Page 50 - Tekstil Teknoloji
P. 50

addressing environmental issues,  can provide similar performance  collaborating closely with brands
          according to Alexander Wessels,  results. “Our recently launched  and textile manufacturers to ad-
          CEO of Archroma, a global color,  SmartRepel® technology, a  dress these important issues.
          dyes and specialty chemicals  waterproofing agent for outdoor  Archroma is proud to be setting
          company.           clothing that not based of fluorine, an example and taking the lead
          “Responsible players willingly  is a bright demonstration of this  in sustainability when it comes to
          assume the challenge of investing commitment,” according to Wes- responsibly sourcing, manufac-
          and working tirelessly to find new  sels.         turing, handling and disposing of
          processes, new technologies and  This is indeed where a com- textile dyes and chemicals.
          new solutions, with the stated  pany such as Archroma can  Through its intense research and
          goal of making the textile manu- assist. Brand & Performance  development efforts and applica-
          facturing industry more sustain- Textile Specialties is one of three  tion of innovative chemistries, the
          able. We owe such a commit-  business units of the Reinach,  company has made numerous
          ment not only to our customers,  Switzerland-based firm. It sup- advancements that are mak-
     ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION
          employees and shareholders, but  plies partners with chemicals for  ing textile manufacturing more
          to the planet.”        pre-treatment, dyeing, printing  earth-friendly. It’s working closely
          Some clothing brands have opted and finishing of textiles, and is  with brand associations to help
          to forgo altogether the use of per-             establish standards and man-
          fluorinated compounds (or PFCs)               agement frameworks, as well as
          that previously had been widely               with the brands and their manu-
     48     used for their properties that help             facturers. Back in 2012 Archroma
          to repel water, stains and the like.            launched its sustainability service,
          Instead, they are looking now to              “ONE WAY”, which demonstrates
        48 nonfluorinated chemistries that               the possibility of bringing together          benimsemelidirler. “Sorumluluk               Archroma, tekstil boyaları ve
          sahibi aktörler, tekstil üretim               kimyasal maddelerinin sorumluluk
          sektörünü daha sürdürülebilir                sahibi bir şekilde temin edilmesi,
          duruma getirme yönünde                   imal edilmesi, kullanılması ve
          belirtilen hedefle, yeni süreçler,             bertaraf edilmesi konusunda bir
          yeni teknolojiler ve yeni çözümler             örnek teşkil etmekten ve öncülük
          bulmak üzere usanmadan yatırım               yapmaktan gurur duymaktadır.
          yapma ve çalışma zorluğunu istekli  Alexander Wessels,   Yoğun araştırma ve geliştirme
          bir şekilde kabul ediyorlar. Bu  CEO of Archroma / Archroma CEO’su çabalarıyla ve yenilikçi kimyasal
          taahhüdü yalnızca müşterilerine,  yönelik flor bazlı olmayan su  maddelerin uygulanmasıyla şirket,
          çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza  geçirmez SmartRepel® teknolojisi  tekstil üretimini daha çevre dostu
          değil, aynı zamanda yaşadığımız  bu taahhüdümüzü çok iyi bir şekilde hâle getiren çok sayıda ilerlemeler
          dünyaya da borçluyuz.”    yansıtmaktadır”.       kaydetmiştir. Markalar ve onların
          Bazı giyim markaları su iticiliğine,  Bu, Archroma gibi bir şirketin  imalatçılarının yanı sıra, standartların
          lekelere ve bunun gibi unsurlara  yardımcı olabileceği bir durumdur.  ve yönetim çerçevelerinin
          yardımcı olan özellikleri için geçmişte Brand & Performance Textile  belirlenmesi için marka birlikleriyle
          yaygın şekilde kullanılmakta olan  Specialties, Reinach-İsviçre merkezli yakın işbirliği yapmaktadır.
          perflor içeren bileşiklerin ( PFC’ler)  firmamızın üç işletme biriminden  Archroma, 2012 yılında ekoloji ve
          kullanımını tamamen bıraktılar.  biridir. İş ortaklarına, tekstil  ekonominin ikili hedeflerini bir araya
          Bunun yerine, benzer performans  ürünlerinin ön işlemden geçirilmesi,  getirme olasılığını ortaya koyan “ONE
          sonuçları sağlayabilecek olan flor  boyanması, baskı yapılması ve  WAY (TEK YÖN)” adlı sürdürülebilirlik
          içermeyen kimyasal maddeler  aprelenmesi için kimyasal maddeler  servisini başlatmıştır. Bu servis ile ,
          arıyorlar. Wessels şöyle ifade  temin eder ve bu önemli konulara  moda markaları ve tekstil imalatçıları
          etti: “Kısa süre önce piyasaya  değinmek üzere markalar ve tekstil  için sürdürülebilirlik konusunda etkin
          sürdüğümüz , dış mekan giysilerine  üreticileriyle yakın iş birliği yapar. bir güç olarak kimyasal ürün seçimi
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55