeting in Ka- that would otherwise be sent to
       Late the following year, the firm  rachi,” Wessels comments. The  landfill.
       opened its first sustainable efflu- award — presented by a Paki- “This new development is a
       ent treatment (SET) facility for a  stani government official — noted  step-change in dyes manufac-
       textile operational site in Jam- Archroma’s continuous efforts  turing and coloration technology
       shoro, Pakistan.       to foster sustainable innovations  using agricultural waste to make
       With an investment of 371 million aimed at preserving dwindling  natural dyestuff,” Wessels said at
       PKR, the facility not only sup- ground water reserves, and de- the time.
       ported the substantial recovery  veloping eco-efficient processes  As he puts it: “We continuously
       of 80 percent of water but also  that reduce energy, process time  challenge the status quo in the  ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION
       allowed effluent treatment based  and resource consumption. deep belief that we can make our  49
       on zero liquid discharge, fulfilling  In 2014, meanwhile, Archroma  industry sustainable.”   49


       ve kaynak tasarrufu sağlayan süreç
       çözümleri seçme konusunda hızlı,  Sektörümüzü sürdürülebilir hâle getirebi-
       ölçülebilir ve güvenilir bir yaklaşım  leceğimize olan derin inancımızla mevcut durumu
       sunmuştur.          sürekli olarak zorluyoruz.
       İzleyen senenin sonlarında , şirket
       Jamshoro, Pakistan’daki bir tekstil  sının birçok nedeninden biri de  Hazırlık aşaması dört yıl süren ve
       işletim alanı için ilk sürdürülebilir  budur”. Pakistan devlet görevlileri  patent başvurusu yapılmış olan
       atık arıtma (SET) tesisini açmıştır.  tarafından takdim edilen ödül,  bu süreçte, Archroma badem
       371 milyon Pakistan Rupisi değe- Archroma’nın azalan yeraltı su  kabukları, cüce palmiye, biberiye
       rinde bir yatırımla, tesis, yüzde 80  rezervlerini korumayı ve enerji,  yaprakları ve diğer doğal, gıda
       oranında ciddi bir su geri kaza- işleme süresi ve kaynak tüketi- olarak tüketime uygun olmayan
       nımını desteklemekle kalmamış,  mini azaltan eko-verimli süreçler  ve aksi takdirde katı atık sahasına
       aynı zamanda sıfır sıvı boşaltımına  geliştirmeyi amaçlayan sürdürü- gönderilecek olan atık ürünlerden
       dayalı atık arıtmaya olanak sağla- lebilir yenilikleri teşvik etme yö- yararlanmıştır.
       yarak Pakistan’ın çok katı Ulusal  nündeki sürekli çabalarına dikkati Wessels o dönemde şöyle ifade
       Çevre Kalite Standartları (NEQS)  çekmiştir.       etmiştir: “Bu yeni gelişme, boya
       gerekliliklerini yerine getirmiştir.  Archroma aynı zamanda 2014  üretimi ve renklendirme teknoloji-
       Wessel şöyle ifade etmiştir: “WWF  yılında,denim ve günlük giyim için  sinde doğal boya maddeleri üret-
       (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)  yoğun kırmızı, kahverengi ve yeşil  mek için tarımsal atıkları kullanan
       Pakistan’ın geçtiğimiz yılın sonla- renkler sağlamak üzere tasarlanan  yenilikçi bir adımdır.”
       rında Karachi’deki WWF Annual  “EarthColors” adında pamuk ve  “Sektörümüzü sürdürülebilir hâle
       Green Office (Yıllık Yeşil Ofis) Ağı  selüloz bazlı kumaşlara yönelik  getirebileceğimize olan derin
       Toplantısında Archroma’yı “Eko  yeni bir “biyosentetik” boya serisi  inancımızla mevcut durumu sürekli
       Yenilik Ödülü” ile onurlandırma- piyasaya sürmüştür.   olarak zorluyoruz”.
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56