Page 49 - Tekstil Teknoloji
P. 49

/ İleri düzeyde ekolojik,


                     özel tasarımlı yüzey ve fonksiyonlar

             KAPLAMA ÇÖZÜMLERİ

                                      Archroma’nın su bazlı, solvent „çermeyen
                                   pol„merler„: Appretan®, Lurapret® ve Texapret®
                                 „le gerçeklet„r„len yüzey uygulamaları yumuaktan
                                   serte, esnekten katıya, h„drof„l„kten h„drofob„ğe,
                                 geç„r„ms„zden hava geç„rgene ve düük formaldeh„t
                                 „çer„ğ„nden sıfır formaldeh„t „çer„ğ„ne kadar pek çok
                                  yüzey özell„ğ„n„ oluturmaya olanak ver„r. Bunları
                                 yanma gec„kt„r„c„ Pekoflam®, leke tutmazl„k, su ve
                                  yağ „t„c„l„k çözümler„ Nuva® N ve Smartrepel® ve
                                  ant„m„krob„yel San‹t‹zed® g„b„ özel n„tel„kl„ b„t„rme
                                  ürünler„ „le b„rl„kte kullanmak mümkündür. Yüzey
                                   kaplama çözümler„m„z, tekn„k tekst„l, otomot„v,
                                 nonwoven, k„„sel koruyucu donanım ve spor g„y„m
                                   uygulamalarında sürdürüleb„l„rl„ğ„n artırılması
                                   „le „lg„l„ ve d„ğer talepler„n„z„ karılamaya yönel„k,
                                          müter„ye özel çözümler sunar.                                                  Tekstil sanayinde
                                                    daha fazla
                                                  sürdürülebilirliğe
                                                    y üzde 100
                                                    adanmışlık.                                  We touch and color people’s lives
                                         every day, everywhere
       Techtextil 2017’de bulualım: 9 – 12 Mayıs 2017,
       Frankfurt, Almanya, Salon 3.0 Stand B33                 www.bpt.archroma.com


  00120117012_DU_Coating_Solutions_210x297_TU.indd  1                             21.03.17  14:05
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54