Page 46 - Tekstil Teknoloji
P. 46

custom tailored solutions. It is now two  aspects go hand in hand and cover the associated technology-oriented sectors.
          years since the Swiss National Bank  following four aspects: environmental,  The ability to compete internationally
          has abandoned the minimum Swiss  economic, social and cultural. Often  is not a matter of course – it must be
          franc-euro exchange rate. This was a  the environmental aspect is primarily  worked on. A location able to compete
          shock for the whole Swiss industry, as  taken into consideration. But the other  is the basis of success. The commit-
          their products got 20% more expensive aspects are as important. Machines that ment of Swissmem applies to Switzer-
          overnight. But there are also positive  improve safety, minimize waste, con- land, the context for work and thought,
          aspects about such a dramatic and  sume less energy and deliver maximum  for this reason.  Continuous basic work
          sudden disadvantage on the global  return on investment are designed and  has made Swissmem into a centre of
          market. Companies have to elaborate  produced in a sustainable way. Building  strategic commercial and employer
          on their cost structure and have to act  such a machine requires a holistic ap- skills. This allows us to represent the
          quickly –it keeps them fit and agile. We  proach analysing operational efficiency,  concerns of the sector to politicians,
          have not lost a single member due to  safety, functionality, productivity, material  national and international organizations,
          that difficult economic situation due to  use, ease of operation and maintenance. representatives of employees and the
          the (still) strong Swiss Franc.  Our Swiss industry – often ranking as  public. Apart from this, Swissmem
     ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION
                         global innovation champion – develops  offers to the companies numerous
          R&D IS AN INTEGRAL OF THE DNA its machines in taking all these aspects  practice-oriented services, which help
          OF SWITZERLAND        into consideration.      them to maintain their ability to compete
          R&D is part of the DNA of Swiss com-            and to meet new challenges success-
          panies. This is why Switzerland often  SWISSMEM      fully. The commitment of Swissmem
          ranks as an “Innovation Champion” in  Swissmem unites the Swiss mechanical has a long tradition and is based on
          global analyses. R&D and sustainability  and electrical engineering industry and  the activities of the ASM and VSM
                                        associations. The VSM was renamed
     44
                                        as Swissmem and took over all the
                                        activities of the ASM, apart from those
                                        in connection with the overall employ-
        44                               ment agreement of the sector, at the
                                        start of 2007. 


                                        odaklı sektörleri birleştirmektedir. Ulus-
                                        lararası düzeyde rekabet etme bece-
                                        risi elbette tartışmasız şekilde üzerinde
                                        çalışması gereken bir konudur. Rekabet
           Cornelia Buchwalder                    edebilen bir konum başarının esasıdır.
           SWISSMEM Secretary General / Genel Sekreteri
                                        Swissmem’in adanmışlığı İsviçre’yedir
                                        ve bu doğrultuda çalışma ve fikirlerinin
          aynı zamanda bu gibi dramatik ve ani  boyutlardır. Sıklıkla çevresel etken öncelikli  bağlamı da şekillenir.
          bir dezavantajın küresel Pazar üzerinde  olarak değerlendirilir. Fakat diğer boyutlar  Daimi temel çalışmalar, Swissmem’i
          olumlu boyutları da vardı. Şirketler, kendi  da aynı derecede önemlidir. Güvenliği  stratejik ticaret ve istihdam becerilerinin
          maliyet yapıları üzerinde detaylı çalışma  arttıran, atığı asgari seviyelere indiren,  merkezine taşımıştır. Bu durum, sektörün
          yapmak ve çabuk harekete geçmek  daha az enerji tüketen ve yatırıma azami  endişelerini siyasetçilere, ulusal ve
          zorundalar – bu onları zinde ve dinç  karşılık veren makineler, uygun bir şekilde  uluslararası kuruluşlara, çalışan ve halk
          tutuyor. Bu zorlu ekonomik durum ve  tasarlanmış ve üretilmişlerdir. Bu gibi bir  temsilcilerine iletmemize imkan sağlar.
          (halen daha) yüksek olan İsviçre Frankı  makineyi inşa etmek, faaliyet verimliliğini,  Bunun yanı sıra Swissmem, rekabet
          yüzünden bir tane bile üye kaybetmedik. güvenliği, işlevselliği, üretkenliği, malzeme  kabiliyetlerini sürdürmelerine ve yeni
                         kullanımını, kullanım ve bakım kolaylığını  zorlukları başarıyla göğüslemelerine
          AR-GE İSVİÇRE’NİN DNA’LARINDA inceleyen bütüncül bir yaklaşım gerektirir.  yardımcı olan çok sayıda uygulama odaklı
          YER ALIYOR          Sıklıkla küresel inovasyon şampiyonu ola- hizmetler de sunmaktadır.  Swissmem’in
          A&G, İsviçre şirketlerinin DNA’sının bir  rak derecelendirilen İsviçre sanayii, bütün  adanmışlığı, uzun bir geleneği sahiptir ve
          parçası. Bu, İsviçre’nin küresel analiz- bu boyutları göz önüne alarak makinelerini  ASM ve VSM derneklerinin faaliyetlerine
          lerde “İnovasyon Şampiyonu” olarak  geliştirir.      dayanır. VSM, Swissmem olarak yeniden
          sıklıkla gösterilmesinin sebebidir. A&G ve         adlandırılmış ve bunun yanı sıra 2007
          sürdürülebilirlik boyutları, yakın ilişkili- SWISSMEM   yılından itibaren sektörün genel istihdam
          dirler ve dört boyutu kapsarlar: bunlar,  Swissmem, İsviçre mekanik ve elektrik  sözleşmesi ile bağlantılı olarak ASM’nin
          çevresel, ekonomik, toplumsal ve kültürel mühendisliği sanayisini ve ilgili teknoloji  bütün faaliyetlerini de üstlenmiştir.
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51